Thần Chú Bảo Vệ Sản Phụ Sinh Đẻ Khó khăn, Băng Huyết

Chú Thường Tụng

Có 2 câu thần chú bảo vệ sản phụ khi sinh đẻ khó khăn, và bị băng huyết. Trì tụng thần chú này và làm theo hướng dẫn sẽ được tai qua nạn khỏi

1. Kinh Đà La Ni thuyết loại Quỷ

Theo Kinh Đà-la-ni tạp tập – Ngài Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi thời Hậu Ngụy dịch: “Lúc bấy giờ Như lai mới thành Chánh Giác, có một Đại Phạm Thiên Vương, đi đến nơi Phật cung kính lạy sát chân Phật, mà nói bài kệ như vầy:
Nam môn Phật đà da tôn quý
Nam mô Đạt Ma-gia tôn quý
Nam mô Tăng già da tôn quý
Con cúi đầu lạy Phật Thế tôn
Đại Pháp Vương soi chiếu thế gian
Quyết định ở cõi Diêm-phù-đề
Lúc ban đầu tuyên thuyết thần chú
Pháp cam lồ thanh tịnh thù thắng
Và đảnh lễ Tăng già vô trước
Đã lễ lạy sát chân Mâu Ni
Ngay lập tức thuyết kệ nói rằng:
Thế tôn và các Đức Như lai,
Thanh Văn cùng với Bích-chi-Phật
Các Tiên – Vương bảo vệ thế gian,
Đại lực sĩ – Trời – rồng – thần thánh
Các chúng thuộc đẳng cấp như vậy
Đều sinh ra từ trong loài người
Có các loài Dạ xoa – La sát
Thường thích ăn nuốt thai con người,
Chẳng phải cảnh giới của Nhân Vương,
Sức mạnh vốn không chế ngự được,
Luôn luôn khiến người không có con,
Làm tổn thương ở tại bào thai,
Lúc nam nữ giao hợp với nhau,
Khiến cho ý họ bị mê loạn,
Mang thai không thể nào thành tựu,
Hoặc là Ca-la-hay An phù,
Không có con vì làm hại thai,
Đến lúc sinh làm mất mạng sống,
Đều là do các ác quỷ này,
Bị loài ấy làm cho tổn hại,
Nay con nói về tên gọi ấy,
Nguyện Đức Phật cho phép con nói.

2. Đức Phật thuyết Thần chú bảo vệ Sản Phụ không bị băng huyết

Trong Kinh Đà-la-ni Tập, Đức Phật thuyết ra thần chú Đà-la-ni làm cho người nữ ngăn lại căn bệnh về máu huyết rất khốn đốn rằng:
Nam mô tát lợi bà, phục đà nam, tị tất xỉ lê nã, đa địa đạ tha, chí lợi di chú lộ di, nhĩ ly phả nhĩ ly, sa bà ha, đế sử thác đâu, lộ địa giám, bà đế kiếm, tì đế kiếm thi ly sa miết kiếm sa nhĩ bà đế kiếm, tát lợi bà phục đà man, để kỳ na, đế sử thác đâu, lô địa lạm, ma sa la bà đâu, mạt già la đâu, ma bà ha đâu, sa bà ha.
 
Nếu thực hành pháp này, thì cần phải sử dụng chỉ màu đỏ làm dây, tụng chú bảy biến thắt làm bảy nút buộc vào eo lưng, máu liền dừng lại, chữa trị căn bệnh băng huyết của phụ nữ vậy”.
 

3. Đức Phật thuyết liền thần chú Đà-la-ni cứu giúp phụ nữ sinh đẻ gặp khó khăn:

 
Mục đa tu lợi dạ, xá thi già la, tất xỉ, La-hầu thất Chiên-đà-la, ba la mục chí dã đâu mục đa tát bà bà ba, Phật đồ na lê già la, ba la mục giá dã đâu, đa điệt tha, a tra tỳ sa ha, bà tra sa ha, a tra bà, bà tra tỳ, sa ha, mộ giá nhân địa lợi dạ, Già-đa nãi, tỳ xá lệ dạ, bà bà đâu Xá-lợi dạ, di giá lợi, a dư ma dạ, y miết giá ma mộ diệu, xá lô dạ, tát bính xá lô, ba la mục giá đâu, sa ha.
 
Pháp thực hành thần chú này, thì chú nguyện vào dầu bảy biến xoa vào cửa mình sản phụ, trẻ liền sinh ra dễ dàng”.

Tin về Chú Thường Tụng

15 loại Quỷ khiến trẻ khóc đêm - Thần Chú Trị Trẻ Quấy Khóc Đêm

Chú Thường Tụng - 2 năm trước
Mười lăm quỷ thần này, thường đi khắp nơi thế gian vì trẻ sơ sinh nhỏ dại mà làm cho sợ hãi. Nay con nói về hình tướng kinh khủng của các quỷ thần này

Nghi Thức Trì Tụng Chú Dược Sư - Bản Thường Tụng

Chú Thường Tụng - 3 năm trước
Hướng dẫn Phật Tử Tại Gia có thể tự tụng Chú Dược Sư cầu mạnh khỏe, bình an. Bản Chú Dược Sư Thường tụng theo thứ tự Nguyện Hương, Đảnh lễ, Tán Hương,

Chú Lăng Nghiêm - Duyên Khởi, Ý Nghĩa, Lợi Ích của Chú Lăng Nghiêm

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Chú Lăng Nghiêm là cốt tuỷ trong Phật Giáo, nhờ Chú Lăng Nghiêm mà chánh Pháp mới tồn tại lâu dài. Trong năm đệ Chú Lăng Nghiêm thì hai đệ đầu đa số l

Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi (Bản Thường Tụng)

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi mà Phật Tử có thể Tự thực hiện tại nhà theo trình tự Nguyện Hương, Đảnh lễ tam bảo, Tán Hương, Trì Tụng Chơn Ngôn, Phát

Thập Chú và Công Năng Kỳ Diệu của Thập Chú

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Thập Chú hay còn Gọi là 10 Bài Chú Thường Tụng. Mỗi Bài Chú có tác dụng và công năng, lợi ích khác nhau, cùng tìm hiểu ý nghĩa, công năng, và tụng Thậ

Sự Vi Diệu và Linh Ứng của Tiêu Tai Kiết Thường Thần Chú

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Sự vi diệu của Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú không phải ở việc đọc tụng kinh hàng ngày mà là ở sự nỗ lực tu tập,“không cần hình thức, chỉ cần chúng ta

Chú Đại Bi - Ý nghĩa của Chú Đại Bi ,Lợi ích khi tụng

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Chú Đại Bi bản thường tụng, ý nghĩa tiếng Việt của chú Đại Bi, và Lợi ích gì khi tụng Chú Đại Bi. Tụng Chú Đại Bi không hiểu gì có mang lại lợi lạc kh