Kinh Phật Nguyên Thủy

Những Chúng Sinh Có thể và Không Thể nhận được Phước Báu Hồi Hướng

Chỉ có Ngạ Quỷ mới có thể nhận được phước báu, nhưng không phải loài Ngạ Quỷ nào cũng nhận được Phước báu

Nghi Thức Tụng Kinh Rải Tâm Từ

Nhân Duyên có bài Kinh Rải Tâm Từ, và nên Thực hành Kinh Rải Tâm từ

Tùy Thuận Nhẫn Nhục là gì, Sư Toại Khanh (Phật Giáo Nguyên Thủy)

Anulomikāya khantiyā có nghĩa là có khả năng nghe được những điều mình không thích.

Nghi Thức Tụng Kinh Châu Báu

Ratana Sutta (Kinh Châu Báu) ngày nay thường được tụng đọc để xua tan bệnh tật, rủi ro, và ma quỷ. ( Cũng tương tự với Kinh Phổ Môn của Phật Giáo Phát

Nghi Thức Tụng Kinh Bại Vong

Nội dung của Kinh Bại Vong nói về việc 1 thiên nhân ( người trời) đến hỏi Đức Thế Tôn về những điều dẫn đến cửa Bại Vong, Thế Tôn nói đến 12 điều dẫn

Nghi Thức Tụng Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt

Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt nói về việc cùng là con người với nhau nhưng lại có sự khác biệt, người giàu, người nghèo, người ít bệnh, người nhiều bệnh,

Nghi Thức Tụng Kinh Hạnh Phúc

Kinh Hạnh Phúc hay còn gọi là Hạnh Phúc Kinh ( trích trong Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tập 1, Tiểu Tụng số 5). Kinh Hạnh Phúc thường dùng để Cầu an, tụng