15 loại Quỷ khiến trẻ khóc đêm - Thần Chú Trị Trẻ Quấy Khóc Đêm

Chú Thường Tụng

Mười lăm quỷ thần này, thường đi khắp nơi thế gian vì trẻ sơ sinh nhỏ dại mà làm cho sợ hãi. Nay con nói về hình tướng kinh khủng của các quỷ thần này, vì các hình tướng này làm cho những trẻ thơ đều sinh ra kinh sợ.

1. Đức Phật Thuyết Kinh Đà La Ni Nói về 15 Loại Quỷ

Theo Kinh Đà-la-ni tạp tập – Ngài Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi thời Hậu Ngụy dịch: “Lúc bấy giờ Như lai mới thành Chánh Giác, có một Đại Phạm Thiên Vương, đi đến nơi Phật cung kính lạy sát chân Phật, mà nói bài kệ như vầy:
Nam mô Phật đà da tôn quý
Nam mô Đạt Ma-gia tôn quý
Nam mô Tăng già da tôn quý
Con cúi đầu lạy Phật Thế tôn
Đại Pháp Vương soi chiếu thế gian
Quyết định ở cõi Diêm-phù-đề
Lúc ban đầu tuyên thuyết thần chú
Pháp cam lồ thanh tịnh thù thắng
Và đảnh lễ Tăng già vô trước
Đã lễ lạy sát chân Mâu Ni
Ngay lập tức thuyết kệ nói rằng:
Thế tôn và các Đức Như lai,
Thanh Văn cùng với Bích-chi-Phật
Các Tiên – Vương bảo vệ thế gian,
Đại lực sĩ – Trời – rồng – thần thánh
Các chúng thuộc đẳng cấp như vậy
Đều sinh ra từ trong loài người
Có các loài Dạ xoa – La sát
Thường thích ăn nuốt thai con người,
Chẳng phải cảnh giới của Nhân Vương,
Sức mạnh vốn không chế ngự được,
Luôn luôn khiến người không có con,
Làm tổn thương ở tại bào thai,
Lúc nam nữ giao hợp với nhau,
Khiến cho ý họ bị mê loạn,
Mang thai không thể nào thành tựu,
Hoặc là Ca-la-hay An phù,
Không có con vì làm hại thai,
Đến lúc sinh làm mất mạng sống,
Đều là do các ác quỷ này,
Bị loài ấy làm cho tổn hại,
Nay con nói về tên gọi ấy,
Nguyện Đức Phật cho phép con nói.
*
Thứ nhất tên là Di Thù Ca,
thứ hai tên là Di Già Vương,
thứ ba tên là Khiên Đà,
thứ tư tên là A Ba Tất Ma La,
thứ năm tên là Mâu Trí Ca,
thứ sáu tên là Ma Trí Ca,
thứ bảy tên là Xà Di Ca,
thứ tám tên là Ca di Ni,
thứ chín tên là Lê Bà Để,
thứ mười tên là Phú Đa Na,
thứ mười một tên là Man Đa-nan Đề,
thứ mười hai tên là Xá Cứu Ni,
thứ mười ba tên là Kiện Tra Ba Ni,
thứ mười bốn tên là Mục Khư Man Đồ,
thứ mười lăm tên là Lam Bà.
Mười lăm quỷ thần này, thường đi khắp nơi thế gian vì trẻ sơ sinh nhỏ dại mà làm cho sợ hãi. Nay con nói về hình tướng kinh khủng của các quỷ thần này, vì các hình tướng này làm cho những trẻ thơ đều sinh ra kinh sợ.
*
Loài Di Thù Ca ấy, hình dáng của nó giống như trâu.
Loài Di Già Vương ấy, hình dáng của nó giống như sư tử.
Loài Khiên Đà ấy, hình dáng của nó giống như Trời Cưu Ma La.
Loài A ba tất Ma La ấy, hình dáng của nó giống như con cáo hoang.
Loài Mâu trí Ca ấy, hình dáng của nó giống như vượn khỉ.
Loài Ma Trí Ca ấy, hình dáng của nó giống như La Sát nữ.
Loài Xà Di Ca ấy, hình dáng của nó giống như con ngựa.
Loài Ca di Ni ấy, hình dáng của nó giống như phụ nữ.
Loài Lê Bà Để ấy, hình dáng của nó giống như con chó.
Loài Phú Đa Na ấy, hình dáng của nó giống như con heo.
Loài Man ĐA-nan Đề ấy, hình dáng của nó giống như con mèo.
Loài Xá Cứu Ni ấy, hình dáng của nó giống như con chim.
Loại Kiện Tra Ba Ni ấy, hình dáng của nó giống như con gà.
Loài Mục Khư Man Đồ ấy, hình dáng của nó giống như con cáo hun khói.
Loài Lam Bà ấy, hình dáng của nó giống như con rắn.
Mười lăm quỷ thần này chạm vào các trẻ thơ cho những trẻ thơ kinh sợ. Con sẽ tiếp tục nói về tướng trạng sợ hãi của những trẻ thơ.
**

2. 15 tướng trạng của Trẻ khóc đêm

**
1/ Quỷ Di Thù Ca chạm vào, khiến cho đôi mắt trẻ thơ xoay chuyển liên tục.
2/ Quỷ Di Già Vương chạm vào, khiến cho trẻ thơ nôn mửa nhiều lần.
3/ Quỷ Khiên Đà chạm vào, khiến chi hai vai của trẻ thơ lay động.
4/ Quỷ A bà tất Ma la chạm vào, khiến cho trong miệng trẻ thơ chảy nước bọt.
5/ Quỷ mâu trí Ca chạm vào, khiến cho trẻ thơ nắm chặt tay không buông ra.
6/ Quỷ Ma Trí Ca chạm vào, khiến cho trẻ thơ tự cắn vào lưỡi mình.
7/ Quỷ Xà Di Ca chạm vào, khiến cho trẻ thơ thích khóc thích cười bất chợt.
8/ Quỷ Ca di chạm vào, khiến cho trẻ thơ thích bám chặt người nữ.
9/ Quỷ Lê Bà Để chạm vào, khiến cho trẻ thơ hiện bày các loại tướng trạng hỗn tạp.
10/ Quỷ Phú Đa Na chạm vào, khiến cho trẻ thơ trong giấc ngủ kinh hãi khóc nỉ non.
11/ Quỷ Man ĐA-nan Đề chạm vào, khiến cho trẻ thơ trong đêm thích khóc thích cười.
12/ Quỷ Xá Cứu Ni chạm vào, khiến cho trẻ thơ không chịu uống sữa.
13/ Quỷ Kiện Tra Ba Ni chạm vào, khiến cho trẻ thơ bị đau họng tắt tiếng.
14/ Quỷ Mục Khư Man Đồ chạm vào, khiến cho trẻ thơ bị bệnh thời khí rốt cao sau đó chuyển sang kiết lỵ.
15/ Quỷ Lam Bà chạm vào, khiến cho trẻ thơ nhiều lần nấc nghẹn nhiều lần nôn ọe.
Mười lăm quỷ thần này, dùng những hình dáng như vậy làm cho những trẻ thơ sợ hãi, và tướng trạng kinh sợ của những trẻ thơ ấy, con đều đã nói. Lại có Đại quỷ thần Vương tên là Chiên Đan Càn Thát Bà, đối với các quỷ thần thật là thủ lĩnh cao nhất, nên dùng chỉ ngũ sắc tụng Đà-la-ni này, một biến thắt một nút, làm thành 108 nút thắt, và viết tên gọi của quỷ thần ấy, khiến người đem thư và dây thắt nút này, nói với sứ giả kia rằng:
Nay ông nhanh chóng đi, đi nhanh như gió, đến khắp bốn phương, thuận theo nơi cư trú của 15 quỷ thần kia, đưa cho Đại quỷ thần Vương tên là Chiên Đàn Càn Thát Bà, khiến dùng dây ngũ sắc trói các quỷ thần ấy, và dùng các loại đồ ăn thức uống thơm ngon, hương hoa, đèn sáng cùng với cháo sữa cúng dường Thần Vương.
 
Lúc bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương lại thưa với Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế tôn, nếu có người nữ nào không sanh được con cái, hoặc còn trong thai mà hư hoại sa sút, hoặc sanh ra ra rồi mà mất đi mạng sống, những người nữ này đều mong cầu con trai nối dõi bảo vệ tính mạng được sống lâu, thì luôn luôn nên dốc lòng tu hành thiện pháp, vào ngày mồng 8 – 15 hằng tháng thọ trì 8 giới, tắm gội sạch sẽ mặc áo quần mới sạch, lễ lạy mười phương Phật;
Còn như trong đêm lấy một ít hạt cải đặt trên đỉnh đầu mình, tụng thần chú Đà- la-ni mà con đã nói, khiến cho người nữ này liền được như nguyện, sinh ra con trẻ an ổn không lo sợ gì, thọ mạng đến suốt đời không bị chết yểu. Nếu có quỷ thần nào không thuận theo lời chú của con, thì con sẽ làm cho đầu của nó vỡ ra làm bảy phần, giống như cành cây A Lê. Ngay lúc ấy thuyết ra thần chú Đà-la-ni bảo vệ trẻ thơ rằng:

3. Thần Chú bảo vệ Trẻ yên ổn tuổi thọ lâu dài

Đát điệt tha, A-già-la, già nê, na già già nê, sa lậu lệ, kỳ lệ, già bà lệ, bát lệ, bất lệ, la thâu nhĩ, tu la tỉ, giá la tỉ, bà đà ni, ba la a hạt lợi sa ni na dị, dị na dị, tô bà ha.
Thưa Đức Thế tôn! Nay con thuyết ra thần chú Đà-la-ni này, vì bảo vệ cho các trẻ thơ khiến được yên ổn giữ gìn tuổi thọ lâu dài cho họ.

4. Đức Phật thuyết thần chú giúp trị chứng Trẻ quấy khóc đêm

Lúc bấy giờ Đức Thế tôn là bậc Nhất thiết chủng trí liền thuyết thần chú rằng:
Đát điệt tha, bồ đà bồ đà bồ đà, nậu na đế, bồ đề bồ đề, ma lệ, thức xoa dạ sa Xá -lợi, sa đạt nhĩ, sa la địa, đầu lệ đầu lệ ba lạp đa đầu lệ, xá ma nhị, xoa bính xoa lệ, ba lạp đế xoa lam xá di đế, bàn tha bàn hi, ba ha nhị, kỳ ma nhị, đà ba nhị, tô bà ha, nhị bà la nhị, tô bà ha.
Ngài lại dạy: Mười lăm quỷ thần này thường ăn máu thịt, bởi vì năng lực của thần chú Đà-la-ni này, cho nên tất cả đều rời xa không sinh tâm ác, khiến cho các trẻ thơ xa rời những sự sợ hãi mà được yên ổn không còn lo lắng, ở trong thai sinh ra không có những hoạn nạn.
Người tụng thần chú này, hoặc ở nơi làng xóm thành ấp, tùy theo nơi cư trú ấy cũng có thể làm cho trẻ sơ sinh thơ dại kia luôn luôn được yên lành, bảo vệ tuổi thọ đến cuối đời, Nam mô Phật Đà. Thành tựu thần chú này bảo vệ các trẻ thơ, không bị các quỷ thần xấu ác làm cho tổn hại rối loạn, tất cả các tai nạn tất cả những sự sợ hãi thảy đều xa lìa, Tô Bà Ha. Lúc này Phạm Thiên nghe thuyết thần chú này vô cùng hoan hỷ vâng lời thực hành”.

Tin về Chú Thường Tụng

Thần Chú Bảo Vệ Sản Phụ Sinh Đẻ Khó khăn, Băng Huyết

Chú Thường Tụng - 2 năm trước
Có 2 câu thần chú bảo vệ sản phụ khi sinh đẻ khó khăn, và bị băng huyết. Trì tụng thần chú này và làm theo hướng dẫn sẽ được tai qua nạn khỏi

Nghi Thức Trì Tụng Chú Dược Sư - Bản Thường Tụng

Chú Thường Tụng - 3 năm trước
Hướng dẫn Phật Tử Tại Gia có thể tự tụng Chú Dược Sư cầu mạnh khỏe, bình an. Bản Chú Dược Sư Thường tụng theo thứ tự Nguyện Hương, Đảnh lễ, Tán Hương,

Chú Lăng Nghiêm - Duyên Khởi, Ý Nghĩa, Lợi Ích của Chú Lăng Nghiêm

Chú Thường Tụng - 3 năm trước
Chú Lăng Nghiêm là cốt tuỷ trong Phật Giáo, nhờ Chú Lăng Nghiêm mà chánh Pháp mới tồn tại lâu dài. Trong năm đệ Chú Lăng Nghiêm thì hai đệ đầu đa số l

Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi (Bản Thường Tụng)

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi mà Phật Tử có thể Tự thực hiện tại nhà theo trình tự Nguyện Hương, Đảnh lễ tam bảo, Tán Hương, Trì Tụng Chơn Ngôn, Phát

Thập Chú và Công Năng Kỳ Diệu của Thập Chú

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Thập Chú hay còn Gọi là 10 Bài Chú Thường Tụng. Mỗi Bài Chú có tác dụng và công năng, lợi ích khác nhau, cùng tìm hiểu ý nghĩa, công năng, và tụng Thậ

Sự Vi Diệu và Linh Ứng của Tiêu Tai Kiết Thường Thần Chú

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Sự vi diệu của Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú không phải ở việc đọc tụng kinh hàng ngày mà là ở sự nỗ lực tu tập,“không cần hình thức, chỉ cần chúng ta

Chú Đại Bi - Ý nghĩa của Chú Đại Bi ,Lợi ích khi tụng

Chú Thường Tụng - 4 năm trước
Chú Đại Bi bản thường tụng, ý nghĩa tiếng Việt của chú Đại Bi, và Lợi ích gì khi tụng Chú Đại Bi. Tụng Chú Đại Bi không hiểu gì có mang lại lợi lạc kh