Nghi Thức Tụng Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt

Kinh Phật Nguyên Thủy

Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt nói về việc cùng là con người với nhau nhưng lại có sự khác biệt, người giàu, người nghèo, người ít bệnh, người nhiều bệnh, người sống lâu, người chết yểu...

Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt là Bản Kinh số 135 được trích từ Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh. Đức Phật thuyết về việc cùng là con người với nhau nhưng lại có sự khác biệt, người giàu, người nghèo, người ít bệnh, người nhiều bệnh, người sống lâu, người chết yểu...Thienmenh.Net xin giới thiệu đến bạn đọc nghi thức trì tụng Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt hàng ngày.

I. Đỉnh Lễ Tam Bảo

* Nhất tâm đỉnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chính Giác, Ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn toàn. (lạy)

* Nhất tâm lễ bái Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian. (lạy)

* Nhất tâm kính lễ chư Thánh hiền tăng, đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là bậc hoằng truyền Chính Pháp, xứng đáng cho chúng sinh lễ bái cúng dường. (lạy)

ĐỈNH LỄ TAM BẢO

(Phần nghi thức chung)


1. Thỉnh Chư Thiên

Xin thỉnh chư Thiên, /ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới, /chư Thiên ngự trên đỉnh núi, /núi không liền, /hoặc nơi hư không, /ngự nơi cồn bãi đất liền, /hoặc các châu quận, /ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn,/chư Dạ-xoa, Càn Thác Bà cùng Long vương dưới nước trên bờ, / hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, /xin thỉnh hội họp lại đây. /Lời nào là kim ngôn cao thượng, /của Đức Thích Ca Mâu Ni, /mà chúng tôi tụng đây, /xin các bậc Hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài Đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo. (3 lần)

2. Dâng Cúng Tam Bảo

Con xin dâng các lễ vật này, /nhất là nhang đèn để cúng Phật - Pháp - Tăng tam bảo, /ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, /nhất là cha mẹ con và con, /đều được sự tấn hoá, /sự lợi ích, /sự bình an lâu dài.

3. Lễ Phật

Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ đức Thế tôn đó, /Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, /được chứng quả Chính Biến Tri, /do Ngài tự ngộ,/không thầy chỉ dạy. (3 lần)

4. Lễ Bái Phật Bảo

Đức Phật tham thiền về sổ tức quán, /ngồi trên bồ đoàn, /dưới bóng cây Bồ-đề quý báu, /và đắc thắng toàn bọn Ma vương, /mà thành bậc Chính Đẳng Chính Giác./Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sinh, /con đem hết lòng thanh kính, /mà làm lễ Ngài. Chư Phật đã thành Chính Giác trong kiếp quá khứ,/chư Phật sẽ thành Chính Giác trong kiếp vị lai, /chư Phật đang thành Chính Giác trong kiếp hiện tại này, /con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ chư Phật trong tam thế
ấy.

5. Ân Đức Phật

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng cúng/ Chính Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy/Ơn đức Thiện Thệ cao dày/ Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chân tâm/ Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược/ Bậc trọn lành Điều Ngự Trượng Phu/ Trời, người quy phục Đạo sư/ Phật, Thế Tôn hiển Chân Như độ đời.

6. Quy Ngưỡng Phật

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức Phật là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời chân thật này.

7. Sám Hối Phật

Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật /là đấng Chí Tôn Chí Thánh. /Các tội lỗi mà con đã vô ý, /phạm đến Phật Bảo, /cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con.

8. Lễ Bái Pháp Bảo

Các Pháp đúng theo đạo Bát chính, /là con đường đi của bậc Thánh nhân, /là con đường chính dẫn người hữu trí nhập Niết-bàn được. /Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ, /và các điều phiền não, /là Pháp chỉ dẫn chúng sinh, /thoát khỏi cái khổ sinh tử luân hồi, /con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ Pháp ấy. Các Pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, /các Pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, /các Pháp của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này, /con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ các Pháp trong tam thế ấy.

9. Ân Đức Pháp

Pháp Bất diệt Cha lành khéo dạy/ Lìa danh ngôn hý luận, nghĩ bàn/ Vượt thời gian, vượt không gian/ Thiết thực hiện tại, hoát nhiên tỏ tường./ Pháp hướng thượng, đến rồi thấy rõ/ Lìa si mê, xả bỏ vọng trần/ Trí nhân ngộ tính chân nhân/ Tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường.

10. Quy Ngưỡng Pháp

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Pháp Bảo là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, /được cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời chân thật này.

11. Sám Hối Pháp

Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo, /là Pháp học và Pháp hành./ Các tội lỗi mà con đã vô ý, /phạm đến Pháp Bảo, /cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con.

12. Lễ Tăng Bảo

Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý báu, /là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, /vì lục căn của các ngài đã thanh tịnh, /lòng tham muốn đã dứt trừ, /là Tăng đã thoát ly trần tục, /con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ chư Thánh Tăng ấy.
Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ,/chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, /chư Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, /con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ chư Thánh Tăng trong tam thế ấy.

13. Ân Đức Tăng

Bậc Diệu Hạnh, Thanh văn đệ tử/ Bậc Chính Chân, Pháp lữ Tăng già/ Bậc Mô Phạm cõi sa bà/ Thân tâm trực hạnh, lìa xa luân hồi/ Thành đạo quả bốn đôi, tám chúng/ Đệ tử Phật, Ứng Cúng tôn nghiêm/ Cung nghinh, kính lễ một niềm/ Thánh đức cao cả, phúc điền dày sâu.

14. Quy Ngưỡng Tăng

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức Tăng là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, /được cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời chân thật này.

15. Sám Hối Tăng

Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo, /là Phàm Tăng và Thánh Tăng. /Các tội lỗi mà con đã vô ý, /phạm đến Tăng Bảo, /cúi xin Tăng Bảo xá tội ấy cho con.

16. Lễ Bái Bảo Tháp

Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, /ngọc Xá-lợi, /đại thụ Bồ-đề, /và Kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi.

17. Kệ Dâng Hoa

Dâng hoa cúng đến Phật-đà,
Nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.
Dâng hoa cúng đến Đạt-ma,
Nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điều tàn.
Dâng hoa cúng đến Tăng-già,
Nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đạ

II. Phần Kinh Văn

1. Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ) tại tinh xá Jetavana (Kỳ-đà-lâm), khu vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc).

Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Subha Todeyyaputta bạch Thế Tôn:

2.- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu?

Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản thọ, có người trường thọ; chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh; chúng tôi thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc; chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn; chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn; chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý; chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đầy đủ trí tuệ.

Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu?

3.- Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.

- Tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi để tôi có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi.

4.- Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói.

- Thưa vâng, Tôn giả.

Thanh niên Subha Todeyyaputta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

5.- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy sanh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoản thọ. Con đường ấy đưa đến đoản thọ, này Thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình.

6. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu người ấy sảnh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình.

7. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, đánh đập các loài hữu tình, bằng tay, hay bằng cục đất, hay bằng cây gậy, hay bằng cây đao. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy sanh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có nhiều bệnh tật. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh tật, này Thanh niên, tức là đánh đập các loài hữu tình bằng tay, hay bằng cục đất, hay bằng cây gậy, hay bằng cây đao.

8. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không đánh đập các loài hữu tình, bằng tay, hay bằng cục đất, hay bằng cây gậy, hay bằng cây đao. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu người ấy sảnh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy ít bệnh tật. Này thanh niên, tức là không đánh đập các loài hữu tình bằng tay, hay bằng cục đất, hay bằng cây gậy, hay bằng cây đao.

9. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy sanh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị xấu sắc. Con đường ấy đưa đến xấu sắc, này Thanh niên, tức là phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn

10. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu người ấy sảnh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có được đẹp sắc. Con đường ấy đưa đến đẹp sắc, này Thanh niên, tức là không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn.

11. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tật đố, đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy sanh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có quyền thế nhỏ. Con đường ấy đưa đến quyền thế nhỏ, này thanh niên, tức là tật đố đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố.

12. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không có tật đố, đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, không ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu người ấy sảnh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có được quyền thế lớn. Con đường ấy đưa đến quyền thế lớn, này Thanh niên, tức là không tật đố đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, không ôm ấp tâm tật đố.

13. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy sanh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có được tài sản nhỏ. Con đường đưa đến tài sản nhỏ, này Thanh niên tức là không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc.

14. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đồ ăn uống y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu người ấy sảnh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có được nhiều tài sản. Con đường đưa đến tài sản lớn, này Thanh niên tức là có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đồ ăn uống y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc.

15. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy sanh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy thuộc gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt, này Thanh niên tức là ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường.

16. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không có ngạo nghễ quá mạn, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, mời ngồi những người đáng mời ngồi, nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, tôn trọng những người đáng tôn trọng, cung kính những người đáng cung kính, cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu người ấy sảnh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy thuộc gia đình cao quý. Con đường đưa đến gia đình cao quý, này Thanh niên tức là không có ngạo nghễ quá mạn, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, mời ngồi những người đáng mời ngồi, nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, tôn trọng những người đáng tôn trọng, cung kính những người đáng cung kính, cúng dường những người đáng cúng dường.

17. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy sanh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, này Thanh Niên tức là sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài.

18. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu người ấy sảnh trở lại loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy  đầy đủ trí tuệ. Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, này Thanh niên, tức là sau khi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài.

19. Ở đây, này Thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, dẫn đến đoản thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến trường thọ; con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều bệnh; con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh; con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc; con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc; con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ; con đường đưa đến quyền thế lớn dẫn đến quyền thế lớn; con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ; con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn; con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt; con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém; con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ đầy đủ.

Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.

20. Khi nghe nói vậy, thanh niên Subha Todeyyaputta nói với Thế Tôn:

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.

III. Hồi Hướng

(Phần nghi thức chung)

1. Hồi Hướng Chư Thiên (1)

Chư Thiên ngự trên hư không
Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều
Long vương thần lực có nhiều
Đồng xin hoan hỷ phúc đều chúng tôi
Hộ trì Phật giáo tăng bồi
Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai
Chúng sinh được hưởng phúc dài bền lâu
Chúng tôi vui thú đạo mầu
Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh.

2. Hồi Hướng Cho Người Quá Vãng

Con xin hồi hướng quả này,
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường,
Cùng là thân thích tha phương,
Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay

Chúng sinh ba giới bốn loài,
Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu,
Nghe lời thành thật thỉnh cầu,
Xin mau tựu hội lĩnh thâu quả này
Bằng ai xa cách chưa hay,
Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng,
Thảy đều thụ lĩnh hưởng chung,
Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai,
Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài,
Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành
Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành,
Năm ngàn năm chẵn phúc lành thế gian.

3. Hoan Hỷ Phúc

Phúc căn con đã tạo thành,
Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên.
Đều là phúc báu vững bền,
Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng.
Cung trời Đao Lợi thọ nhàn,
Chúng sinh hữu tưởng nhân gian Sa-bà.
Chư Thiên, Phạm Thiên cùng là,

Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an.
Phúc con hồi hướng dâng ban,
Chúng sinh hay biết hoàn toàn lĩnh thu.
Bằng ai chưa rõ lời cầu,
Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay.
Có người làm phúc được rày,
Lại đem hồi hướng, hiện ngay khắp cùng.
Chúng sinh hoan hỷ lĩnh chung,
Hưởng được phúc quý ung dung thanh nhàn.
Chúng sinh thế giới các hàng,
Bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường.
Xin thu phúc báu cúng dường,
Hoá thành thực phẩm mùi hương thoả lòng.

4. Hồi Hướng Chư Thiên (2)

Ngưỡng cầu các đấng chư Thiên
Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày
Ngự nơi đền tháp xưa nay
Những nơi biệt thất, nơi cây Bồ-đề
Chúng con xin hội họp về
Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng

Rồi xin hộ độ chư Tăng
Cửa từ ẩn náu, phúc hằng hà sa
Tỳ-khưu chẳng luận trẻ già
Cao hạ, trung hạ, hoặc là mới tu
Thiện nam, tín nữ công phu
Đều là thí chủ, đồng phù trợ nhân
Những người trong khắp thôn lân
Kiều cư châu quận được phần an khang
Chúng sinh bốn loại thông thường
Noãn, thai, thấp, hoá khi nương pháp lành
Giải thoát Pháp Bảo nên hành
Được mà dứt khổ, truyền quanh đoạ đày
Cầu cho hưng thịnh lâu dài
Pháp thiện trí thức các ngài mở mang
Bậc tu xin được bình an
Cầu cho Tăng chúng các hàng hoà nhau
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao
Những quả lợi ích đến mau kịp thì
Cầu xin Pháp Bảo hộ trì
Cho người tu đã quy y Phật rồi

Xin cho cả thảy chúng con
Tấn hoá trong Pháp, Phật roi giáo truyền.

5. Thỉnh Chư Thiên Hồi Quy

Mong chư thiên hoan hỷ quả phúc của chúng tôi đã tạo, /cho được thành tựu những hạnh phúc. Chúng nhân hãy bố thí, /hãy trì giới, /hãy là người vui thích tham thiền niệm Phật thường thường. /Chư thiên đã đến rồi, /xin thỉnh các ngài hồi quy. Tất cả Chính Biến Tri đều duy trì oai lực, /chư Độc Giác cũng có oai lực, /các bậc A-la-hán cũng có oai lực; /tôi xin kết hợp sự duy trì, /bằng cách phát quang hoàn
toàn các oai lực ấy

6. Nguyện Cầu

Do sự phúc báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. (lạy)
Do sự phúc báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; xin chia phúc đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui.( lạy)
Do sự phúc báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; hãy là pháp duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. (lạy)

Do sự phúc báu (cúng dường) mà con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu Niết-bàn trong ngày vị lai.

7. Phổ Nguyện

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðệ tử và chúng sinh
Ðồng viên thành Chính giác.
(lạy)

 

Tin về Kinh Phật Nguyên Thủy

Nghi Thức Tụng Kinh Rải Tâm Từ

Kinh Phật Nguyên Thủy - 1 năm trước
Nhân Duyên có bài Kinh Rải Tâm Từ, và nên Thực hành Kinh Rải Tâm từ

Nghi Thức Tụng Kinh Châu Báu

Kinh Phật Nguyên Thủy - 1 năm trước
Ratana Sutta (Kinh Châu Báu) ngày nay thường được tụng đọc để xua tan bệnh tật, rủi ro, và ma quỷ. ( Cũng tương tự với Kinh Phổ Môn của Phật Giáo Phát

Nghi Thức Tụng Kinh Bại Vong

Kinh Phật Nguyên Thủy - 1 năm trước
Nội dung của Kinh Bại Vong nói về việc 1 thiên nhân ( người trời) đến hỏi Đức Thế Tôn về những điều dẫn đến cửa Bại Vong, Thế Tôn nói đến 12 điều dẫn

Nghi Thức Tụng Kinh Hạnh Phúc

Kinh Phật Nguyên Thủy - 1 năm trước
Kinh Hạnh Phúc hay còn gọi là Hạnh Phúc Kinh ( trích trong Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tập 1, Tiểu Tụng số 5). Kinh Hạnh Phúc thường dùng để Cầu an, tụng