Nghi Thức Trì Tụng Kinh Dược Sư - Dịch giả Bồ Tát Giới Tuệ Nhuận

Kinh Phật Thường Tụng

Thienmenh.Net giới thiệu bạn đọc Bản Kinh Dược Sư do Dịch Giả Bồ Tát Giới Tuệ Nhuận thực hiện của Nhà Xuất Bản Tôn Giáo phát hành năm 2002. Tụng Kinh Dược Sư xin

A. KHOA TỤNG

1. TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN

Úm lam. (21 lần)

2. VĂN THÙ HỘ THÂN CHÂN NGÔN

Úm, sĩ lâm bộ lâm. (7 lần)

3. LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN

Úm, ma ni bát minh hồng. (7 lần)

4. ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚ

Úm, a na lệ, tỳ sá đề,

Bệ ra bạt sà ra đà lị,

Bàn đà bàn đà nễ,

Bạt sà ra báng ni phấn,

Hổ hồng đô lô ung phấn,

Sa bà ha.  (7 lần)

5. ĐẠI BI CHÚ

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi

Tâm Đà La Ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da,

Nam mô a rị da,

Bà lư yết đế thước bát ra da,

Bồ đề tát đỏa bà da,

Ma ha tát đỏa bà da,

Ma ha ca lư ni ca da.

Úm, tát bàn ra phạt duệ,

Số đát na đát tả,

Nam mô tất cát lặt đỏa y mông a rị da,

(Đức Long Thụ Bồ Tát)

Bà lư cát đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì.

Hê lị ma ha bàn đa sa mế,

Tát bà a tha đậu thâu bằng,

A thệ dựng, (Bộ Dạ Xoa cầm kiếm hộ trì)

Tát bà tát đa na ma bà gỉà,

Ma phạt đặc đậu, đát diệt tha,

Úm, A bà lư hê,

Lư ca đế, ca ra đế,

Gi hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa

Tát bà tát bà, (Đức Quan Âm Hương Tích hiện thân)

Ma ra ma ra,

Ma hê ma hê rị đà dựng,

Câu lư câu lư yết mông,

Độ lư độ lư phạt sà da đế,

Ma ha phạt sà da đế,

Đà ra đà ra, (Đức Quan Âm hiện Đại trượng phu thân)

Địa lị ni, thất Phật ra da,

Giá ra giá ra,

(Đức Tồi Toái Bồ Tát thủ bả kim luân)

Mạ mạ phạt ma ra,

Mục đế lệ, y hê gi hê,

Thất na thất na

A ra sâm Phật ra sá rị,

Phạt sa phạt sâm, Phật ra sá da,

Hô lư hô lư ma ra,

Hô lư hô lư hê rị,

Sa ra sa ra, tất rị tất rị,

Tô lư tô lư,

Bồ đề dạ bồ đề dạ,

(Đức quan Âm kết chúng sinh duyên)

Bồ đà dạ bồ đà dạ  ( Đức Khải giáo Át Nan Đà)

Di đế lị dạ, na la cẩn trì,

Địa rị sắt ni na

Ba dạ ma na, sa bà ha

Tất đà dạ, sa bà ha

Tất đà dạ, sa bà ha

Ma ha tất đà dạ, sa bà ha

Tất đà dũ nghệ,

Thất bàn ra da, sa bà ha

Na ra cẩn trì, sa bà ha

Ma ra na la, sa bà ha,

Tất ra tăng a mục khê da, sa bà ha,

( Đức Dược Vương Bồ Tát hành nguyện chư bệnh)

Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha

( Đức Dược Thượng Bồ Tát bản thân hành liệu chư bệnh)

Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha,

Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha,

Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, sa bà ha,

Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha,

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da,

Nam mô a rị da, 

Bà lư kiết đế

Thước bàn ra dạ, sa bà ha,

Úm, tất điện đô, mạn đa ra

Bạt đà dạ, sa bà ha.

(Đại bi sám pháp lưu truyền bản hữu,

Na ma bà tát đá, Ngũ tự nguyên tạng bản vô).

B. DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH

KINH NÓI VỀ CÔNG ĐỨC BẢN NGUYỆN CỦA ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

 • Tôn giản Ananda chép lời Phật nói bằng chữ Phạn (Brahma Ấn Độ)
 • Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu vua Đường (Trung Hoa) dịch ra chữ Hán
 • Bồ Tát giới đệ tử Tuệ Nhuận dịch ra chữ Việt Nam

1. BÀI KỆ

(Cầu Phật gia bị dịch kinh đúng nghĩa)

Hạnh, nguyện của Phật khó nghĩ bàn.

Đưa hết chúng sinh lên cõi Tịnh,

Muốn lên phải tụng và phảỉ tu,

Bỏ hẳn đường tà, theo đường chính.

Lạy Phật thêm sức phù hộ cho,

Con dịch được đúng nghĩa chân thật.

Để ai cũng hiểu tụng và tu,

Chuyển kiếp tai nạn, thành nước Phật.

TUỆ NHUẬN

2. KHÓA LỄ DƯỢC SƯ

Nhất thiết cung kính.

(Lễ hội thì chủ sám đứng đọc, không người làm lễ đọc một mình).

Nhất tâm kính lễ Tam Bảo thường trụ khắp cả mười phương. (Mọi người cùng đọc, lễ 3 lễ)

3. BÀI DÂNG HƯƠNG

(Chủ sám cầm hương hoa dâng, mọi người cùng quỳ, đọc)

Con dâng hương Giới, hương Định, hương Tuệ, hương Giải thoát, hương Giải thoát Tri kiến.

Năm thứ hương này kết thành đài mây, sáng trưng Pháp giới, cúng dàng mười phương thường trụ Tam Bảo.

(Mọi người yên lặng 1 phút).

CÚNG DÀNG RỒI

Nhất thiết cung kính                        (Chủ sám đọc).

Nhất tâm kính lễ Tam Bảo thường trụ khắp cả mười phương.

(Mọi người cùng đọc, lễ 1 lễ)

BÀI TÁN PHẬT

(Mọi người đứng dậy, đọc)

Đấng Pháp vương ngôi báu tuyệt vời,

Khắp Tam giới không ai sánh kịp,

Thầy chỉ đường khắp cõi Nhân Thiên,

Cha hiền cứu bốn loài đau khổ,

Con nay về nương tựa vào Cha,

Ba nghiệp a tăng kỳ diệt hết.

Tán dương công đức Phật Thế Tôn,

Ức kiếp muôn đời khôn kể xiết.

ÁN PHẠ NHẬT LA VẬT

(câu này đọc 3 lượt)

 1. Nhất tâm kính lễ : Phật Thiện Danh Xưng, Cát Tường Vương cõi Quang Thắng phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới.                   (1 lễ)
 2. Nhất tâm kính lễ : Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại vương ở cõi Diệu Bảo phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới.        (1 lễ)
 3. Nhất tâm kính lễ : Phật Kim sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu cõi Viên Mãn Hương Tích phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới.       (1 lễ)
 4. Nhất tâm kính lễ : Phật Vô Ưu Tôi Thắng Cát Tường ở cõi Vô Ưu phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới.   (1 lễ)
 5. Nhất tâm kính lễ : Phật Pháp Hải Lôi Âm ở cõi Pháp Tràng phương Đông, cùng chư Phật ở khắp pháp giới.
 6.  Nhất tâm kính lễ : Phật Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần Thông ở côi Thiện Trụ Bảo Hải phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới.       (1 lễ)                     
 7. Nhất tâm kính lễ : Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng chư Phật khắp Pháp giới.   (1 lễ)
 8. Nhất tâm kính lễ : Kinh Bản Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư và chú Quán Đỉnh cùng Tôn Pháp ở khắp Pháp giới. (1 lễ)
 9. Nhất tâm kính lễ : Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng chư Bồ Tát ở khắp Pháp giới. ( 1 lễ)
 10. Nhất tâm kính lễ : Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông cùng chư Bồ Tát ở khắp Pháp giới.  (1 lễ)
 11. Nhất tâm kính lễ : Thánh chúng trong Hải hội Thanh tịnh ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng Thánh chúng ở khắp Pháp giới. ( 1 lễ)
 12. Con nay quy mệnh, sám hối thề nguyện đoạn trừ tất cả ba chướng cho pháp giới chúng sinh và tứ ân, tam hữu. ( 1 lễ)

4. BÀI SÁM HỐI

(Mọi người cùng quỳ, đọc)

CHÍ TÂM SÁM HỐI

Con xưa đã tạo bao nghiệp ác,

Đều vì vô thỉ tham, sân, si.

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,

Hết thảy con nay đều sám hối,

Bao nhiêu nghiệp chướng sâu nhường ấy.

Thảy đều tiêu diệt sạch làu làu,

Niệm niệm trí soi khắp Pháp giới.

Độ hết chúng sinh đều chẳng thoái.

(Đọc xong cùng cúi đầu 3 lượt rồi đứng dậy)

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN RỒI 

( Chủ xám đọc)

Quy mệnh lễ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang cùng hết thảy Tam Bảo ở khắp mười phương.   (Cùng đọc, lễ 1 lễ)

5. BÀI TÁN HƯƠNG

(Mọi người ngồi kiết già, đọc)

Lư trầm vừa đốt,

Pháp giới thơm lừng,

Xa đưa hải hội Phật đều mừng.

Đâu đâu cũng thây kiết tường vân,

Thành ý ân cần, chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lượt)

CHÂN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP

Tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu lu lị, tát bà ha. (3 lượt)

CHÂN NGÔN TỊNH THÂN NGHIỆP

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lượt)

CHÂN NGÔN TỊNH TAM NGHIỆP

Án, sa phạ bà phạ, thuật dà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lượt)

CHÂN NGÔN AN THỔ ĐỊA

Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha.  (3 lượt)

CHÂN NGÔN PHỔ CÚNG DÀNG

Án nga nga nẵng, tam bà phạ, phạt nhật ra hộc.  (3 lượt)

6. BÀI TÁN KINH

Sa bà chẳng ở được lâu dài,
Sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài, 
Hai sáu nguyện vương tiêu tội hết,
Ba nghìn Hóa Phật dũ lòng soi.
Hoa sen Tây Trúc đầy thơm ngát, 
Quả phúc Nam Diêm được tốt tươi, 
Giải kiết, tiêu tai, thêm tuổi thọ, 
Vững vàng bản mệnh, được yên vui.

7. BÀI TÁN PHẬT

Mười hai nguyện lớn, 
Giáo chủ Đông phương.
Bốn chín đèn soi sáng đàn trường,
Bảy bảy đức chân thường,
Lễ bái tán dương,
Hết tai nạn được thọ trường.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát ( 3 lượt)

8. KỆ KHAI KINH

Pháp này mầu nhiệm rất cao sâu, 
Ức kiếp muôn đời chưa dễ gặp,
Nay được thấy nghe, nguyện thụ trì,
Con thề giải nghĩa chân như Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lượt)
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lượt) 

9. KINH NÓI VỀ CÔNG ĐỨC BẢN NGUYỆN 

CỦA ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe :

Một thời bấy giờ. Đức Bạc Già Phạm đi độ các nước, đến thành Quảng Nghiêm. Ngài dừng lại ở dưới cây âm nhạc, cùng với tám nghìn vị đại Bật sô, ba vạn sáu nghìn vị đại Bồ Tát, và các quốc vương, các quan đại thần, các Bà la môn, các thầy cư sĩ thiên, long, bát bộ, nhân với phi nhân, đông không xiết kể, thảy đều cung kính, vây kín xung quanh, Đức Phật thuyết pháp.

Con đấng Pháp vương, bây giờ là ngài Mạn Thù Sư Lợi, theo uy thần Phật, đương ngồi đứng dậy, hở một vai áo, đầu gối bên hữu, quỳ sát tận đất nhìn Bạc Già Phạm, cúi mình, chắp tay, bạch rằng : Thế Tôn, xin Phật diễn thuyết, cũng giống như thế, diễn những danh hiệu, và những điều nguyện, căn bản lớn lao, công đức tuyệt vời, của các Đức Phật, cho những người nghe, tiêu hết nghiệp chưóng, vì muốn lợi lạc, các loài hữu tình, khi tượng pháp chuyển.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn tán thán Đồng tử - Mạn Thù Sư Lợi, Ngài khen ngợi rằng : “Hay lắm ! Hay lắm! Mạn Thù Sư Lợi, lòng đại bi ông, khuyến thỉnh Ta nói, danh hiệu chư Phật, bản nguyện công đức để bạt cho hết, nghiệp chướng ràng buộc, các loài hữu tình, và để làm cho lợi ích an lạc, các loài hữu tình khi tượng pháp chuyển.

Ông hãy nghe kỹ, nghiền nghĩ thật khéo, Ta sẽ nói đây”.

Mạn Thù sư Lợi, bạch rằng : Xin vâng, xin Thế Tôn nói, chúng con thích nghe.

Đức Phật bảo ngài Mạn Thù Sư Lợi : về phương Đông kia, cách đấy xa nhiều vô số Phật độ, nhiều bằng mười số cát sông Hằng giờ, ở đấy có một thế giới gọi là cõi Tịnh Lưu Ly.

Đức Phật cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác, Minh Hạnh viên mân, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm.

Ông Mạn Thù ơi, khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn đương hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra mười hai nguyện lớn, khiến cho hữu tình, cầu gì cũng được.

NGUYỆN LỚN THỨ NHẤT

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc Đạo, A nốc đa la tam diễu Tam Bồ đề, thì tự thân Ta, sáng trưng rực rỡ, soi suốt tất cả, vô số thế giới, vô lượng vô biên; dùng ba mươi hai,tướng đại trượng phu, tám mươi tùy hình, để trang nghiêm thân, khiến cho hết thảy, các loài hữu tình, đều được tất cả như Ta không khác.

NGUYỆN LỚN THỨ HAI

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô thượng Bồ đề, thì tự thân Ta, như ngọc Lưu Ly, trong ngoài sáng suốt, sạch không vết bẩn, quang minh rộng lớn, công đức cao vời thân khéo ở yên, trong lưới tia sáng, trang nghiêm hơn cả, mặt trời, mặt trăng, chúng sinh tối tăm, đều được sáng bừng, đâu cũng làm được, mọi sự như ý.

NGUYỆN LỚN THỨ BA

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo vô thượng Bồ đề, Ta dùng rất nhiều trí tuệ phương tiện, vô lượng vô biên, khiến cho hữu tình, đều được mọi vật, thụ dụng vô cùng, chẳng để chúng sinh, có chỗ thiếu thốn.

NGUYỆN LỚN THỨ TƯ

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình, tu hành tà đạo, thì Ta khiến cho, đều được yên, trong đạo Bồ đề; nếu ai hành đạo Thanh Văn, Độc, Giác, thì Ta cũng đều, lấy đạo Đại thừa, mà dựng cho yên.

NGUYỆN LỚN THỨ NĂM

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc Đạo, Vô thượng Bồ đề, nêu có vô lượng, vô biên hữu tình, tu hành phạm hạnh, trong pháp của Ta, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu, đủ giới tam tụ, nếu có ai mà, trót đã phạm giới, nghe tên Ta rồi, lại được tịnh giới chẳng vào đường ác.

NGUYỆN LỚN THỨ SÁU

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc Đạo, Vô thượng Bồ đề, nếu những hữu tình, thân thể hèn kém, mọi căn chẳng đủ, xấu xa ngu ngốc, mù điếc ngọng câm, què quặt còng lưng, lác hủi điên cuồng, bao nhiêu bệnh khổ, nghe tên Ta rồi, hết thảy đều được, đẹp đẽ sáng suốt, mọi căn hoàn toàn, không mọi tật khổ.

NGUYỆN LỚN THỨ BẢY

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo, Vô thượng Bồ đề, nếu những hữu tình, mắc mọi bệnh khổ, không ai cứu chữa, không chỗ nương thân, không người thân thiết, không cửa không nhà, bần cùng khốn khổ, một khi tên Ta, nghe lọt vào tai, mọi bệnh đều hết, thân tâm yên vui, gia quyến tiền của, thảy đều phong túc, rồi tu đắc đạo, Vô thượng Bồ đề.

NGUYỆN LỚN THỨ TÁM

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo, Vô thượng Bồ đề, nếu có thân gái, thấy trăm nỗi xấu, bức bách khổ não, sinh lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái, nghe tên Ta rồi, thảy đều chuyển được thân gái thành trai, đủ tướng trượng phu, rồi tu đắc đạo, Vô thượng Bồ đề.

NGUYỆN LỚN THỨ CHÍN

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô thượng Bồ đề, khiến những hữu tình, thoát chài lưới ma, thoát được hết thảy, ngoại đạo ràng buộc; nếu lạc vào các, rừng rậm ác kiến, Ta sẽ dẫn dắt, lên đường chính kiến, rồi tu tập dần, mọi hạnh Bồ Tát; chóng chứng được đạo, Vô thượng Bồ đề.

NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô thượng Bồ đề, nếu những hữu tình bị pháp luật bắt, trói buộc đánh đập, giam cầm lao ngục, hoặc bị tử hình và còn rất nhiều, tai nạn khác nữa, lấn hiếp nhục nhã, lo sầu nung nấu, thân tâm chịu khổ, nếu mà được nghe, danh hiệu của Ta, vì sức oai thần, phúc đức của Ta, đều được giải thoát, hết thảy lo khổ.

NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI MỘT

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo, Vô thượng Bồ đề, nếu những hữu tình, bị đói khát khổ, vì kiếm ăn mà, tạo mọi nghiệp ác, khi nghe tên Ta, chuyên tâm trì niệm, thì Ta hãy cho ăn uống rất ngon, để no thân đã, rồi sau Ta mới, cho ăn Pháp vị, để lập thành người, rốt ráo yên vui.

NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI HAI

Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô thượng Bồ đề, nếu những hữu tình, nghèo không áo mặc, ruồi muỗi, bức rét, khổ suốt đêm ngày, khi nghe tên Ta, chuyên tâm trì niệm, thì tâm muốn gì, liền được đủ thứ, áo mặc thật đẹp, được cả đồ dùng, quý báu trang nghiêm, đeo hoa ướp hương, âm nhạc múa hát, tùy tâm thích gì, đều được đầy đủ.

Ông Mạn Thù ơi ! Thế là mười hai, nguyện rất nhiệm mầu, của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chính đẳng giác, khi Ngài còn đương, hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi, là những nguyện lớn, của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài đã phát ra, khi Ngài còn đương, hành đạo Bồ Tát, và những công đức, trang nghiêm ở bên, cõi nước của Ngài, nếu Ta nói ra, đến hết một kiếp, hay hơn một kiếp, cũng không hết được.

Nhưng có một điều : ở nước Phật kia, một màu thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác thú, và những tiếng khổ; mặt đất thuần là ngọc phệ lưu ly; những thừng bằng vàng, giăng bên đường đi, thành khuyết cung các, hiên cửa mạng lưới, đều bằng thất bảo, cũng như thế giới, Cực Lạc phương Tây, công đức trang nghiêm, giống nhau không khác.

Trong nước có hai vị đại Bồ Tát : Một vị gọi là, Nhật Quang Biến Chiếu. Một vị gọi là, Nguyệt Quang Biến Chiếu, đứng đầu tất cả, vô số vô lượng, các vị Bồ Tát. Hai ngài lần lượt sẽ lên ngôi Phật, đều giữ vững được kho báu Chính pháp, của Đức Thê Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Ông Mạn Thù ơi ! Bởi thế cho nên, những thiện nam tử và thiện nữ nhân, có tín tâm rồi, thời nên phát nguyện, sinh sang thế giới, của Đức Phật kia.

Bấy giờ Thế Tôn, lại bảo Đồng tử - Mạn Thù Sư Lợi : Này ông Mạn Thù! Có những chúng sinh, chẳng biết thiện ác, chỉ ôm cái lòng, tham lam keo bẩn, chẳng biết bố thí, và những quả báo, về hạnh bố thí, ngu si không trí, thiếu mất tín căn, chứa nhiều của báu, cầu giữ lấy mãi, thấy kẻ xin đến, tâm họ chẳng mừng, khi bất đắc dĩ, họ phải bố thí, thì họ coi như, cắt miếng thịt họ, rất là đau tiếc. Lại có lắm kẻ, tham lam keo sẻn, tích trữ tiền của, đến ngay thân họ, còn chẳng tiêu dùng, huống lại dám cho, cha mẹ vợ con, tôi đòi sai khiến và kẻ đến xin. Những hữu tình ấy đến lúc mệnh chung, sinh làm ngạ quỷ, hoặc làm bàng sinh, nhưng vì thuở xưa, ở đời từng được, tạm nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên đương khi ở trong vòng ác thú, được tạm nhớ đến, danh hiệu của Ngài, ngay trong phút nghĩ, liền ra khỏi vòng, lại được làm người, nhớ được túc mệnh, sợ khổ ác thú, chẳng ham dục lạc, thích làm bố thí, và khen những người hay làm bố thí; mình có những gì, đều không tham tiếc, dần dà đem cả, đầu mắt chân tay, máu thịt của mình, cho kẻ đến xin, huống còn tiếc gì, đến tài vật khác.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi! Nếu những hữu tình, tùy theo Như Lai, nhận các chỗ học, mà phá thi la; lại có kẻ tuy chẳng phá thi la mà phá quỹ tắc, kẻ giữ được cả, thi la quỹ tắc, lại hủy chính kiến; lại có kẻ tuy, chẳng hủy chính kiến, mà bỏ đa văn, chẳng thể hiểu rõ, nghĩa sâu trong Kinh của Phật đã nói. Có kẻ đa văn, lại tăng thượng mạn, vì tăng thương mạn, che lấp tâm rồi, khen mình chê người, phỉ báng Chính pháp, làm bạn với ma, người như như thế, tự mình đi vào, con đường tà kiến, lại còn làm cho, vô lượng ức triệu, hữu tình cùng theo, xuống hố hiểm sâu. Những hữu tình này, trôi quanh mãi mãi, trong vòng địa ngục, bàng sinh, quỷ thú, nếu mà được nghe, danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, liền bỏ ác hạnh, tu mọi thiện pháp, chẳng đọa ác thú, dù có kẻ nào, chẳng thể bỏ được hết mọi ác hạnh, mà tu thiện pháp, phải đọa ác thú, vì nhờ sức thần, bản nguyện của Phật, khiến họ hiện tiền, đã được tạm nghe, danh hiệu của Phật, họ sẽ thoát thân, nơi ác thú kia, lại được làm người, chính kiến tinh tiến, khéo điều hòa được, tâm ý yên vui, liền bỏ được nhà, đến chôn không nhà, chịu theo chỗ học, trong pháp Như Lai, không hề hủy phạm, chính kiến đa văn, hiếu nghĩa rất sâu, bỏ tăng thượng mạn, chẳng báng Chính pháp, chẳng bạn với ma, dần dần tu hành, những hạnh Bồ Tát, chóng được vẹn tròn.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi! Nếu những hữu tình, sẻn tham ghen ghét, khen mình chê người, sẽ phải đọa vào trong ba đường ác, mấy mươi nghìn năm, chịu mọi cực khổ, chịu cực khổ rồi, ở đấy mãn hạn, lại lên nhân gian, làm thân trâu ngựa, lừa và lạc đà, thường bị đòn đánh, đói khát khổ não, lại thường mang nặng, theo đường mà đi hoặc được làm người, ở nơi hạ tiện, làm kẻ tôi đòi, bị người sai khiến, chẳng được tự tại, nếu xưa làm người, đã từng được nghe, danh hiệu Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bởi nhân lành ấy, nay lại nhớ đến, dốc lòng quy y, nhờ thần lực Phật, giải thoát mọi khổ, mọi căn thông lợi, trí tuệ đa văn, thường cầu thắng pháp, thường gặp bạn hiền, dứt hẳn lưới ma, đập vỡ cái xác, vô minh bưng tôi, gạn ròng phiền não, giải thoát hết thảy, sinh già bệnh chết, lo sầu khổ não.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi! Nếu những hữu tình, thích gây ngang ngược, đánh nhau kiện nhau, làm cho não loạn, cả mình cả người, đem thân miệng ý, tạo thêm mãi ra, bao nhiêu nghiệp ác, lần lượt thường làm, sự chẳng lợi ích, mưu hại lẫn nhau, đi gọi các thần, ở rừng ở núi, ở cây ở mả, rồi giết chúng sinh, lấy máu lấy thịt, cúng tế bọn quỷ, Dược xoa La sát, viết tên kẻ thù, làm hình kẻ thù, làm bùa chú ác, để mà nguyền rủa; yểm bùa thành mị, nuôi trùng thành cổ, hô quỷ nhập vào, thây chết đứng dậy, sai đi giết hại, thân mệnh người ta; những hữu tình ấy, nếu mà được nghe, danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì sự ác kia, đều chẳng hại được; lần lượt hết thảy, đều khởi từ tâm, lợi ích yên vui, không còn có ý, não hại hiềm thù, ai cũng vui mừng; mọi vật thụ dụng, tự cho là đủ, chẳng lấn của nhau, mà là cùng làm, lợi ích cho nhau.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi! Nếu có bốn chúng, Bật sô Bật sô ni, Ô ba sách ca, Ô ba tư ca, và những tịnh tín, thiện nam thiện nữ, ai chịu giữ được, tám phần trai giội, hoặc suốt một năm, hoặc trong ba tháng, chịu theo chỗ học, để làm thiện căn, nguyện được sinh sang, thế giới Cực Lạc, ở bên phương Tây, đến chỗ Đức Phật Vô Lượng Thọ Quang, cầu nghe Chính pháp, nhưng chưa quyết định, mà nếu được nghe, danh hiệu Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời khi lâm chung, sẽ có tám vị, đại Bồ Tát là :

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,

Quán Thế Âm Bồ Tát,

Đắc Đại Thế Bồ Tát,

Vô Tận Ý Bồ Tát,

Bảo Đàn Hoa Bồ Tát,

Dược Vương Bồ Tát,

Dược Thượng Bồ Tát,

Di Lặc Bồ Tát,

Tám vị ấy sẽ, đi ở trên không, lại mà chỉ đường, tự nhiên thấy mình, hóa sinh ngay ở, bên thế giới kia, trong đám hoa báu, nhiều màu sắc đẹp.

Hoặc là nhân thế, được sinh lên trời, tuy sinh lên trời, mà căn lành cũ cũng vẫn chưa hết, chẳng phải sinh vào, ác thú nào khác; trên trời tận số , thì xuống nhân gian, hoặc làm Luân vương, coi cả bốn châu, uy đức tự tại giữ yên vô lượng, trăm nghìn hữu tình, ở trong thập thiện, hoặc sinh vào những, dòng Sát đế lị, dòng Bà la môn, cư sĩ đại gia, rất nhiều của báu, kho tàng đầy nât, hình tượng tốt đẹp, quyến thuộc đông đủ, thông minh trí tuệ, dũng kiện uy hùng, như đại lực sĩ.

Nếu là nữ nhân, được nghe danh hiệu, Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, dốc lòng trì niệm; thì sau chẳng phảỉ làm thân gái nữa.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi! Khi đức Dược Sư, Lưu Ly Quang Như Lai, đắc đạo Bồ đề, do sức bản nguyện, mà Ngài soi thấy, các loài hữu tình, mắc nhiều bệnh khổ như là những bệnh, gầy còm co quắp khô héo sốt vàng, hoặc bị trúng độc, ma mị trùng cổ, hoặc bị chết non, hoặc khi chết uổng. Ngài muốn khiến cho, những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ, và có cầu gì, cũng được mãn nguyện, thời Ngài liền vào, cảnh Xa ma đề, gọi là cảnh Định, diệt hết khổ não, cho các chúng sinh.

Đã vào Định rồi, ở trong nhục kế, phóng đại quang minh, trong đại quang minh, diễn nói thần chú, Đại Đà la ni : “Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã lũ lô, bệ lưu li, bát lặt bà, hắt ra xà giã, đát tha yết đa gia, a ra hắt đế. Tam diễu tam bột đà gia, đát diệt tha. Án, bệ sái thệ, bệ sát thệ, bệ sái xã, tam một yết đế tóa ha."

Khi trong quang minh, nói thần chú rồi, trái đất chấn động, phóng đại quang minh, hết thảy chúng sinh bệnh khổ đều trừ, được vui yên ổn.

Này ông Mạn Thù ! Thấy ai nam nữ, nếu có bệnh khổ, thì nên nhất tâm, vì người bệnh ấy, tắm gội súc miệng, sạch rồi tụng chú, một trăm tám lượt, vào một thức ăn, hoặc vào vị thuốc, hoặc vào nước lọc, không có vi trùng, rồi đem cho uống, thì bệnh khổ gì, cũng đều tiêu hết. Nếu có cầu gì, dốc lòng tụng niệm, cũng đều được cả; và lại còn được, sống lâu vô bệnh; sau khi mệnh chung, sinh sang cõi kia, được ngôi Bất thoái, cho đến tận khi, đắc đạo Bồ đề. Bởi thế cho nên, ông Mạn Thù ơi nếu có nam tử, nữ nhân nào mà,

Dốc lòng tôn trọng, cung kính cúng dàng, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên thường trì chú, chớ để lãng quên.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi! Nếu có nam tử, nữ nhân tịnh tín, được nghe tất cả, danh hiệu của Ngài, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chính đẳng giác, nghe rồi tụng trì; sáng sớm trở dậy, xỉa răng tắm gội, súc miệng thanh sạch, dâng các hoa thơm, hương đốt hương bôi, và các âm nhạc, cúng dàng tượng Phật, đem Kinh này ra, hoặc mình tự viết hoặc bảo người viết, nhất tâm chịu nghe, chịu nhớ lấy nghĩa, đối với Pháp sư, phải sắm hết thảy, các món cúng dàng, đủ để nuôi thân, thảy đều cấp cho, đừng để thiếu thốn; như thế liền được, chư Phật hộ niệm, cầu gì cũng được, và được cả đến, đạo quả Bồ đề...

Bấy giờ, Đồng tử - Mạn Thù Sư Lợi, bạch Đức Phật rằng : Lạy Đức Thế Tôn, con thề đến khi, đời tượng pháp, chuyển, con đem rất nhiều, các pháp phương tiện, khiến người tịnh tín, thiện nam thiện nữ, được nghe danh hiệu, Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả trong khi ngủ, cũng đem hiệu Phật, giác ngộ vào tai. Bạch Đức Thê Tôn, nếu ai thụ trì, đọc tụng Kinh này, hoặc là diễn thuyết, khai thị cho người, hoặc tự mình viết, hoặc bảo người viết hoặc là tôn trọng, cung kính Kinh này, đem nhiều các thức, hương thoa hương bột, hương đốt hương bôi, tràng hoa anh lạc, phướn lọng âm nhạc, để mà cúng dàng; lấy sợi ngũ sắc làm túi đựng Kinh, quét rửa cho sạch, thiết lập tòa cao, làm chỗ để Kinh, bấy giờ sẽ có, bôn Đại Thiên vương, cùng với quyến thuộc, và Thiên chúng khác, mấy mươi trăm nghìn, đều đến chỗ ấy, gìn giữ cúng dàng. Bạch Đức Thế Tôn : Nếu chỗ nào phát, Kinh báu này ra, có người thụ trì, và nhờ công đức, bản nguyện của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, được nghe danh hiệu, nên biết chỗ ấy, không còn có người, bị chết dữ dội, chẳng ai còn bị, bọn thần quỷ ác, đoạt mất tinh khí; ai bị đoạt rồi, lại được thân tâm, yên vui như cũ.

Đức Phật bảo ngài, Mạn Thù Sư Lợi: Đúng thật như thế, đúng thật như thế! Ông nói đúng lắm ! Ông Mạn Thù ơi, nếu có thiện nam, thiện nữ tịnh tín, mà muốn cúng dàng, Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trước hết phải tạo, hình tượng của Ngài, lập tòa thanh tịnh, mà rước tượng lên, rắc các thứ hoa, đốt các thứ hương, dùng nhiều tràng phan; trang nghiêm chỗ ấy, bảy ngày bảy đêm; chịu giữ được đủ tám phần trai giới, ăn uống thanh tịnh, tắm gội sạch thơm, mặc áo thanh tịnh, tâm phải thanh tịnh không chút vẩn đục, không chút giận dữ, não hại đến ai; đời với hết thảy, các loài hữu tình, phải khởi ra tâm, lợi ích yên vui, từ bi hỷ xả, bình đẳng như nhau; đàn hát tán thán, nhiễu quanh tượng Phật, về bên tay hữu, lại phải nghĩ nhớ, công đức bản nguyện, của Đức Phật kia, đọc tụng Kinh này, suy nghĩ nghĩa Kinh, rồi đem diễn thuyết, khai thị cho người.

Thế rồi tùy muốn, cầu gì cũng được : cầu sống lâu, được sống lâu, cầu giàu có được giàu có, cầu quan chức, được quan chức, cầu con cái, được con cái.

Hoặc có người nào, bỗng thấy mộng ác, những hình tượng ác, hoặc chim quái ác, ở đâu đến đậu, hoặc có lắm sự, quái ác hiện ra, ở ngay chỗ ở, người ấy nếu đem, các thức nhiệm mầu, cung kính cúng dàng, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời những mộng ác những hình tướng ác, những điềm chẳng lành, đều biến mất hết, chẳng làm hại được.

Hoặc có sự hãi, tai nạn thủy hỏa, binh đao độc ác, cheo leo hiểm nghèo; voi dữ sư tử, hùm sói gấu beo, rắn rết độc ác, sâu bọ muỗi mòng, nếu hay dốc lòng, niệm Đức Phật ấy, cung kính cúng dàng, thì sự sợ hãi, thảy đều giải thoát.

Nếu có nước khác, xâm lấn quấy rối, giặc cướp phản loạn, thì người cung kính, niệm Đức Phật ấy, cũng đều giải thoát.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi! Nếu có những người, thiện nam thiện nữ, lòng tin chân tịnh, cho đến hết đời, chẳng thờ thần khác, chỉ dốc một lòng, quy Phật Pháp Tăng, chịu giữ cấm giới: hoặc năm giới, mười giới, bốn trăm giới Bồ Tát, hai trăm năm mươi, giới Bật sô Tăng, năm trăm giới Bật sô ni, nhưng hoặc ở trong, những chỗ thụ giới, có ai hủy phạm, sợ đọa ác thú, mà hay chuyên niệm, danh hiệu Phật kia, cung kính cúng dàng, thì quyết chẳng sinh, vào ba đường ác. Hoặc có đàn bà, tới khi sinh nở, chịu rất đau khổ, mà hay dốc lòng, niệm danh hiệu Phật, lễ bái tán thán, cung kính cúng dàng, thì mọi đau khổ, đều trừ diệt hết; đứa con sinh ra, thân phận đầy đủ, hình sắc tốt đẹp ai thấy cũng mừng, nhanh nhẹn thông minh, yên ổn ít bệnh, không bị phi nhân, đoạt mất tinh khí.

Bấy giờ Thế Tôn, bảo Át Nan rằng: Như Ta khen ngợi, công đức của đấng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là những chỗ, hành vi rất sâu, của các Đức Phật, khó hiểu suốt lắm, ông có tin không? Át Nan bạch rằng : Bạch Đức Thế Tôn, con đối với Kinh, của Phật đã nói, chẳng dám nghi hoặc, là vì lẽ sao ? Vì rằng ba nghiệp : Thân ngữ ý của, hết thảy chư Phật, đều thanh tịnh cả. Lạy Đức Thế Tôn, vừng nhật nguyệt kia, làm rơi xuống được, núi Diệu Cao vương, làm nghiêng đổ được, lời chư Phật nói, không có khác được.

Bạch Đức Thế Tôn, có những chúng sinh, tín căn chẳng đủ, nghe nói những chỗ, hành vi rất sâu, của các Đức Phật, mà nghĩ ra rằng : Làm gì chỉ niệm, một danh hiệu Phật, của Ngài Dược Sư, Lưu Ly Quang Như Lai, mà được ngay những, thắng lợi công đức, nhiều đến như thế ? Vì chẳng tin đó, sinh ra phỉ báng, người đó ở chỗ, đêm dài tối mịt, mất hết lợi lạc, đọa các đường ác, chuyển mãi không cùng.

Phật bảo Át Nan : Những hữu tình ây, nếu nghe danh hiệu, Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, dốc lòng trì niệm, chẳng sinh nghi hoặc, thì không khi nào, phải đọa ác thú.

Ông Át Nan ơi, đó là những chỗ, hành vi rất sâu, của các Đức Phật, rất khó tin lắm, rất khó hiểu lắm, mà nay ông chịu, tin được như thế, thời nên biết là, đều nhờ uy lực, của Phật Như Lai. Này ông Át Nan, hết thảy các bậc, Thanh Văn Độc Giác và các Bồ Tát, còn chưa đăng địa, đều chẳng tin hiểu, được đúng như thật, chỉ trừ một hạng, các vị Bồ Tát, Nhất sinh sở hệ. Ông Át Nan ơi, làm được thân người, đã là khó lắm; được biết kính tin, tôn trọng Tam Bảo, cũng là khó lắm; được nghe danh hiệu, Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời lại khó hơn.

Ông Át Nan ơi, những hạnh Bồ Tát, những pháp phương tiện, những nguyện lớn lao, của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai; nếu Ta nói ra, suốt trong một kiếp, hay hơn một kiếp, thì kiếp mau hết, mà những hạnh nguyện, phương tiện của Ngài, vẫn không thấy hết.

Trong chúng bấy giờ, có đại Bồ Tát, tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi, đứng dậy kéo áo, hở vai bên hữu, quỳ gối bên hữu, sát xuống tận đất cúi mình chắp tay, mà bạch Phật rằng : Đại đức Thế Tôn, khi tượng pháp chuyển, có những chúng sinh, bị nhiều hoạn nạn, làm cho khốn khổ, ốm lâu gầy mòn, chẳng ăn uống được, cổ ráo môi khô, thấy các phương tối, tướng chết hiện ra; cha mẹ thân thuộc, bạn bè quen biết, xúm quanh than khóc; thân người ốm kia, vẫn nằm nguyên đấy, mà thấy sứ giả, của vua Diêm ma, dẫn thần thức mình, đến trước cửa tòa, Pháp vương Diêm ma; những loài hữu tình, người nào cũng có, một Thần Câu sinh, người ấy làm gì, tội hay là phúc, Thần đều chép đủ, rồi đem trình hết, cho vua Diêm ma; bấy giờ vua liền, xét hỏi người ấy, tính toán mọi việc, người ấy đã làm, theo chỗ tội phúc, ấy mà xử đoán. Lúc đó những người, thân thuộc quen biết, của người ốm ấy, nếu hay quy y, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cho người ốm ấy, thỉnh các chúng Tăng, chuyên đọc Kinh này, đốt đèn bảy từng, treo lá phướn thần, năm sắc nối mệnh, thần thức người ấy, hoặc có chỗ đó, mà được trở về, tự thấy rõ ràng, như trong giấc mộng; hoặc quá bảy ngày, hoặc hăm mốt ngày, hoặc băm nhăm ngày, hoặc bốn chín ngày, thần thức người ấy, khi được trở về, như chiêm bao tỉnh, tự mình nhớ biết, được các quả báo, của các nghiệp thiện, và nghiệp bất thiện; vì tự chứng lấy, quả báo của nghiệp, nên chừa cho đến, khi mắc nạn chết, cũng chẳng dám làm, những nghiệp ác nữa. Vì thế cho nên, những người tịnh tín, thiện nam thiệu nữ, đều nên trì niệm, danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tùy sức mình mà, cung kính cúng dàng.

Bấy giờ Át Nan, hỏi ngài Cứu Thoát : Bạch Thiện nam tử, cung kính cúng dàng, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, phải nên thế nào, đèn phướn nối mệnh, nên làm thế nào ? Ngài Cứu Thoát nói : Bạch Đại đức, nếu có người ốm, muốn thoát bệnh khổ, nên vì người ấy bảy ngày, bảy đêm, chịu giữ cho đủ, tám phần trai giới; nên tùy lực sắm, các thức ăn uống, và các đồ dùng, cúng Bật sô Táng; đêm ngày sáu buổi, lễ báí hành đạo, cung kính cúng dàng, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tụng đọc Kinh này, bốn mươi chín lượt, thắp bốn chín đèn, tạo bảy pho tượng, Đức Như Lai kia; trước mỗi vị tượng, để bảy ngọn đèn, mỗi một đèn sáng, to bằng bánh xe, suốt bốn chín ngày, không lúc nào tắt; làm một lá phướn, ngũ sắc và dài, bốn chín gang tay; phải đem phóng sinh, các loài cho đủ, bốn mươi chín thứ, thời có thể qua, tai nạn nguy ách, chẳng bị chết uổng, quỷ ác hãm hại.

Này ông Át Nan, lại còn như khi, các vua Quán đỉnh, và Sát đế lị, tai nạn khởi lên, như là những nạn, nhân dân tật dịch, nước khác lấn bức, trong nước phản nghịch, sao lạ mọc ra, nhật thực nguyệt thực, mưa gió trái mùa, đến mùa chẳng mưa, các vua Quán đỉnh, và Sát đế lị, bấy giờ đối với, hết thảy hữu tình, khởi tâm từ bi, tha những tù tội, theo pháp cúng dàng, trước đã nói kia, cung kính cúng dàng, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ thiện căn ấy, và sức bản nguyện, của Như Lai kia, khiến cho cả nước, liền được yên ổn, mưa gió thuận thời, lúa cây được mùa, hết thảy hữu tình, vô bệnh mừng vui, ở trong nước ấy, không có những thần, bạo ác Dược xoa, não hại hữu tình, những hình tướng ác, thảy đều biến mất; các vua Quán đỉnh, và Sát đế lị, sống lâu mạnh khỏe, vô bệnh tự tại, lợi ích đều tăng.

Này ông Át Nan, nếu các hoàng hậu, hoàng phi công chúa, thái tử vương tử, đại thần tể tướng, thế nữ trong cung, các quan và dân, có mắc bệnh khổ, và ách nạn gì, cũng nên dựng cây phướn thần năm sắc, thắp đèn tiếp sáng, phóng sinh các loại, rắc các thứ hoa, đốt các hương thơm, bệnh được khỏi hết, nạn đều giải thoát.

Bây giờ Át Nan, hỏi ngài Cứu Thoát: Bạch thiện nam tử, tại làm sao mà, mạng người đã hết, có thể táng thêm ?

Ngài Cứu Thoát nói :

Kính bạch Đại đức, ngài há chẳng nghe, Như Lai nói có, chín thứ chết uổng ! Bởi vậy khuyên làm, đèn phướn nối mệnh, tu mọi phúc đức; vì tu phúc nên, chết đời thọ mệnh, chẳng mắc nạn khổ.

Át Nan hỏi rằng : Chín thứ chết uổng, ấy là những gì?

Ngài Cứu Thoát nói : Nếu những hữu tình, bệnh tuy nhẹ mà, không thầy không thuốc, không người trông nom, hay có gặp thầy, lại cho trái thuốc, thật chẳng đáng chết, mà phải chết uổng, lại tin các thầy, tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt thế gian, nói nhảm họa phúc, sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được yên, xem bói thấy xấu giết nhiều chúng sinh, khẩn vái Thần Thánh, phụ ma quỷ lên, ban cho hạnh phúc, muốn mong sống thêm, vẫn chẳng thể được; ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục, không có ngày ra, như thế gọi là, một thứ chết uổng. Hai là kẻ bị, vương pháp xử tử. Ba là những kẻ, săn bắn chơi bời, say đắm tửu sắc,rông rỡ quá độ, bị loài phi nhân, đoạt mất tinh khí thành ra chết uổng. Bốn là chết cháy. Năm là chết đuối. Sáu là chết vì các loài ác thú, cắn chết ăn thịt. Bảy là chết vì, ngã xuống sườn núi. Tám là chết vì, trúng phải thuốc độc bùa chú nguyền rủa, thây ma đứng dậy, các thứ sát hại. Chín là bị đói, bị khát khốn khổ, chẳng được ăn uống, mà phải chết uổng. Đấy là Như Lai, nói qua chín thứ, chết uổng như thế, còn nhiều vô số, các thứ chết uổng, nói sao cho xiết.

Lại còn đây nữa, này ông Át Nan, vua Diêm ma kia, chủ lĩnh giữ sổ, ghi tên thế gian, nếu những hữu tình, phạm những tội như: bất hiếu ngũ nghịch, phá nhục Tam Bảo, hoại pháp vua quan, hủy cả tín giới, thì vua Diêm ma, tùy tội nặng nhẹ, xét mà xử phạt.

Vì thế Ta nay, khuyên những hữu tình, thắp đèn treo phướn, phóng sinh tu phúc, cho thoát khổ ách, chẳng gặp tai nạn. Bấy giờ trong chúng, có mười hai vị,

Đại tướng Cung tỳ la,

Đại tướng Phạt chiết la,

Đại tướng Mê sí la,

Đại tướng An đễ la,

Đại tướng Át nễ la,

Đại tướng San đễ la,

Đại tướng Nhân đạt la,

Đại tướng Ba di la,

Đại tướng Ma hổ la,

Đại tướng Chân đạt la,

Đại tướng Chiêu đổ la,

Đại tướng Tỳ yết la.

Mười hai vị này, Đại tướng Dược xoa, mỗi vị đều có, bảy nghìn Dược xoa, để làm quyến thuộc, đồng thời lên tiếng, mà bạch Phật rằng : Lạy Đức Thế Tôn, chúng con ngày nay, nhờ uy lực Phật, được nghe danh hiệu, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chẳng còn có sự, những nơi ác thú, chúng con bảo nhau, đều cùng một lòng, quy Phật, Pháp, Tăng, cho đến hết đời, thề xin gánh vác, hết thảy hữu tình, làm việc nghĩa lợi, nhiêu ích yên vui; bất cứ chỗ nào : trong các thôn quê, thành thị làng nước, rừng cây vẳng lặng, mà có Kinh này, ban phát đến nơi, rồi có người nào, thụ trì danh hiệu, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dàng, quyến thuộc chúng con, hộ vệ người ấy, khiến cho giải thoát, hết thảy khổ nạn, có cầu nguyện gì, đều được đủ cả; hoặc có ai cầu, thoát khỏi bệnh tật, ách nạn cũng nên, đọc tụng Kinh này, lấy chỉ ngũ sắc, mà kết thành chữ, tên của chúng con, được như nguyện rồi, sau hãy cởi ra.

Bấy giờ Thế Tôn, khen ngợi các vị Đại tướng Dược xoa. Ngài liền nói rằng: Hay lắm ! Hay lắm ! Tướng Đại Dược xoa, trong đoàn các ông, vì nhớ báo ân, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thường nên cứ làm, như thế cho được, lợi ích yên vui, hết thảy hữu tình.

Bấy giờ Át Nan, bạch Đức Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, pháp môn này nên, đặt tên là gì, và chúng con phải, phụng trì thế nào ? Phật bảo Át Nan : Pháp môn này gọi, là pháp nói những công đức bản nguyện, của Đức Dưực Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng gọi là pháp, nói những thần chú, kiết nguyện của mười hai vị Thần tướng, lợi ích hữu tình; cũng gọi là Pháp, bạt trừ hết thảy, mọi thứ nghiệp chướng; nên phụng trì đúng, những nghĩa như thế.

Khi Bạt Già Phạm, nói lời ấy rồi, các đại Bồ Tát, và đại Thanh Văn, Quốc vương, Đại thần, Bà la môn, Cư sĩ, Thiên, Long, Dược xoa, Càn thát bà, A tố lạc, Yết lộ trà, Khẩn nại lạc, Mạc hô lạc già, Nhân và Phi nhân, hết thảy đại chúng, nghe lời Phật nói, đều cả vui mừng, tin chịu vâng làm.

KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
BẢN NGUYÊN CÔNG ĐỨC (HẾT)

10. BÀI TÁN CHUNG

Hải hội Dược Sư,

Sáng rực thần quang,

Tám vị Bồ Tát giáng cát tường,

Bảy vị Phật tuyên dương.

Nhật nguyệt hồi quang,

Ban phúc thọ an khang,

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật,

Tiêu tai Diên thọ Dược Sư Phật.

11. BÀI TÁN NHIỄU ĐÀN

Mười hai Đại tướng Dược xoa, giúp Phật tuyên truyền, chỉ ngũ sắc kết thành tên, cầu nguyện được chu viên, rửa sạch oan khiên, phúc thọ khang vẹn tuyển.

Nam mô Bạt già phạt dế, bệ sái xã, lũ lô bệ lưu li, bát lặt bà, hắt ra xà giã, đát tha yết đa gia, a ra hắt đế, tam diễu tam bột đà gia, đát diệt tha. Án, bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã tam một yết đế tóa ha.

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết,

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết,

Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính, Đối trước Phật đài cầu giải kiết.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

Tiêu tai Diên Thọ Dược Sư Phật,

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần)

12. BÀI NIỆM PHẬT

Mười hai nguyện lớn,

Giáo chủ Đông phương.

Bốn chín đèn soi sáng đàn trường.

Bảy bảy đức chân thường,

Lễ bái tán dương.

Hết tai nạn được thọ trường.

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Ma ha tát.

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (1 tràng)

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (10 ln)

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (10 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 10 lần)

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát ( 10 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (10 lần)

13. KINH TÂM YẾU 

Nói về Pháp Bát Lạt Nhã Ba La Mật Đa ( PRASNA PARAMITA)

Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát

Tu hành tinh thâm pháp

Bát lạt nhã Ba la mật đa

Thời Ngài soi thấy năm uẩn

Đều không độ thoát hết thảy

Mọi sự khổ ách.

Xá Lợi Tử ơi! Sắc chẳng khác không,

Không chẳng khác sắc,

Sắc tức là không,

Không tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế,

Xá Lợi Tử ơi! Cái tướng chấn không

Của các Pháp ấy,

Chẳng sinh, chẳng diệt,

Chẳng bẩn, chẳng sạch,

Chẳng thêm, chẳng bớt,

Bởi thế cho nên trong chân không ấy,

Không có sắc thụ tưởng, hành và thức;

Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý;

Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.

Nó cũng không có, từ nhãn thức giới, đến ý thức giới. Cũng lại không có, từ chi vô minh, đến chi lão tử. Và cũng không có, từ vô minh tận, đến lão tử tận. Không có khổ tập không có diệt đạo, cũng không có trí, cũng không có đắc, vì không có chi, là sở đắc cả. Các vị Bồ Tát, y vào Bát nhã, Ba la mật đa, nên tâm các Ngài, không hề quái ngại.

Vì không quái ngại, nên không sợ hãi, xa lìa được hết, mộng tưởng đảo điên.

Đi thẳng đến nơi, Niết bàn rốt ráo. Chư Phật ba đời, y vào Bát nhã, Ba la mật đa, nên mới chứng được, A Nút Ta Ra, Sam Da Sam Bồ đề.

Vậy biết Bát nhã, Ba la mật đa, là chú Đại thần, là chú Đại minh, là chú Vô thượng, là chú Vô đẳng đẳng, trừ hết mọi khổ, đúng thật chẳng sai. Nên lại nói cả, bài chú Bạt nhã, Ba la mật đa. Bài chú ấy là :

“Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề sa bà ha.

Ma ha Bát nhã Ba la mật đa.

14. NGUYỆN TRÚ KIẾT TƯỜNG

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường,

Trú dạ lục thời, hằng kiết tường,

Nhất thiết thời trung, kiết tường giả,

Nguyện chư Thượng Sư, ai nhiếp thọ,

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường,

Trú dạ lục thời, hằng kiết tường,

Nhất thiết thời trung, kiết tường giả,

Nguyện chư Tam Bảo, ai nhiếp thọ.

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường,

Trú dạ lục thời, hằng kiết tường,

Nhất thiết thời trung, kiết tường giả,

Nguyện chư Hộ Pháp, thường ủng hộ.

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Ma ha tát ( 3 lần)

15. PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

Đệ tử chúng con từ vô thỉ

Gây bao tội ác bởi lầm mê,

Đắm trong sanh tử đã bao lần,

Nay đến trước đài Vô thượng giác

Biển trần khổ lâu đời luân lạc

Với sinh linh vô sở điêu tàn

Sống u hoài trong kiếp lầm than

Con lạc lõng không nhìn phương hướng

Đàn con dại từ lâu vất vưởng

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Xin hướng về núp bóng Từ quang

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trăm đường ác trược

Vì tham, sân, si, mạn gây nên

Con hôm nay giữ trọn lời nguyền

Xin sám hối để lòng thanh thoát

Trí Phật quang minh như nhật nguyệt

Từ Bi vô lượng cứu quần sinh

Ôi từ lâu ba chốn ngục hình

Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi

Theo gót Ngài vượt qua khổ ải

Nương thuyền từ vượt bể ái hà

Nhớ lời Ngài bờ giác không xa

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Bỏ việc ác để đời quang đãng

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng

Con nguyện được sống đời rộng rãi

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi

Hình bóng Người cứu khổ chúng sinh

Để theo Ngài trên bước đường lành

Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ

Chúng con khổ nguyện xin tự độ

Ngoài tham, sân, si, hận ngập trời

Phá si mê trí tuệ sáng ngời

Con nhớ Đức Di Đà lạc quốc.

Hư không kia quyết có ngày thay

Lòng thề nguyện hàng ngày vâng giữ

Đệ tử và tất cả chúng sinh

Đồng phát nguyện Phật đạo viên thành.

16. PHÚNG KINH

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh .

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.

Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh

Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật đạo.

17. TAM TỰ QUY Y

Con tự quy y Phật rồi,

Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh,

Đều hiểu thấu rõ rành Đạo cả,

Lòng Bồ để rộng mở từ đây.

Con tự quy y Pháp rồi,

Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh,

Hiểu thấu hết nghĩa Kinh, Luật, Luận,

Trí tuệ như bể lớn khôn lường.

Con tự quy y Tăng rồi,

Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh,

Tu sửa hết việc mình việc chúng,

Không hề còn chút chướng ngại chi.

Nguyện trước chư Phật Thánh Hiền,

Con xin đem hết mọi duyên phúc này,

Cầu cho khắp cả muôn loài,

Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ.

18. VĂN CÚNG PHẬT

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật

Thập phương thế giới diệc vô tỷ

Thế gian sở hữu ngã tận kiến

Nhất thiết vô hữu như Phật giả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần)

Nam mô Thường trụ thập phương Phật.

Nam mô Thường trụ thập phương Pháp.

Nam mô Thường trụ thập phương Tăng.

Nam mô Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.

Nam mô Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật

Nam mô Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Cực Lạc Giáo chủ A Di Đà Phật.

Nam mô Đông phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam mô Đương lai Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật.

Nam mô Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật.

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát.

Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát.

Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.

19. BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

20. CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá da, đát diệt tha. Án, tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha.    (3 lần)

Thử thực sắc hương vị

Thượng cúng thập phương Phật

Trung phụng chư Hiền Thánh

Hạ cập lục đạo phẩm

Đẳng thí vô sai biệt

Tùy nguyện giai bảo mãn

Linh kim thí giả,

Đắc vô lượng Ba la mật

Tam đức lục vị,

Cúng Phật cập Tăng

Pháp giới hữu tình,

Phổ đồng cúng dường.

Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng.     (3 ln)

Ngã kim phụng hiến cam lồ vị

Lượng đẳng Tu Di vô quá thượng

Sắc hương mỹ vị biến hư không

Duy nguyện Từ Bi ai nạp thọ.

Nam mô Phổ Cúng Đường Bồ Tát. (3 lần)

Tứ sanh, cửu hữu đồng đăng,

Hoa tạng huyền môn.

Bát nạn, tam đồ,

Cộng nhập Tỳ lô tánh hải.

Cúng Phật dĩ ngật,

Đương nguyện chúng sinh,

Sở tác giai biện,

Cụ chư Phật Pháp.

21. VĂN PHÓNG SINH

Nhữ đẳng chúng sinh túc nghiệp đa

Chí sử kim sinh tạo võng la

Hạnh ngộ thiện quyên công đức đại

Quy y Tam Bảo tội tiêu ma.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Phật ngôn : Tình đa tưởng thiểu lưu nhập hoành sinh, cô tri nhữ đẳng. Tích dĩ ám tế ngu si, bất tu chánh niệm. Kim tắc vũ mao lân giới, thụ thử liệt hình, thủy lục phi không, chủng chủng bất nhất, hoặc đầu câu thi, hoặc nhập võng la, mệnh tại đao chiêm, hồn phi thang hỏa. Hạnh phùng thí chủ... tài thực nhữ thân, vạn tử đắc sinh, lai thử thắng địa. Kim khất chư Phật Thánh Hiền giả nhữ linh thông, nhữ đẳng nhất tâm quy mệnh Tam Bảo.

Nhữ đẳng chúng sinh thủy tính

(không hành)

Quy y Phật,

Quy y Pháp,

Quy y Tăng.                                    (3 lần)

Nhữ đẳng chúng sinh thủy tính

(không hành)

Quy y Phật lòng túc Tôn

Quy y Pháp ly dục Tôn

Quy y Tăng chúng trung Tôn. (3 lần)

Nhữ đẳng chúng sinh thủy tính

(không hành)

Quy y Phật bất đọa địa ngục.

Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ.

Quy y Tăng bất đọa súc sinh. (3 lần)

Nhữ đẳng chúng sinh thủy tính

(không hành)

Quy y Phật kính.

Quy y Pháp kính.

Quy y Tăng kính.   (3 lần)

Nhữ đẳng chúng sinh thủy tính

(không hành)

Quy y Tam Bảo dĩ kính,

Sử nhữ tội chướng tiêu diệt,

Trí tuệ khai minh phát Bồ đề tâm,

Tốc đắc vãng sính,

Tây phương Cực Lạc thế giới,

Liên hoa hóa sinh, nhập bất thoái địa,

Ngã kim vị bỉ súc sinh,

Nhất tâm niệm Phật.

A Di Đà Phật thân kim sắc ...

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT

 • Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.
 • Hai là, thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nưởc, lửa, trộm, cướp, đao binh, ngục tù.
 • Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này.
 • Bốn là, các vị hộ pháp thiện thần thường ủng hộ nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo lánh xa không dám hãm hại.
 • Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.
 • Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.
 • Bảy là, lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến, ngợi khen.
 • Tám là, ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.
 • Chín là, vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phúc lộc tròn đầy.
 • Mười là, hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sờm thành Phật quả.

  Ấn quang Tổ SƯ DẠY : Ân tống Kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp hội chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyển thuộc.

  NAM MÔ HỘ PHÁP VI ĐÀ TÔN THIÊN BỒ TÁT

  Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát

Tin về Kinh Phật Thường Tụng

10 Pháp Bất Thiện Không Nên Làm

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Không thành thật, không thẳng thắn, thiếu giới hạnh và tư cách.

6 Biểu Hiện của người tu tập đúng - Thầy Tánh Tuệ

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Biểu hiện rõ nhất của người có tu không phải là vốn kiến thức Phật Pháp tích lũy được, mà chính thái độ sống của người đó được toát ra từ ba nghiệp Th

Nghi Thức Tụng Kinh Bần Cùng Lão Nông

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Có một Ông già bần cùng mà thọ đến hai trăm tuổi, lông mày dài đẹp, hai lỗ tai rộng lớn, răng trắng và đều đặn, hai tay dài quá gối, xem qua dung mạo

Nghi Thức Tụng Kinh Nhân Quả Ba Đời

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Các vị cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân qủa tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi tr

Hướng dẫn cách Tác Bạch và Cách Tụng các bộ Kinh dài nhiều phần

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Thông thường khi Phật Tử mới bước vào tìm hiểu về Phật Giáo Đại Thừa như việc tụng kinh, niệm Phật vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, mong ra qua bài viết này Thie

Nghi Thức Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Nghi thức Tụng Kinh Vô Lượng Thọ. Miêu tả thế giới phương Tây của Phật A Di Đà và dạy con người cách sống thanh tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Tương Lai Biến Đổi, Kinh Pháp Diệt Tận

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Đức Phật Thuyết KINH PHÁP DIỆT TẬN hay còn gọi là ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH, KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI do Tây Tấn Trúc Pháp Hộ Hán dịch - Như Hòa dịch bản Tiế

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni ( Bản Tiếng Việt)

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Nghi Thức Trì Tụng Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni ( Bản Tiếng Việt) sử dụng để cầu siêu thai nhi, sám hối ngũ nghịch trọng tội

4 loại nghiệp chướng của người mới phát tâm học Phật

Kinh Phật Thường Tụng - 3 năm trước
Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến

5 Công Đức của Lạy Phật mà ít người biết

Kinh Phật Thường Tụng - 3 năm trước
Nghi lễ lạy Phật, ngoài thể hiện lòng tôn kính với Đức Phật, với Tam Bảo, thì còn rất lợi lạc và phước đức to lớn ... Như trong bài kinh này Đức Phật