TAGS: nghi thức trì tụng các loại kinh chú

Thuyết Ngũ Hành: Những Điều Cần Biết

Tâm Linh Huyền Bí - 2 năm trước
Theo lý thuyết năm nguyên tố, tất cả những gì bao quanh và cấu tạo chúng ta được chia nhỏ thành năm tập hợp lớn phụ thuộc lẫn nhau

Thần Chú Tây Tạng: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa

Tâm Linh Huyền Bí - 2 năm trước
Trong Phật giáo Tây Tạng, mỗi câu thần chú được coi là tương ứng với một khía cạnh nào đó của con đường dẫn đến giác ngộ.

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Dược Sư - Dịch giả Bồ Tát Giới Tuệ Nhuận

Kinh Phật Thường Tụng - 3 năm trước
Thienmenh.Net giới thiệu bạn đọc Bản Kinh Dược Sư do Dịch Giả Bồ Tát Giới Tuệ Nhuận thực hiện của Nhà Xuất Bản Tôn Giáo phát hành năm 2002. Tụng Kinh

Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh

Kinh Phật Thường Tụng - 4 năm trước
Hướng Dẫn Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh cho Phật Tử Tự thực hành tại nhà, in ấn và tải miễn phí sách Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm H

Ý Nghĩa và Lợi Ích khi tụng Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh

Kinh Phật Thường Tụng - 4 năm trước
Sám hối Sáu Căn không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội, mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Vu Lan tại gia

Kinh Phật Thường Tụng - 4 năm trước
Kinh Vu Lan - Kinh Vu Lan Bồn - Hướng dẫn phật tử tại gia tự thực hiện nghi thức trì tụng Kinh Vu Lan tại nhà

Giới thiệu Kinh Vu Lan và Ý Nghĩa Kinh Vu Lan

Kinh Phật Thường Tụng - 4 năm trước
Nếu Kinh Vu Lan thông điệp hiếu kính cha mẹ thì mùa Vu Lan là mùa biểu tượng của đạo hiếu trong đạo Phật. Đó là mùa gợi chúng ta nhớ đến công ơn

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Phổ Môn (Kinh Cầu An) Bản đầy đủ

Kinh Phật Thường Tụng - 4 năm trước
Phẩm Phổ Môn, Kinh Phổ Môn, Kinh Cầu An hay Kinh Quán Thế Âm và gọi đủ là Quan Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm. Hướng dẫn Phật Tử Tại Gi

Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi (Bản Thường Tụng)

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi mà Phật Tử có thể Tự thực hiện tại nhà theo trình tự Nguyện Hương, Đảnh lễ tam bảo, Tán Hương, Trì Tụng Chơn Ngôn, Phát

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Lăng Nghiêm (Công Phu Khuya)

Kinh Phật Thường Tụng - 4 năm trước
Hướng dẫn Phật Tử Tại Gia trì tụng Kinh Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Với Các Bước: Tán Phật, Quán Tưởng, Lễ Phật, Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Thập Ch