Nghi Thức Tụng Kinh Bại Vong

Kinh Phật Nguyên Thủy

Nội dung của Kinh Bại Vong nói về việc 1 thiên nhân ( người trời) đến hỏi Đức Thế Tôn về những điều dẫn đến cửa Bại Vong, Thế Tôn nói đến 12 điều dẫn đến bại vong.

Kinh Bại Vong là một bài Kinh nhỏ trong Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, Chương 1, Phẩm Rắn. Do Hòa Thượng Thích Thiện Châu biên dịch. Nội dung của Kinh Bại Vong nói về việc 1 thiên nhân ( người trời) đến hỏi Đức Thế Tôn về những điều dẫn đến cửa Bại Vong, Thế Tôn nói đến 12 điều dẫn đến bại vong. ThienMenh.Net gửi đến bạn đọc Nghi Thức Trì Tụng Kinh Bại Vong bản đầy đủ, bạn đọc có thể tham khảo đọc trực tiếp vào phần II Kinh Văn.

I. Đỉnh Lễ Tam Bảo

* Nhất tâm đỉnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chính Giác, Ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn toàn. (lạy)

* Nhất tâm lễ bái Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian. (lạy)

* Nhất tâm kính lễ chư Thánh hiền tăng, đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là bậc hoằng truyền Chính Pháp, xứng đáng cho chúng sinh lễ bái cúng dường. (lạy)

ĐỈNH LỄ TAM BẢO

(Phần nghi thức chung)


1. Thỉnh Chư Thiên

Xin thỉnh chư Thiên, /ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới, /chư Thiên ngự trên đỉnh núi, /núi không liền, /hoặc nơi hư không, /ngự nơi cồn bãi đất liền, /hoặc các châu quận, /ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn,/chư Dạ-xoa, Càn Thác Bà cùng Long vương dưới nước trên bờ, / hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, /xin thỉnh hội họp lại đây. /Lời nào là kim ngôn cao thượng, /của Đức Thích Ca Mâu Ni, /mà chúng tôi tụng đây, /xin các bậc Hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài Đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo. (3 lần)

2. Dâng Cúng Tam Bảo

Con xin dâng các lễ vật này, /nhất là nhang đèn để cúng Phật - Pháp - Tăng tam bảo, /ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, /nhất là cha mẹ con và con, /đều được sự tấn hoá, /sự lợi ích, /sự bình an lâu dài.

3. Lễ Phật

Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ đức Thế tôn đó, /Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, /được chứng quả Chính Biến Tri, /do Ngài tự ngộ,/không thầy chỉ dạy. (3 lần)

4. Lễ Bái Phật Bảo

Đức Phật tham thiền về sổ tức quán, /ngồi trên bồ đoàn, /dưới bóng cây Bồ-đề quý báu, /và đắc thắng toàn bọn Ma vương, /mà thành bậc Chính Đẳng Chính Giác./Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sinh, /con đem hết lòng thanh kính, /mà làm lễ Ngài. Chư Phật đã thành Chính Giác trong kiếp quá khứ,/chư Phật sẽ thành Chính Giác trong kiếp vị lai, /chư Phật đang thành Chính Giác trong kiếp hiện tại này, /con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ chư Phật trong tam thế
ấy.

5. Ân Đức Phật

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng cúng/ Chính Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy/Ơn đức Thiện Thệ cao dày/ Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chân tâm/ Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược/ Bậc trọn lành Điều Ngự Trượng Phu/ Trời, người quy phục Đạo sư/ Phật, Thế Tôn hiển Chân Như độ đời.

6. Quy Ngưỡng Phật

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức Phật là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời chân thật này.

7. Sám Hối Phật

Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật /là đấng Chí Tôn Chí Thánh. /Các tội lỗi mà con đã vô ý, /phạm đến Phật Bảo, /cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con.

8. Lễ Bái Pháp Bảo

Các Pháp đúng theo đạo Bát chính, /là con đường đi của bậc Thánh nhân, /là con đường chính dẫn người hữu trí nhập Niết-bàn được. /Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ, /và các điều phiền não, /là Pháp chỉ dẫn chúng sinh, /thoát khỏi cái khổ sinh tử luân hồi, /con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ Pháp ấy. Các Pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, /các Pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, /các Pháp của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này, /con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ các Pháp trong tam thế ấy.

9. Ân Đức Pháp

Pháp Bất diệt Cha lành khéo dạy/ Lìa danh ngôn hý luận, nghĩ bàn/ Vượt thời gian, vượt không gian/ Thiết thực hiện tại, hoát nhiên tỏ tường./ Pháp hướng thượng, đến rồi thấy rõ/ Lìa si mê, xả bỏ vọng trần/ Trí nhân ngộ tính chân nhân/ Tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường.

10. Quy Ngưỡng Pháp

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Pháp Bảo là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, /được cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời chân thật này.

11. Sám Hối Pháp

Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo, /là Pháp học và Pháp hành./ Các tội lỗi mà con đã vô ý, /phạm đến Pháp Bảo, /cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con.

12. Lễ Tăng Bảo

Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý báu, /là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, /vì lục căn của các ngài đã thanh tịnh, /lòng tham muốn đã dứt trừ, /là Tăng đã thoát ly trần tục, /con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ chư Thánh Tăng ấy.
Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ,/chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, /chư Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, /con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ chư Thánh Tăng trong tam thế ấy.

13. Ân Đức Tăng

Bậc Diệu Hạnh, Thanh văn đệ tử/ Bậc Chính Chân, Pháp lữ Tăng già/ Bậc Mô Phạm cõi sa bà/ Thân tâm trực hạnh, lìa xa luân hồi/ Thành đạo quả bốn đôi, tám chúng/ Đệ tử Phật, Ứng Cúng tôn nghiêm/ Cung nghinh, kính lễ một niềm/ Thánh đức cao cả, phúc điền dày sâu.

14. Quy Ngưỡng Tăng

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức Tăng là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, /được cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời chân thật này.

15. Sám Hối Tăng

Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo, /là Phàm Tăng và Thánh Tăng. /Các tội lỗi mà con đã vô ý, /phạm đến Tăng Bảo, /cúi xin Tăng Bảo xá tội ấy cho con.

16. Lễ Bái Bảo Tháp

Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, /ngọc Xá-lợi, /đại thụ Bồ-đề, /và Kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi.

17. Kệ Dâng Hoa

Dâng hoa cúng đến Phật-đà,
Nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.
Dâng hoa cúng đến Đạt-ma,
Nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điều tàn.
Dâng hoa cúng đến Tăng-già,
Nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đạ

II. Phần Kinh Văn

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên nhân, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn với những bài kệ:

Về bại vong con người,
Con hỏi Gotama,
Con đến hỏi Thế Tôn,
Cửa vào của bại vong?

1. Thật dễ hiểu thành công,
Thật dễ hiểu bại vong,
Ưa mến pháp, thành công,
Thù ghét pháp bại vong.

Như vậy, chúng con rõ,
Thứ nhất về bại vong,
Thứ hai, mong Ngài nói,
Cửa vào của bại vong?

2. Ai mến kẻ bất thiện,
Không ái luyến bậc thiện,
Thích pháp kẻ bất thiện,
Chính cửa vào bại vong
.

Như vậy, chúng con rõ,
Thứ hai về bại vong,
Thứ ba, mong Ngài nói,
Cửa vào của bại vong?

3. Người tánh ưa thích ngủ,
Thích hội chúng, thụ động,
Biếng nhác, thường phẫn nộ,
Chính cửa vào bại vong.

Như vậy, chúng con rõ,
Thứ ba về bại vong.
Thứ tư, mong Ngài nói,
Cửa vào của bại vong?

4. Ai với mẹ hay cha,
Già yếu, tuổi trẻ hết,
Tuy giàu không giúp đỡ,
Chính cửa vào bại vong
.

Như vậy, chúng con rõ,
Thứ tư về bại vong.
Thứ năm, mong Ngài nói,
Cửa vào của bại vong?

5. Ai nói dối lường gạt,
Sa-môn, Bà-la-môn,
Hay các khất sĩ khác,
Chính cửa vào bại vong.

Như vậy, chúng con rõ,
Thứ năm về bại vong.
Thứ sáu, mong Ngài nói,
Cửa vào của bại vong?

6. Người giàu có tài sản,
Có vàng bạc thực vật,
Hương vị ngọt một mình,
Chính cửa vào bại vong.

Như vậy, chúng con rõ
Thứ sáu về bại vong.
Thứ bảy, mong Ngài nói,
Cửa vào của bại vong?

7. Người tự hào về sanh,
Về tài sản dòng họ,
Khinh miệt các bà con,
Chính cửa vào bại vong
.

Như vậy, chúng con rõ,
Thứ bảy về bại vong,
Thứ tám, mong Ngài nói,
Cửa vào của bại vong?

8. Người đắm say nữ nhân,
Ðắm say rượu, cờ bạc,
Hoang phí mọi lợi đắc,
Chính cửa vào bại vong
.

Như vậy, chúng con rõ,
Thứ tám về bại vong.
Thứ chín, mong Ngài nói,
Cửa vào của bại vong?

9. Không vừa đủ vợ mình,
Ðược thấy giữa dâm nữ,
Ðược thấy với vợ người,
Chính cửa vào bại vong.

Như vậy, chúng con rõ,
Thứ chín về bại vong.
Thứ mười, mong Ngài nói,
Cửa vào của bại vong?

10. Người tuổi trẻ đã qua,
Cưới cô vợ vú tròn,
Ghen nàng không ngủ được,
Chính cửa vào bại vong.

Như vậy, chúng con rõ,
Thứ mười về bại vong.
Thứ mười một, xin nói,
Cửa vào của bại vong?

11. Ðàn bà, hay đàn ông,
Rượu chè, tiêu hoang phí,
Ðược địa vị quyền thế,
Chính cửa vào bại vong.

Như vậy, chúng con biết,
Thứ mười một bại vong.
Thứ mười hai, xin nói,
Cửa vào của bại vong?

12. Tài sản ít, ái lớn,
Sanh gia đình hoàng tộc,
Ở đây muốn trị vì,
Chính cửa vào bại vong.

Bại vong này ở đời,
Bậc trí khéo quán sát,
Ðầy đủ với chánh kiến,
Sống hạnh phúc ở đời.

III. Hồi Hướng

(Phần nghi thức chung)

1. Hồi Hướng Chư Thiên (1)

Chư Thiên ngự trên hư không
Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều
Long vương thần lực có nhiều
Đồng xin hoan hỷ phúc đều chúng tôi
Hộ trì Phật giáo tăng bồi
Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai
Chúng sinh được hưởng phúc dài bền lâu
Chúng tôi vui thú đạo mầu
Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh.

2. Hồi Hướng Cho Người Quá Vãng

Con xin hồi hướng quả này,
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường,
Cùng là thân thích tha phương,
Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay

Chúng sinh ba giới bốn loài,
Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu,
Nghe lời thành thật thỉnh cầu,
Xin mau tựu hội lĩnh thâu quả này
Bằng ai xa cách chưa hay,
Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng,
Thảy đều thụ lĩnh hưởng chung,
Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai,
Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài,
Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành
Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành,
Năm ngàn năm chẵn phúc lành thế gian.

3. Hoan Hỷ Phúc

Phúc căn con đã tạo thành,
Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên.
Đều là phúc báu vững bền,
Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng.
Cung trời Đao Lợi thọ nhàn,
Chúng sinh hữu tưởng nhân gian Sa-bà.
Chư Thiên, Phạm Thiên cùng là,

Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an.
Phúc con hồi hướng dâng ban,
Chúng sinh hay biết hoàn toàn lĩnh thu.
Bằng ai chưa rõ lời cầu,
Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay.
Có người làm phúc được rày,
Lại đem hồi hướng, hiện ngay khắp cùng.
Chúng sinh hoan hỷ lĩnh chung,
Hưởng được phúc quý ung dung thanh nhàn.
Chúng sinh thế giới các hàng,
Bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường.
Xin thu phúc báu cúng dường,
Hoá thành thực phẩm mùi hương thoả lòng.

4. Hồi Hướng Chư Thiên (2)

Ngưỡng cầu các đấng chư Thiên
Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày
Ngự nơi đền tháp xưa nay
Những nơi biệt thất, nơi cây Bồ-đề
Chúng con xin hội họp về
Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng

Rồi xin hộ độ chư Tăng
Cửa từ ẩn náu, phúc hằng hà sa
Tỳ-khưu chẳng luận trẻ già
Cao hạ, trung hạ, hoặc là mới tu
Thiện nam, tín nữ công phu
Đều là thí chủ, đồng phù trợ nhân
Những người trong khắp thôn lân
Kiều cư châu quận được phần an khang
Chúng sinh bốn loại thông thường
Noãn, thai, thấp, hoá khi nương pháp lành
Giải thoát Pháp Bảo nên hành
Được mà dứt khổ, truyền quanh đoạ đày
Cầu cho hưng thịnh lâu dài
Pháp thiện trí thức các ngài mở mang
Bậc tu xin được bình an
Cầu cho Tăng chúng các hàng hoà nhau
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao
Những quả lợi ích đến mau kịp thì
Cầu xin Pháp Bảo hộ trì
Cho người tu đã quy y Phật rồi

Xin cho cả thảy chúng con
Tấn hoá trong Pháp, Phật roi giáo truyền.

5. Thỉnh Chư Thiên Hồi Quy

Mong chư thiên hoan hỷ quả phúc của chúng tôi đã tạo, /cho được thành tựu những hạnh phúc. Chúng nhân hãy bố thí, /hãy trì giới, /hãy là người vui thích tham thiền niệm Phật thường thường. /Chư thiên đã đến rồi, /xin thỉnh các ngài hồi quy. Tất cả Chính Biến Tri đều duy trì oai lực, /chư Độc Giác cũng có oai lực, /các bậc A-la-hán cũng có oai lực; /tôi xin kết hợp sự duy trì, /bằng cách phát quang hoàn
toàn các oai lực ấy

6. Nguyện Cầu

Do sự phúc báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. (lạy)
Do sự phúc báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; xin chia phúc đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui.( lạy)
Do sự phúc báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; hãy là pháp duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. (lạy)

Do sự phúc báu (cúng dường) mà con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu Niết-bàn trong ngày vị lai.

7. Phổ Nguyện

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðệ tử và chúng sinh
Ðồng viên thành Chính giác.
(lạy)

 

Tin về Kinh Phật Nguyên Thủy

Nghi Thức Tụng Kinh Rải Tâm Từ

Kinh Phật Nguyên Thủy - 2 năm trước
Nhân Duyên có bài Kinh Rải Tâm Từ, và nên Thực hành Kinh Rải Tâm từ

Nghi Thức Tụng Kinh Châu Báu

Kinh Phật Nguyên Thủy - 2 năm trước
Ratana Sutta (Kinh Châu Báu) ngày nay thường được tụng đọc để xua tan bệnh tật, rủi ro, và ma quỷ. ( Cũng tương tự với Kinh Phổ Môn của Phật Giáo Phát

Nghi Thức Tụng Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt

Kinh Phật Nguyên Thủy - 2 năm trước
Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt nói về việc cùng là con người với nhau nhưng lại có sự khác biệt, người giàu, người nghèo, người ít bệnh, người nhiều bệnh,

Nghi Thức Tụng Kinh Hạnh Phúc

Kinh Phật Nguyên Thủy - 2 năm trước
Kinh Hạnh Phúc hay còn gọi là Hạnh Phúc Kinh ( trích trong Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tập 1, Tiểu Tụng số 5). Kinh Hạnh Phúc thường dùng để Cầu an, tụng