Nghi Thức Trì Tụng Chú Dược Sư - Bản Thường Tụng

Chú Thường Tụng

Hướng dẫn Phật Tử Tại Gia có thể tự tụng Chú Dược Sư cầu mạnh khỏe, bình an. Bản Chú Dược Sư Thường tụng theo thứ tự Nguyện Hương, Đảnh lễ, Tán Hương, Trơn Ngôn, Phát nguyện, Tán Phật...

Thienmenh.net giới thiệu đến bạn đọc nghi thức trì tụng Chú Dược Sư ( giải trừ bệnh tật). Nghi thức thực hiện trong thời gian ngắn ( 15 đến 60 phút hàng ngày). Bạn đọc có thể tham khảo thêm Nghi Thức Trì Tụng Kinh Dược Sư - Bản dịch của Bồ Tát Giới Tuệ Nhuận

1. Nguyện hương

(Chủ lễ quỳ ngay thẳng, xướng bài Nguyện hương. Gia chủ đồng mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền, Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên, Giới đức vót thành hình núi thẳm, Hương lòng thắp sáng nguyện dâng lên. O

Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì chú Dược Sư, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Phật Dược Sư Lưu Ly, Thất Bảo Như Lai, cùng mười hai vị đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con: 

Oan trái nhiều đời đều được tháo mở, Oán thù bao kiếp thảy đều tiêu tan. Não phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác. 

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần) 

2. Đảnh lễ Tam bảo

(Đứng thẳng, chắp tay trước ngực, cùng đọc và cùng lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam bảo. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo chủ, Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đương lai hạ sanh Di-lặc tôn Phật, Đại Trí Văn-thù- sư-lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

3. Tán hương

(Đại chúng đứng thẳng và chấp tay trước ngực. Duy-na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng và gia chủ cùng tụng)

Lò hương vừa bén chiên đàn

Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu cát tường

Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành

Pháp thân các Phật tịnh thanh

Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban.

- Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) 

4. Trì tụng chơn ngôn

Chơn ngôn tịnh pháp giới: Án lam tóa ha (7 lần) 

Chơn ngôn tịnh tam nghiệp: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần) 

5. Phát nguyện trì chú

Kính lạy đức Thế tôn,

Quy y các Bồ-tát,

Nay con phát nguyện lớn

Trì tụng chú Dược Sư,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ ba đường.

Nguyện cho người thấy, nghe

Đều phát tâm bồ-đề,

Thực hành hạnh trí huệ,

Sống an vui giải thoát

Khi mãn báo thân này,

Sanh về cõi Cực Lạc.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

6. Tán Phật Dược Sư 

Đức giáo chủ Đông Phương,

Mười hai nguyện hoằng dương,

Cứu muôn loài thoát khổ,

Khai diễn pháp chân thường.

Bốn chín ngày đèn hương,

Trang nghiêm khắp đạo trường,

Trì danh và đảnh lễ,

Tiêu tai, thọ miên trường.

Nam-mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Ta-bà cảnh giới thật mong manh,

Vì để giúp đời, nói pháp kinh.

Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng,

Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh.

Ba ngàn hoá Phật đồng gia hộ,

Tám vị Bồ-tát chứng lòng thành

.Giải kiết, tiêu tai, tăng tuổi thọ,

Phước duyên lợi lạc, sống an lành.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (3 lần) 

7. Dược Sư quán đảnh chơn ngôn

(Tùy theo thời gian cho phép, có thể trì niệm 21, 49 hoặc 108 biến)

Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.

Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha. 

Nam-mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Tháo mở hận thù, buông oan trái.

Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết.

Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính.

Quỳ trước Phật đài, xin giải oan nghiệt.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật.

Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. 

8. Niệm danh hiệu bảy Phật Dược Sư 

Dược Sư Quang Phật,

Bậc Đại Y Vương,

Mười hai nguyện lớn,

Cứu khổ trầm luân.

Thành tâm quy ngưỡng,

Trang nghiêm đạo trường.

Niệm trì danh hiệu,

Đèn hoa cúng dường.

Đảnh lễ Phật tượng,

Cung kính tán dương.

Làm phan tục mạng,

Tuổi thọ miên trường.

Diệt trừ tội chướng,

Oan nghiệp không còn.

Phước lộc tăng trưởng,

Quả chứng chân thường. 

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. (18 lần)

Nam-mô Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai. (3 lần)

Nam-mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. (3 lần)

Nam-mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai. (3 lần)

Nam-mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. (3 lần)

Nam-mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. (3 lần)

Nam-mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. (3 lần) 

9. Nguyện cầu an lành

- Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin đấng Từ Bi thường gia hộ. 

- Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. 

- Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ. 

Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. (3 lần) 

10. Năm điều quán tưởng

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:

Thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn. 

 Thế nào tránh khỏi đặng an, mạnh lành.

Thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ.

Nhơn vật quí mến ta đi biệt mà.

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Ta đây phải có sự già,

Ta đây bệnh tật phải mang,

Ta đây sự chết sẵn dành,

Ta đây phải chịu phân ly,

Ta đi với nghiệp của ta,

Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình,

Theo ta như bóng theo hình,

Ta thọ quả báo phân minh kiết tường. 

11. Quán chiếu thực tại

Không truy tìm quá khứ,

Không ước vọng tương lai.

Quá khứ đã qua rồi,

Tương lai lại chưa đến.

Chỉ có pháp hiện tại,

Tuệ quán chính là đây.

Không động, không lung lay.

Hãy thực hành như thế! 

Không một ai biết trước

Cái chết đến lúc nào;

Tử thần có đợi đâu,

Làm sao điều đình được.

Vì thế nên nỗ lực,

Tinh tấn suốt đêm ngày,

Tỉnh thức từng phút giây,

An trụ bằng chánh niệm.

Như vậy mới xứng đáng

Người biết sống một mình,

Người ấy đã tôn vinh

Đạo nhiệm mầu vô thượng. 

12. Hồi hướng công đức

Trì chú, tu tập, phước tăng,

Nguyện cho tất cả trời người,

Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi.

Đều vào cõi Phật, sáng ngời chân tâm. 

Nguyện trừ ba chướng trầm luân,

Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng.

Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn,

Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gương. 

Nguyện sanh cõi tịnh Tây phương,

Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh,

Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. 

Nguyện đem công đức tạo thành,

Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài,

Giúp người giác ngộ, an vui đạo mầu.

Hoa cười, chứng ngộ vô sanh,

Rải ban hạnh phúc muôn nơi. (3 xá) 

13. Lời nguyện cuối 

(Chủ lễ quỳ chắp tay, tha thiết nguyện; đại chúng mặc niệm)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ,

Bánh xe pháp vận chuyển không dừng.

Tăng ni, đạo lực thậm thâm,

Phật tử, tín tâm kiên cố.

Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang,

Cầu thế giới hòa bình, hưng thịnh.

Kiếp kiếp làm quyến thuộc từ bi.

Mọi người biết tu học điều lành,

Bốn biển được mưa hoà, gió thuận. 

Tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ

Đời đời làm bà con Phật pháp,

Bốn mùa hưng thạnh, tám tiết bình an

Sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý

Tâm luôn hoan hỷ, thân dứt lỗi lầm,

Phủi sạch não phiền, trau dồi tuệ giác.

Học theo Trung đạo, tu hạnh nhất thừa,

Tinh tấn sớm trưa, trọn thành Phật đạo.

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) 

14. Đảnh lễ ba ngôi báu 

Con xin nương tựa Phật,

Bậc Phước Trí Viên Thành,

Cầu tất cả chúng sanh

Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy) 

Con xin nương tựa Pháp,

Nguồn tuệ giác, từ bi,

Cầu tất cả chúng sanh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) 

Con xin nương tựa Tăng,

Đoàn thể sống an vui,

Cầu tất cả chúng sanh

Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy)

Thượng Tọa Thích Nhật Từ

 

Tin về Chú Thường Tụng

Thần Chú Bảo Vệ Sản Phụ Sinh Đẻ Khó khăn, Băng Huyết

Chú Thường Tụng - 2 năm trước
Có 2 câu thần chú bảo vệ sản phụ khi sinh đẻ khó khăn, và bị băng huyết. Trì tụng thần chú này và làm theo hướng dẫn sẽ được tai qua nạn khỏi

15 loại Quỷ khiến trẻ khóc đêm - Thần Chú Trị Trẻ Quấy Khóc Đêm

Chú Thường Tụng - 2 năm trước
Mười lăm quỷ thần này, thường đi khắp nơi thế gian vì trẻ sơ sinh nhỏ dại mà làm cho sợ hãi. Nay con nói về hình tướng kinh khủng của các quỷ thần này

Chú Lăng Nghiêm - Duyên Khởi, Ý Nghĩa, Lợi Ích của Chú Lăng Nghiêm

Chú Thường Tụng - 3 năm trước
Chú Lăng Nghiêm là cốt tuỷ trong Phật Giáo, nhờ Chú Lăng Nghiêm mà chánh Pháp mới tồn tại lâu dài. Trong năm đệ Chú Lăng Nghiêm thì hai đệ đầu đa số l

Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi (Bản Thường Tụng)

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi mà Phật Tử có thể Tự thực hiện tại nhà theo trình tự Nguyện Hương, Đảnh lễ tam bảo, Tán Hương, Trì Tụng Chơn Ngôn, Phát

Thập Chú và Công Năng Kỳ Diệu của Thập Chú

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Thập Chú hay còn Gọi là 10 Bài Chú Thường Tụng. Mỗi Bài Chú có tác dụng và công năng, lợi ích khác nhau, cùng tìm hiểu ý nghĩa, công năng, và tụng Thậ

Sự Vi Diệu và Linh Ứng của Tiêu Tai Kiết Thường Thần Chú

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Sự vi diệu của Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú không phải ở việc đọc tụng kinh hàng ngày mà là ở sự nỗ lực tu tập,“không cần hình thức, chỉ cần chúng ta

Chú Đại Bi - Ý nghĩa của Chú Đại Bi ,Lợi ích khi tụng

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Chú Đại Bi bản thường tụng, ý nghĩa tiếng Việt của chú Đại Bi, và Lợi ích gì khi tụng Chú Đại Bi. Tụng Chú Đại Bi không hiểu gì có mang lại lợi lạc kh