Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi (Bản Thường Tụng)

Chú Thường Tụng

Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi mà Phật Tử có thể Tự thực hiện tại nhà theo trình tự Nguyện Hương, Đảnh lễ tam bảo, Tán Hương, Trì Tụng Chơn Ngôn, Phát Nguyện Trì Chú, Thần Chú Đại Bi, Kệ Tán Quan Âm...từ 7 biến, 21 biến, 49 biến, 108 biến...

1. NGUYỆN HƯƠNG

(Chủ lễ quỳ ngay thẳng, xướng bài Nguyện hương. Gia chủ đồng mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Viên thông giáo chủ, từ mẫn năng nhân.

Hầu Phật Di-đà ở Cực Lạc phương Tây,

Giúp Phật Thích-ca nơi Ta-bà uế trược.

Quá khứ là Phật Chánh Pháp Minh Vương,

Hiện tại là Bồ-tát Quán Âm Tự Tại,

Ứng ba mươi hai tướng, giáo hóa quần sinh,

Bảy nạn hễ có cầu, tùy duyên cứu độ.

Sức thần thù thắng, tán thán khôn cùng.

Ngưỡng trông Bồ-tát rũ lòng thương xót.

Giờ này, chúng con quỳ trước Phật đài, trì chú Đại bi, cầu Phật gia độ: Thế giới được hòa bình, quốc gia luôn hưng thịnh; nhà nhà cơm no, áo ấm, người người hạnh phúc, an vui; mưa thuận gió hòa, tai ương dứt sạch; thân khỏe, tâm an; nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn; sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý; phước lộc thọ đủ đầy, giới định tuệ viên mãn; siêng tu học chính pháp, cùng lên bờ giác ngộ.

Nam-mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn

Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO

(Đứng thẳng, chắp tay trước ngực, cùng đọc và cùng lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam-mô tận hư không, biến pháp giới,

quá hiện, vị lai thập phương chư Phật,

tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam bảo

Chí tâm đảnh lễ ( 1 lạy)

Nam-mô Ta-bà Giáo chủ, Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đương lai hạ sanh Di-lặc tôn Phật, Đại Trí Văn thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội thượng Phật Bồ-tát. 

Chí tâm đảnh lễ ( 1 lạy)

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy

3. TÁN HƯƠNG

(Đại chúng đứng thẳng và chắp tay trước ngực. Duy-na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây, chủ lễ xướng, mọi người cùng tụng).

Lò hương vừa bén chiên đàn

Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu cát tường

Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành

Pháp thân các Phật tịnh thanh

Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban.

Nam-Mô Hương Vân Cái Bồ-tát.

(3 lần) OOO

4. TRÌ TỤNG CHƠN NGÔN

4.1. Chơn ngôn tịnh pháp giới:

Án lam tóa ha ( 7 lần)

4.2. Chơn ngôn tịnh tam nghiệp: 

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN TRÌ CHÚ

Kính lạy đức Thế tôn,

Quy y các Bồ-tát,

Nay con phát nguyện lớn

Trì tụng chú Đại Bi,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ ba đường.

Nguyện cho người thấy, nghe

Đều phát tâm bồ-đề,

Thực hành hạnh trí huệ,

Sống an vui giải thoát

Khi mãn báo thân này,

Sanh về cõi Cực Lạc.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

6. THẦN CHÚ ĐẠI BI

Nam-Mô Đại Bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm, đà la ni. Nam-Mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-Mô a lị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-Mô tất kiết lật đỏa y mông, a dị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-Mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam-Mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-Mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

(Tùy theo thời gian cho phép, tụng 7, 21, 49 hoặc 108 biến)

7. KỆ TÁN QUAN ÂM

Quan Âm đại sĩ,

Đức hiệu Viên Thông.

Mười hai nguyện lớn,

Phát khởi từ tâm.

Tầm thanh cứu khổ,

Chốn chốn hiện thân.

Vân du các cõi,

Cứu thoát trầm luân. 

8. MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN

Nguyện thứ nhất, khi hành Bồ-tát,

Danh hiệu tôi: Tự Tại Quan Âm,

Viên Thông, thanh tịnh căn trần,

Nơi nào đau khổ, tầm thanh cứu liền.

- Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)

Nguyện thứ hai, không nài gian khổ,

Quyết một lòng cứu độ chúng sinh.

Luôn luôn thị hiện biển đông,

Vớt người chìm đắm, khi giông gió nhiều.

- Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)

Nguyện thứ ba, Ta-bà ứng hiện,

Chốn U minh nhiều chuyện khổ đau,

Oan gia tương báo hại nhau,

Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

- Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)

Nguyện thứ tư, hay trừ yêu quái,

Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê,

Độ cho chúng hết u mê,

Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

- Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)

Nguyện thứ năm, tay cầm dương liễu,

Nước cam lồ rưới mát nhân thiên.

Chúng sanh điên đảo, đảo điên,

An vui, mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

- Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)

Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng,

Lòng từ bi thương xót chúng sanh,

Hỷ xả tất cả lỗi lầm,

Không còn phân biệt sơ thân mọi loài.

- Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)

Nguyện thứ bảy, dứt ba đường dữ,

Chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh,

Cọp beo, thú dữ vây quanh,

Quan Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.

- Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)O

Nguyện thứ tám, tội nhân bị trói,

Bị hành hình rồi lại khảo tra,

Thành tâm lễ bái thiết tha,

Quan Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng.

- Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O

Nguyện thứ chín, làm thuyền cứu vớt,

Giúp cho người vượt khúc lênh đênh,

Bốn bề biển khổ chông chênh,

Quan Âm độ hết, an nhiên niết-bàn

- Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)

Nguyện thứ mười, Tây Phương tiếp dẫn,

Vòng hoa thơm, kỷ nhạc, lộng tàn,

Tràng phan, bảo cái trang hoàng,

Quan Âm cứu độ, đưa đường về Tây.

- Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)

Nguyện mười một, Di-đà thọ ký,

Cảnh Tây Phương, tuổi thọ không lường,

Chúng sanh muốn sống miên trường,

Quan Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.

- Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O

Nguyện mười hai, tu hành tinh tấn,

Dù thân này tan nát cũng đành,

Thành tâm nỗ lực thực hành,

Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)

9. PHÁT NGUYỆN ĐẠI BI

- Cúi lạy Quán Âm đại bi chủ,

Nguyện lực sâu dày độ quần sinh.

Nghìn tay từ bi luôn cứu khổ.

Nghìn mắt trí tuệ thường ban vui.

- Mật ngữ phô bày trong thật ngữ,

Tâm từ khơi dậy giữa vô tâm.

Giúp con thành tựu các nguyện ước,

Vĩnh viễn dứt trừ các chướng duyên.

- Chúng thánh trời rồng thường gia hộ.

Trăm nghìn tam-muội trọn huân tu.

Thọ trì, thân thể tỏa quang minh,

Thọ trì, tâm thể luôn lặng chiếu.

- Rửa sạch trần lao, không sợ hãi,

Mau chứng bồ-đề phương tiện môn.

Con nay tán dương và quy ngưỡng

Cúi mong Bồ-tát rũ lòng thương.

- Nam-Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nguyện con đạt được con mắt trí huệ.

- Nam-Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nguyện con biết được bản chất các pháp.

- Nam-Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nguyện con thành tựu phương tiện khéo léo.

- Nam-Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nguyện con độ được tất cả chúng sanh.

- Nam-Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nguyện con lên được thuyền đại bát nhã.

- Nam-Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nguyện con vượt qua biển khổ trầm luân.

- Nam-Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nguyện con tu đạt giới, định và tuệ.

- Nam-Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nguyện con chứng được niết-bàn an vui.

- Nam-mô Đại từ, Đại bi, cứu khổ, cứu

nạn, Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần)

10. NGUYỆN CẦU AN LÀNH

- Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin đấng Từ Bi thường gia hộ. O

- Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. O

- Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ. O

Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát (3 lần)

11. NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:

Ta đây phải có sự già,

Thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn. O

Ta đây bệnh tật phải mang,

Thế nào tránh khỏi đặng an, mạnh lành.

Ta đây sự chết sẵn dành,

Thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ.

Ta đây phải chịu phân ly,

Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà.

Ta đi với nghiệp của ta,

Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình,

Theo ta như bóng theo hình,

Ta thọ quả báo phân minh kiết tường.

12. QUÁN CHIẾU THỰC TẠI

Không truy tìm quá khứ,

Không ước vọng tương lai.

Quá khứ đã qua rồi,

Tương lai lại chưa đến.

Chỉ có pháp hiện tại,

Tuệ quán chính là đây.

Không động, không lung lay.

Hãy thực hành như thế! O

Không một ai biết trước

Cái chết đến lúc nào;

Tử thần có đợi đâu,

Làm sao điều đình được.

Vì thế nên nỗ lực,

Tinh tấn suốt đêm ngày,

Tỉnh thức từng phút giây,

An trụ bằng chánh niệm.

Như vậy mới xứng đáng

Người biết sống một mình,

Người ấy đã tôn vinh

Đạo nhiệm mầu vô thượng.

13. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Trì chú tu tập, phước tăng,

Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi.

Nguyện cho tất cả trời người,

Đều vào cõi Phật, sáng ngời chân tâm. O

Nguyện trừ ba chướng trầm luân,

Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng.

Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn,

Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gương. O

Nguyện sanh cõi tịnh Tây phương,

Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh,

Hoa cười, chứng ngộ vô sanh,

Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh.O

Nguyện đem công đức tạo thành,

Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài,

Rải ban hạnh phúc muôn nơi,

Giúp người giác ngộ, an vui đạo mầu.(3 xá)

14. LỜI NGUYỆN CUỐI

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

Đức Quan Âm cứu khổ,

Với hạnh nguyện ban vui.

Băm hai thân độ đời,

Bằng tình thương cao cả.

Tự tại từng ý niệm,

Viên thông giữa các căn.

Tuệ giác khế lý ứng cơ,

Quán chiếu cứu sanh tiếp vật. O

Độ tai qua nạn khỏi,

Giúp tật bệnh tiêu trừ.

Phước lộc thọ đủ đầy,

Giới định tuệ viên mãn. O

Bốn loài lên đất Tịnh,

Ba cõi thác tòa Sen.

Ngạ quỷ chứng tam Hiền,

Hữu tình lên thập Địa.

Pháp môn xin nguyện học,

Ân nghĩa xin nguyện đền,

Phiền não xin nguyện đoạn,

Quả Phật xin nguyện thành. O

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá)

15. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

Con xin nương tựa Phật,

Bậc Phước Trí Viên Thành,

Cầu tất cả chúng sanh

Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy)

Con xin nương tựa Pháp,

Nguồn tuệ giác, từ bi,

Cầu tất cả chúng sanh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy)

Con xin nương tựa Tăng,

Đoàn thể sống an vui,

Cầu tất cả chúng sanh

Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy)  

 

Tin về Chú Thường Tụng

Thần Chú Bảo Vệ Sản Phụ Sinh Đẻ Khó khăn, Băng Huyết

Chú Thường Tụng - 2 năm trước
Có 2 câu thần chú bảo vệ sản phụ khi sinh đẻ khó khăn, và bị băng huyết. Trì tụng thần chú này và làm theo hướng dẫn sẽ được tai qua nạn khỏi

15 loại Quỷ khiến trẻ khóc đêm - Thần Chú Trị Trẻ Quấy Khóc Đêm

Chú Thường Tụng - 2 năm trước
Mười lăm quỷ thần này, thường đi khắp nơi thế gian vì trẻ sơ sinh nhỏ dại mà làm cho sợ hãi. Nay con nói về hình tướng kinh khủng của các quỷ thần này

Nghi Thức Trì Tụng Chú Dược Sư - Bản Thường Tụng

Chú Thường Tụng - 3 năm trước
Hướng dẫn Phật Tử Tại Gia có thể tự tụng Chú Dược Sư cầu mạnh khỏe, bình an. Bản Chú Dược Sư Thường tụng theo thứ tự Nguyện Hương, Đảnh lễ, Tán Hương,

Chú Lăng Nghiêm - Duyên Khởi, Ý Nghĩa, Lợi Ích của Chú Lăng Nghiêm

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Chú Lăng Nghiêm là cốt tuỷ trong Phật Giáo, nhờ Chú Lăng Nghiêm mà chánh Pháp mới tồn tại lâu dài. Trong năm đệ Chú Lăng Nghiêm thì hai đệ đầu đa số l

Thập Chú và Công Năng Kỳ Diệu của Thập Chú

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Thập Chú hay còn Gọi là 10 Bài Chú Thường Tụng. Mỗi Bài Chú có tác dụng và công năng, lợi ích khác nhau, cùng tìm hiểu ý nghĩa, công năng, và tụng Thậ

Sự Vi Diệu và Linh Ứng của Tiêu Tai Kiết Thường Thần Chú

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Sự vi diệu của Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú không phải ở việc đọc tụng kinh hàng ngày mà là ở sự nỗ lực tu tập,“không cần hình thức, chỉ cần chúng ta

Chú Đại Bi - Ý nghĩa của Chú Đại Bi ,Lợi ích khi tụng

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Chú Đại Bi bản thường tụng, ý nghĩa tiếng Việt của chú Đại Bi, và Lợi ích gì khi tụng Chú Đại Bi. Tụng Chú Đại Bi không hiểu gì có mang lại lợi lạc kh