Nghi Thức Tụng Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm 500 Lạy

Kinh Phật Thường Tụng

Nghi Thức Tụng Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm 500 Lạy, Công đức lễ bái 500 lạy danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát rất lớn, tiêu diệt tôi nghiệp, ma chướng đều trừ, thân tâm an lạc.

Bồ tát Quán Thế Âm như vầng trăng
với ánh sáng mát dịu,
dập tắt những thiêu đốt của sinh tử.
Nguyện cầu cho những ai
lễ lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm
sẽ được đại sĩ nắm giữ bằng ngàn tay,
soi thấy bằng ngàn mắt,
làm cho phát khởi và thực hành hạnh từ bi.

LỄ NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

1. NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn Pháp, các Bồ tát,
Vô biên chúng Thanh văn
Và cả thảy Thánh hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cõi,
Khắp xông các chúng sinh
Đều phát lòng bồ đề
Xa lìa những nghiệp vọng
Trọn nên đạo vô thượng.

2. TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loại
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.
Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

3. ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Ðiều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Ðại Hải chúng Bồ tát. (1 lạy)

4. TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước tịnh,
Rải khắp ba ngàn,
Tánh không tám đức sạch trần gian,
Pháp giới rộng thênh thang,
Tội nghiệp tiêu tan,
Lửa đỏ hóa sen vàng.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát. (3 lần)

5. CHÂN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI:

Án lam sa ha. (3 lần)

6. CHÂN NGÔN TỊNH TAM NGHIỆP:

Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

7. CHÚ ĐẠI BI

Nam-Mô Đại Bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm, đà la ni. Nam-Mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-Mô a lị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-Mô tất kiết lật đỏa y mông, a dị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-Mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam-Mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-Mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. ( 3 lần)

8. TÁN DƯƠNG TRÍ TUỆ ĐỨC QUÁN ÂM

Trí tuệ bừng lên đoá biện tài
Đứng yên trên sóng sạch trần ai
Cam lộ chữa lành cơn khổ bịnh

Hào quang quét sạch buổi nguy tai
Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)

9. KHẢI BẠCH

Kính nghe, đấng Viên thông giáo chủ, vẻ từ ái trăng rằm, hầu Di Đà miền Cực lạc hương quê, giúp Thích Ca cõi Ta bà kham nhẫn, trú ở núi lưu ly châu báu, ngồi tòa sen ngàn cánh hồng tươi. Quá khứ Chánh Pháp Minh Vương, hiện tiền Quán Âm Tự Tại, ba mươi hai thân ứng hóa, rộng độ quần sinh, bảy tai nạn hai mong cầu , nhiều phương ứng vật. Sức mầu thù thắng, tán thán khôn cùng, cúi mong đức cả từ bi, trông xuống rũ lòng soi xét. Hôm nay đệ tử tên ____, pháp danh ____, nguyện vì bản thân, vì thân nhân, vì mọi người, vì chúng sinh, mà lễ lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm. Nguyện cầu cho tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Ngưỡng nguyện đức đại bi Quán Thế Âm, cùng Phật Pháp Tăng Vô thượng Tam bảo mật thùy chứng minh gia hộ, nhiếp thọ cho con, chứng minh cho con sám hối ác nghiệp. Vì hoặc chướng và vì báo chướng, con đã tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng. Thân làm, miệng nói, ý nghĩ, toàn là phi chánh pháp. Ngày nay con xin sám hối tất cả, nguyện cắt đứt sự liên tục của ác nghiệp. Ngưỡng nguyện Đức đại bi Quán Thế Âm, cùng Phật Pháp Tăng Vô thượng Tam bảo gia trì cho con vượt qua mọi nghịch cảnh, thắng được mọi thói quen, chí hướng thượng không thoái lui, tâm tu hành không suy giảm, trừ sạch nghiệp chướng, thể hội pháp thân. Con lại xin cho cha mẹ thân nhân, thay cho đa sinh phụ mẫu, thay cho mọi người, thay cho chúng sinh, mà sám hối như vậy. Ngưỡng mong đức đại bi Quán Thế Âm, cùng Phật Pháp Tăng Vô thượng Tam bảo từ bi gia trì cho sự sám hối của con được thành tựu.
Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo. (3 lần)

10. CA NGỢI TAM NGHIỆP ĐỨC QUÁN ÂM

Ngưng đọng mắt sen khai khóe biếc
Thiên thanh mày nguyệt mới phân ly
Đảnh tròn đầy hoàng kim ánh sáng
Chuỗi anh lạc lấp lánh trân châu.
Chớm nụ sen hồng dừng tướng lưỡi
Tần bà phô vẻ đẹp môi mềm
Dáng tượng vương uy nghi thân tướng
Tiếng nói pháp đồng sư tử rống.
Phó cảm ứng cơ không tạm dứt
Tầm thanh cứu khổ chưa từng ngơi
Ba không, không quán, quán không không
Bốn tâm vô lượng tâm đồng đẳng.

11. LỄ HỒNG DANH

Nhất thiết cung kính: Viên Thông giáo chủ, Chánh Pháp đạo sư, cư miền Thiên Trúc, trụ núi Bổ Đà, hiện làm Tăng già, hóa thân Đạt Ma, biến thành Ngàn tay ngàn mắt, đầy đủ sáu món thần thông. Nét ngài đầy đặn trăng non, mắt đọng sao rơi tỏa sáng, tóc biếc rũ ba Xuân dương liễu, dáng hồng khơi chín Hạ hoa sen.
Áo lục thù khoác lên màu rực rỡ, mũ thất bảo điểm tô hoa tráng lệ, tìm tiếng kêu cứu khổ cứu nạn, phát nguyện lớn lợi vật lợi người. Cúng dường Quán Âm phước được hà sa, tán lễ đại sĩ tội tiêu trần kiếp. Chứng minh công đức này, viên mãn các nguyện tâm, chúng con chí thành, nhất tâm đảnh lễ.

1. Kính lạy đức Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni, đấng giáo chủ cõi Ta Bà.
2. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, đối trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đại sĩ thưa nói nhân hạnh xa xưa.
3. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc cổ Phật thị hiện.
4. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đương lai bổ xứ của đức Phật A Di Đà.
5. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài gặp đức Phật Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ được tâm chú Đại bi.
6. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài đối trước đức Phật lập thệ và được như sở nguyện, vươn ra ngàn tay ngàn mắt.
7. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, trong kiếp quá khứ ngài là đức Như Lai Chánh Pháp Minh Vương.
8. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hình tượng Tám muôn bốn ngàn cánh tay Mẫu đà la.
9. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hình tượng Ngàn tay ngàn mắt.
10. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hình tượng Bốn mươi hai tay
11. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hình tượng Mười tám tay.
12. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hình tượng Mười hai tay.
13. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hình tượng Tám tay.
14. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hình tượng Bốn tay
15. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Thiên Chuyển.
16. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Thập Nhị Diện.
17. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Thập Nhất Diện.
18. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Chánh Thú.
19. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Tỳ Câu Chi
20. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Mã Đầu
21. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu A Gia Yết Rị Bà
22. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Pháp Tịnh
23. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Diệp Y
24. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc thuyết đà la ni Tiêu phục độc hại
25. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Như Ý Bảo Luân.
26. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc nói ra thần chú Viên mãn vô ngại đại bi tâm.
27. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tâm chú này phá tan hết thảy nghiệp chướng.
28. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc nói ra thần chú Ma ha Ba đầu ma Chiên đàn Ma ni tâm luân.
29. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, vì diệt các nẻo ác mà ngài nói ra thần chú.
30. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, vì lợi ích chúng sinh mà ngài nói ra thần chú.

31. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực thỏa mãn hết thảy nguyện cầu.
32. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực cứu khổ sản nạn.
33. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài thành tựu tâm đại bi.
34. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài thành tựu tâm đại từ.
35. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài làm cho cửa địa ngục mở.
36. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài hiện ra các thứ âm thanh.
37. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài hiện ra các thứ sắc tướng.
38. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài hiện ra các thứ lợi lạc.
39. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài hiện ra phương tiện cứu khổ cứu nạn.
40. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài hiện ra các thứ thần thông.
41. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực tròn đầy bao nhiêu tâm nguyện.
42. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực thoát khỏi ngũ nghịch trọng tội.
43. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực giải trừ thuốc độc, bùa chú, trù ếm.
44. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa trị các bịnh đầu não, ngực sườn.
45. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa trị các bịnh cổ họng.
46. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa trị các bịnh miệng bụng, eo lưng.
47. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa trị các bịnh mắt, tai, môi, lưỡi.
48. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa trị các bịnh răng nướu, mũi, thân.
49. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa trị các bịnh tay chân.
50. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa trị các bịnh cùi hủi, điên dại.
51. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa trị các bịnh do các quỉ thần dữ gây não cho người.
52. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực ngăn trừ chiến tranh, tai họa nước lửa.
53. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực tiêu tan sấm sét, động đất, khủng bố.
54. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực đoạn trừ oan gia, trộm cướp.

55. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực diệt trừ quân giặc tàn ác.
56. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực cứu thoát ba tai họa và chín thứ hoạnh tử.
57. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực giải trừ ác mộng, những điềm quái dị.
58. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực đuổi đi rắn rít, bò cạp.
59. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực đuổi đi cầm thú dữ độc.
60. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực thoát khỏi việc quan tranh tụng.
61. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực thị hiện thế giới Cực Lạc cho người được lợi lạc.
62. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực làm cho người trì niệm được mọi người thương kính.
63. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực làm cho người trì niệm có đủ của cải thế gian.
64. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực làm cho người tăng trưởng lợi ích của đủ mọi niềm vui.
65. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực làm cho người tăng trưởng lợi ích của hết thảy thế lực.
66. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm năng lực ban cho mạng sống được kéo dài.
67. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm năng lực ban cho sự giàu sang, sống lâu.
68. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tâm vô vi.
69. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tâm vô nhiễm trước.
70. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tâm không quán.
71. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tâm cung kính.
72. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tâm khiêm tốn.
73. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tâm không tạp loạn.
74. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tâm nhớ nghĩ đà la ni.
75. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tâm thệ độ tất cả chúng sinh.
76. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngàn mắt soi thấy.

77. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngàn tay nắm giữ.
78. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa lành tám muôn bốn ngàn bịnh tật.
79. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực hàng phục hết thảy quỉ thần dữ tợn.
80. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực hàng phục các thiên ma.
81. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chế ngự các ngoại đạo.
82. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực giải trừ sơn tinh, tạp mị võng lượng.
83. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực đoạn trừ tâm tà vạy.
84. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực đoạn trừ tâm tham nhiễm.
85. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực làm cho chúng sinh gặt hái quả lành.
86. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú Đại bi là Kho tàng thân Phật.
87. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú Đại bi là Kho tàng thân ánh sáng.
88. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú Đại bi là Kho tàng từ bi.

89. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú Đại bi là Kho tàng diệu pháp.
90. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú Đại bi là Kho tàng thiền định.
91. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú Đại bi là Kho tàng hư không.
92. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú Đại bi là Kho tàng vô úy.
93. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú Đại bi là Kho tàng thường trụ.
94. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú Đại bi là Kho tàng giải thoát.
95. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú Đại bi là Kho tàng dược vương.
96. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú Đại bi là Kho tàng thần thông.
97. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú Đại bi còn gọi là Quảng đại viên mãn đà la ni, Tùy tâm tự tại đà la ni.
98. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Quán Thế Âm Tự Tại.
99. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Nhiên Sách.
100. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Thiên Quang Nhãn.

Chúng con cúi đầu đảnh lễ, nguyện cho những mong cầu của chúng sinh đều được đầy đủ.
101. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài muốn chúng sinh an lạc thành tựu.
102. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài giúp người đầy đủ nguyện lực đại bi.
103. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài thị hiện làm bồ tát.
104. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, danh hiệu Bất Không Quyến Sách
105. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau mắt
106. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau tai.
107. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau mũi.
108. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau lưỡi.
109. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau nướu.
110. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau răng.
111. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau môi.
112. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau tim ngực.
113. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau bụng.
114. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau lưng.
115. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau cột sống.
116. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau do cắn gãy.
117. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau xương bánh chè.
118. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau khớp gối.
119. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau đốt xương.
120. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau tay chân.
121. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau đầu mặt.
122. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau cổ họng.
123. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa đau bả vai, bắp tay.
124. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh phong hàn.
125. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh thời khí.
126. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh bón trĩ.
127. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh kiết lị.
128. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh lậu.
129. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh bướu trong bụng.
130. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh cùi hủi.
131. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh ung thư.
132. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh ghẻ lở.
133. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh mụn bọc.
134. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh nhọt đốm cam.

135. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh nhọt đốm hoa.
136. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh nhọt chảy mủ.
137. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh nhọt độc.
138. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa nhọt sưng.
139. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh ban đỏ.
140. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa mụt đầu đinh.
141. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa rôm sảy.
142. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa sưng độc.
143. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh động kinh.
144. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực chữa bịnh viêm gan.
145. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực thoát giam cầm gông xích.
146. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực ngưng đánh chửi chê bai.
147. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực hết mưu hại khủng bố.
148. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực bỏ việc không lợi ích.
149. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú là vì lợi người.
150. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nước tắm người trì chú thấm ướt ai thì người ấy được sạch tội
151. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, gió thổi qua người trì chú rồi vào thân người đi sau được lợi ích
152. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú thốt ra lời gì cũng khiến người hoan hỷ và quí mến
153. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú cầu mong gió thổi vào thân người khác được hết tội.
154. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người trì chú long thiên thường theo hộ trì
155. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực có thể trừ những tai họa của đất nước
156. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực có thể ngăn sự thù địch của nước khác.
157. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực có thể khiến đất nước được mùa no ấm.
158. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực có thể chặn bịnh dịch lan tràn.
159. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực trừ lũ lụt, hạn hán, thời tiết không điều hòa.
160. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực làm biến mất hiện tượng nhật nguyệt không bình thường
161. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực khiến người làm phản dứt việc mưu nghịch.
162. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực khiến thế lực thù địch ngoại bang tự nhiên tan rã.
163. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực khiến quốc gia trở về với nền nhân trị và pháp trị
164. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực làm cho mưa thuận gió hòa.
165. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực làm cho cây trái xum xuê dồi dào.
166. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực làm cho đất nước hưng thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp.
167. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực làm cho điều xấu ác tiêu diệt.
168. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực làm cho đất nước an ổn.
169. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực khiến cho bồ tát Nhật Quang ủng hộ chúng sinh
170. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực khiến cho bồ tát Nguyệt Quang ủng hộ chúng sinh
171. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm năng lực giúp cho hạt mầm giáo pháp Đại thừa được tăng trưởng.
172. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực giúp cho sự tu tập được thành tựu.
173. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, năng lực giải trừ mười lăm việc chết xấu.
174. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết khổ sở vì đói khát.
175. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết đau đớn vì nhốt đánh.
176. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì oán thù đối phó.
177. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì giết nhau ngoài chiến trường.
178. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì những mong muốn độc ác và đau khổ oán giận.
179. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì rắn độc cắn trúng.
180. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì nước cuốn lửa cháy.
181. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì trúng phải thuốc độc.
182. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì vật độc làm hại.
183. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì cuồng loạn mất trí.
184. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì cây đổ bờ sụp.
185. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì người ác thư ếm.
186. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì tà thần ác quỷ được tiện lợi.
187. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì thân mang bệnh nan y.
188. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không chết vì chẳng chịu an phận nên tự hại.
189. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, được mười lăm chỗ sinh tốt
190. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, sinh ra nơi nào cũng gặp quốc vương tốt lành.
191. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, thường sinh thiện quốc.
192. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, thường sinh vào thời đại tốt đẹp.
193. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, thường gặp bạn lành.
194. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, thân thể và giác quan đầy đủ.
195. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, đạo tâm thuần thục.
196. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không phạm cấm giới.
197. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, có được quyến thuộc hòa thuận.
198. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, được người cung kính.
199. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, những gì sở hữu không ai cướp đoạt.
200. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, những việc mong cầu đều vừa ý.

Chúng con cúi đầu đảnh lễ, nguyện cho những mong cầu của chúng sinh đều được đầy đủ.
201. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, long thiên thiện thần thường gia hộ.
202. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, sinh ra nơi nào cũng được thấy thân Phật, được nghe chánh pháp.
203. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, được nghe chánh pháp thì tỏ ngộ nghĩa lý cực kỳ cao xa.
204. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả các pháp
205. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con sớm được con mắt trí tuệ.
206. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau độ tất cả chúng sinh.
207. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện tuyệt hảo.
208. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau ngồi thuyền tàu bát nhã.
209. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con sớm vượt biển cả khổ đau.
210. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau được các pháp giới định.
211. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên núi cao niết bàn.
212. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau về ngôi nhà vô vi.
213. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân thể pháp tánh.
214. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con thường thấy mười phương Phật.
215. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con thường nghe tất cả thiện pháp.
216. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con thường thấy ngàn tay ngàn mắt.
217. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài thường ngự nơi núi Bổ đà lạc.
218. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài thường diễn thuyết đại bi tâm chú.
219. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Mật tích kim cang ủng hộ (người thọ trì tâm chú)
220. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Ô Sô kim cang ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
221. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Quân Trà Lợi kim cang ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
222. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Ương Câu Thi kim cang ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
223. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Bát bộ lực sĩ ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
224. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Thưởng Ca La kim cang ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
225. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Ma Hê Thủ La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
226. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Na La Diên ủng hộ (người
thọ trì tâm chú).
227. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Kim Tỳ La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
228. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Bà Tỳ La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
229. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Bà Cấp Bà ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
230. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Ca Lâu La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
231. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Mãn Hỷ Xa Bát ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
232. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Chân Đà La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
233. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Bán Chi La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
234. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Tất Bà Già La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
235. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Ứng Đức Tỳ Đa ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
236. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Tát Hòa La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
237. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Tam Bát La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
238. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Ngũ bộ Tịnh Cư ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
239. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Diễm La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
240. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến vua trời Đế Thích ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
241. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Đại Biện Thiên ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
242. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Công Đức Thiên ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
243. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Bà Niết Na ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
244. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Đề Đầu Lại Tra thiên vương ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
245. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Bổ Đan Na ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
246. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến chúng Đại Lực ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
247. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Tỳ Lâu Lặc Xoa ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
248. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Tỳ Lâu Bác Xoa ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
249. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến thiên vương Tỳ Sa Môn ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
250. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến vua Kim Sắc Khổng Tước ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
251. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến hai mươi tám bộ chúng đại tiên ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
252. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Ma Ni Vương ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
253. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Bạt Đà La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
254. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến đại tướng Tán Chỉ ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
255. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Phất La Bà ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
256. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến long vương Nan Đà ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
257. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến long vương Bạt Nan Đà ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
258. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến long vương Bà Già La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
259. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến long vương Y Bát La ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
260. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến A tu la ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
261. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Càn thát bà ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
262. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Khẩn na la ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
263. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Ma hầu la ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
264. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến thần nước ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
265. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến thần lửa ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
266. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến thần gió ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
267. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến thần đất ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
268. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến thần sấm ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
269. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến thần sét ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
270. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Cưu bàn trà ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
271. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực khiến Tỳ xá xà ủng hộ (người thọ trì tâm chú).
272. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau được trọn đủ hạnh tu lục độ.
273. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau được chứng quả Thanh văn.
274. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau được tín căn đại thừa.
275. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau được địa vị Thập trụ.
276. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau đạt địa vị Phật đà.
277. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau được thành tựu ba mươi hai tướng tốt.
278. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con mau được thành tựu tám mươi vẻ đẹp.
279. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực làm cho cửa địa ngục mở, tội nhân được giải thoát.
280. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực làm cho chúng sinh được niềm vui lớn thù thắng.
281. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực làm cho chúng sinh được lợi ích lớn thù thắng.
282. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực làm cho những nghiệp chướng ác bị phá hoại.
283. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực làm cho người sắp rơi vào địa ngục thì liền được giải thoát.
284. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, với những gì mong cầu thì như gió đến mau.
285. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, với lòng cầu nguyện việc gì thì ngài thảy đều cho được.
286. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bằng muốn thấy Phật thì ngài cho con thấy Phật.
287. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có tâm chú bí mật và bản nguyện.
288. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài tuôn trận mưa lớn châu báu.
289. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài là tàn cây lớn trong đại kiếp.
290. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài là viên ngọc Ma Ni Như ý.
291. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tất cả lời nguyện ngài đều cho toại đủ.
292. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tất cả mong cầu không gì chướng ngại.
293. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không phải chọn ngày, đọc tụng thần chú liền thành
tựu.
294. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không phải trì trai, đọc tụng thần chú liền ứng nghiệm.
295. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không có thần chú nào khác sánh bằng với thần chú Như Ý (Ma Ni Chuyển) Luân.
296. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, (đọc chú này thì) năm tội vô gián tiêu diệt không sót.
297. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, gặp các hoạn nạn chỉ đọc chú này thì đều giải trừ.
298. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, (đọc chú này thì) chiến đấu tranh giành không ai thắng được.
299. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, (hóa sinh hoa sen thì) tất cả phẩm tính tốt đẹp đều tự trang nghiêm.
300. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, thẳng đến bồ đề, thoát hẳn nẻo ác.

Chúng con cúi đầu đảnh lễ, nguyện cho những mong cầu của chúng sinh đều được đầy đủ.301. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, tiêu tội diệt ác, rốt ráo thành Phật.

302. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực làm cho lương thực, hàng hóa thêm nhiều.
303. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, chú lực làm cho giàu sang, của cải vật chất đầy đủ dư thừa.
304. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, (muốn thành tựu chú này thì phải) thường nhớ nghĩ bồ tát Quán Thế Âm, ngài mãi mãi là nơi nương tựa của con.
305. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài là bậc thành tựu đại bi trong vô lượng kiếp.
306. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài làm mãn nguyện mọi sự mong cầu.
307. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài làm cho con được các bạch pháp.
308. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài làm cho con thành tựu tất cả thiện căn.
309. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài làm cho con thoát khỏi tất cả sợ hãi.
310. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài sai thiện thần phải thường ủng hộ cho con.
311. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc hiện thân bồ tát vì thành tựu chúng sinh.
312. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài giúp đẩy lui sự suy hại mầm non, hạt giống thiện căn.
313. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm châu Như ý.
314. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm sợi dây.
315. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cái bát báu.
316. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cây kiếm báu.
317. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm chày Kim cang tam cổ.
318. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm chày Kim cang độc cổ.
319. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay Thí vô úy.
320. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm châu Nhựt tinh ma ni.
321. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm châu Nguyệt tinh ma ni.
322. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cây cung báu.
323. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm mũi tên báu.
324. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cành dương liễu.
325. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cây cờ trắng.
326. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cái hồ bình.
327. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cái bàng bài.
328. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cây phủ việt.
329. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc.
330. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm hoa sen trắng.
331. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm hoa sen xanh.
332. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cái gương báu.
333. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm hoa sen tím.
334. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm mây ngũ sắc.
335. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cái tịnh bình.
336. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm hoa sen hồng.
337. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cây bảo kích.
338. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm ống loa báu.
339. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu.
340. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm xâu chuỗi ngọc.
341. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm chiếc linh báu.
342. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm chiếc ấn báu.
343. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cây kích ba chĩa.
344. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm cây tích trượng.
345. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay hiệp chưởng.
346. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay nâng vị hóa Phật.
347. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay nâng hóa cung điện.
348. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm quyển kinh báu.
349. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm bánh xe pháp vàng kim bất thoái.59
350. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay nâng vị hóa Phật trên đỉnh đầu.
351. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cầu nơi tay cầm chùm bồ đào.
352. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đủ bốn mươi hai tay.
353. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đủ thần thông mắt.
354. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đủ thần thông tai.
355. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đủ thần thông mũi.
356. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đủ thần thông lưỡi.
357. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đủ thần thông thân.
358. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đủ thần thông ý.
359. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đắc thiên nhãn thông.
360. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đắc thiên nhĩ thông.
361. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đắc thiên tỹ thông.
362. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đắc thiên thiệt thông.
363. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đắc thiên thân thông.
364. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đắc thiên ý thông.
365. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có ngàn tay.
366. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có ngàn mắt.
367. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được đại bi tâm đà la ni.
368. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có thần lực Phổ môn thị hiện.
369. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có năng lực độ sinh.
370. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài có khả năng thỏa mãn các lời nguyện.
371. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc hay nói đại bi tâm đà la ni.
372. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc làm cho đắc quả thập địa bồ tát.
373. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc làm cho đắc tứ quả thanh văn.
374. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con chẳng quên mất đại đà la ni.
375. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con khiến thường đọc chú này không cho đoạn tuyệt.
376. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con chế ngự tâm một chỗ.
377. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con được ngàn mắt soi thấy.
378. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con được ngàn tay nắm giữ.
379. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con lời nói đều là pháp âm.
380. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con được chín mươi chín ức hằng hà sa chư Phật thương nghĩ.
381. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con lấy sự chân thật quán sát chúng sinh.
382. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con được ánh sáng của tất cả Như Lai chiếu đến.
383. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con hằng dùng đà la ni cứu chúng sinh.
384. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con thường được trăm ngàn tam muội hiện tiền.
385. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con được long thiên bát bộ thường theo hộ trì.
386. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện cho kiếp tam tai không thể hủy hoại con.
387. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con thường dùng đà la ni trị liệu các bịnh của chúng sinh.
388. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con dạo chơi quốc độ chư Phật một cách tự tại.
389. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện con tụng chú này tiếng vang chẳng dứt.
390. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nguyện nơi con sống mọi người được an lạc.
391. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đủ uy thần không thể nghĩ bàn.
392. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc bày công đức sáu chữ đà la ni.
393. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đủ các thứ pháp lạc để lợi lạc chúng sinh.
394. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài dùng đủ loại thân hình để thuyết pháp.
395. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Phật đà mà thuyết pháp.
396. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Bích chi Phật mà thuyết pháp.
397. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Thanh Văn mà thuyết pháp.
398. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Phạm vương mà thuyết pháp.
399. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Đế thích mà thuyết pháp.
400. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Tự tại thiên mà thuyết pháp. Chúng con cúi đầu đảnh lễ, nguyện cho những mong cầu của chúng sinh đều được đầy đủ.
401. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Đại tự tại thiên mà thuyết pháp.
402. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Thiên đại tướng quân mà thuyết pháp.
403. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Tỳ sa môn mà thuyết pháp.
404. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Tiểu vương mà thuyết pháp.
405. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Trưởng giả mà thuyết pháp.
406. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân cư sĩ mà thuyết pháp.
407. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Tể quan mà thuyết pháp.
408. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Bà la môn mà thuyết pháp.
409. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân tỷ kheo mà thuyết pháp.
410. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân tỷ kheo ni mà thuyết pháp.
411. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân ưu bà tắc mà thuyết pháp.
412. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân ưu bà di mà thuyết pháp.
413. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân phụ nữ mà thuyết pháp.
414. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân đồng nam mà thuyết pháp.
415. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân đồng nữ mà thuyết pháp.
416. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân chư thiên mà thuyết pháp.
417. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân rồng mà thuyết pháp.
418. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân quỉ dạ xoa mà thuyết pháp.
419. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Càn thát bà mà thuyết pháp.
420. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân A tu la mà thuyết pháp.
421. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Ca lâu la mà thuyết pháp.
422. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Khẩn na la mà thuyết pháp.
423. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân Ma hầu la già mà thuyết pháp.
424. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân người mà thuyết pháp.
425. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân phi nhân mà thuyết pháp.
426. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, hiện thân thần Chấp kim cang mà thuyết pháp.
427. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, Người cho sự không sợ.
428. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc Tự tại.
429. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc Cảm ứng.
430. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được thân như vậy.
431. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được mắt như vậy.
432. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được tai như vậy.
433. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được mũi như vậy.
434. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được lưỡi như vậy.
435. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được ý như vậy.
436. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được cái thấy như vậy.
437. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được cái nghe như vậy.
438. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được công dụng như vậy.
439. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được công hạnh như vậy.
440. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được mến thương như vậy.
441. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài được quí trọng như vậy.
442. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, đảnh lễ Như Lai như đảnh lễ Quán Thế Âm đại sĩ.
443. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, thân cận Như Lai như thân cận Quán Thế Âm đại sĩ.
444. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, thể nhập Như Lai như thể nhập Quán Thế Âm đại sĩ.
445. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, nghĩ nhớ Như Lai như nghĩ nhớ Quán Thế Âm đại sĩ.
446. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, kính thờ Như Lai như kính thờ Quán Thế Âm đại sĩ.
447. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cúng dường Như Lai như cúng dường Quán Thế Âm đại sĩ.
448. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc làm sạch ba nghiệp.
449. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, được danh hiệu nhiệm mầu Quán Âm.
450. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc dứt trừ khổ não của ba đường.
451. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc làm cho pháp giới được mát trong.
452. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc độ thoát dễ dàng các khổ của chúng sinh.
453. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài nghe thấy tiếng xưng danh và chúng sinh được giải thoát.
454. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, khiến thuốc độc biến thành nước cam lộ.
455. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người nhiều dâm dục liền lìa lòng dục.
456. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người nhiều giận hờn liền lìa lòng sân.
457. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, người nhiều ngu si liền lìa lòng si.
458. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, muốn cầu con trai, con gái thì sinh được con trai, con gái.
459. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ai tôn kính lễ bái ngài thì được phước đức chứ không luống mất.
460. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, lễ bái hiến cúng ngài thì phước đức không thể cùng tận.
461. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài dùng mọi thân hình vào mọi thế giới.
462. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài vào mọi thế giới để hóa độ cho chúng sinh.
463. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài khéo đáp ứng hết thảy mọi người và ở khắp mọi nơi.
464. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài phát thệ nguyện rộng sâu như biển.
465. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài phát ra thệ nguyện trong khi trải qua vô số thời kỳ không thể nghĩ bàn.
466. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài phụng sự rất nhiều ngàn ức đức Phật.
467. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, thệ nguyện của ngài cực kỳ hùng vĩ, vô cùng trong sáng.
468. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ai nghe danh hiệu Quán Âm đại sĩ chứ không bỏ qua.
469. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ai thấy hình tượng Quán Âm đại sĩ chứ không bỏ qua.
470. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ai trì niệm danh hiệu Quán Âm đại sĩ chứ không bỏ qua.
471. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài diệt trừ đau khổ ở trong những nơi còn có đau khổ.
472. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ai có lòng muốn hại liền trở nên hiền lành.
473. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đầy thần thông lực. 
474. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đầy tuệ giác lực và phương tiện lực.
475. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, không nơi đâu ngài không biến thể xuất hiện.
476. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, cái khổ sinh già bịnh chết ngài làm cho dần dần hết sạch.
477. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, con xin nhìn đúng sự thật.
478. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, con xin nhìn thật trong suốt.
479. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, con xin nhìn với tuệ giác.
480. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, con xin nhìn bằng đại bi.
481. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, con xin nhìn bằng đại từ.
482. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, con xin thường xuyên nguyện cầu và chiêm ngưỡng.
483. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài là thể trong suốt sáng không tỳ vết.
484. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài là vầng tuệ nhật phá tan hắc ám.
485. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài trải hào quang khắp cả trần gian.
486. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài là bản thể đại bi như sấm thức tỉnh.
487. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài là ý thức đại từ như mây dồn lớn.
488. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, ngài mưa xuống nước pháp cam lộ.
489. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, rưới tắt lửa dữ của bao phiền não.
490. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, các oán thù đều lui bước tan rã.
491. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, là tiếng cực tinh tế.
492. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, là tiếng giống Phạm thiên.
493. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, là tiếng như hải triều.
494. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, là bậc thánh Thanh tịnh.
495. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, là mắt từ bi nhìn xuống chúng sinh.
496. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, là biển dồn lại vô lượng phước đức.
497. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, là nơi nương tựa cho bao chúng sinh trong khổ não nạn chết.
498. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, con nguyện ủng hộ Phật pháp khiến thường còn.
499. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, con nguyện ngày đêm tự mình nương tựa chánh pháp mà trú ở.
500. Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, con nguyện ở nơi chốn nào cũng sống an lạc.

(Chủ lễ xướng:)
Con nay cúi đầu kính lễ, nguyện cho chúng sinh sớm trọn vẹn các mong cầu, nguyện cha mẹ bảy đời, oan thân nhiều kiếp, tám nạn ba đường, cô hồn trệ phách siêu sinh An lạc quốc, từ vô lượng kiếp tới ngày nay tội lỗi tiêu diệt.
(Tụng Quán Âm bồ tát Tùy tâm chú:)
Án, đa rị đa rị, đốt đa rị, đốt đốt đa rị, đốt rị sa
hạ. (3 lần)
Ngưỡng bạch đức bồ tát Quán Thế Âm, niệm từ bi cứu giúp, tâm lợi tế sáng soi. Bày phương hướng khơi lòng thành kính, mở đường đi đổi mới lỗi lầm, thương xót chúng con, khắp đến hữu tình, đời sống ngày nay, đều là tội chướng, duyên nghiệp ngày trước, hẳn có oan khiên.
Thân hành khoa nghi sám hối, còn mong tánh đức bao dung, sáu nẻo tẩy trừ nhờ nước phép, ba đường quạt mát cậy gió thương, tội căn đổi ra phước căn, ác quả hóa thành thiện quả. Lại trông Từ tôn rũ lòng bao dung sự sám hối của chúng con, khắp vì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sinh, đều nguyện đoạn trừ các tội chướng, con nay đem cả tính mạng quy y đảnh lễ sám hối.

Chí tâm sám hối:

Đệ tử ____cùng pháp giới chúng sinh, vô thỉ đến giờ, do ái và kiến mà trong chấp nhân ngã, ngoài vì bạn xấu, nên không tùy hỷ ai cả, dầu là một điều thiện bằng tơ tóc, chỉ biết bùng dậy tội lỗi bằng cả ba nghiệp. Việc tuy không rộng mà ác ý bủa khắp. Ngày đêm liên tục, không có gián đoạn. Che giấu lỗi lầm, không muốn ai hay. Không sợ đường dữ, không hổ không thẹn. Bài bác cho rằng không có nhân quả. Vì vậy ngày nay, tin tưởng sâu xa nguyên lý nhân quả, phát sinh hổ thẹn hệ trọng, sợ hãi to lớn mà bộc bạch sám
hối. Đoạn tâm liên tục mà phát tâm bồ đề. Đoạn ác tu thiện, siêng năng thúc giục cả thân miệng ý. Đổi bỏ tánh xấu nặng nề ngày xưa mà tùy hỷ với người phàm cũng như bậc thánh, dầu một điều thiện bằng tơ tóc mà thôi. Nghĩ nhớ chư Phật mười phương có phước tuệ to lớn, có thể cứu vớt con, đem con ra khỏi biển hai chết mà đặt lên trên bờ ba đức. Từ vô thỉ đến nay, con không biết các pháp bản tính vắng lặng, nên đã gây nhiều điều ác, nay biết được các pháp vắng lặng mà cầu bồ đề, muốn độ chúng sinh mà làm nhiều việc thiện, dứt hết điều ác, nguyện xin đức Quán Thế Âm từ bi nhiếp thọ.

Chí tâm sám hối:

Đệ tử ____cùng pháp giới chúng sinh, hiện tiền một tâm, vẫn đủ ngàn pháp, đều có sức thần, cùng với trí sáng, trên đồng tâm chư Phật, dưới bằng tánh muôn loài. Do bởi u mê che ánh sáng kia, nên đối cảnh hôn mê, khởi lòng chấp nhiễm, nơi pháp tánh bình đẳng mà lại nhân ngã bỉ thử. Lại do ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên, trong nẻo luân hồi, gây nên đủ tội: mười ác, năm nghịch, khinh chê người khác, hủy báng chánh pháp, phá trai, phạm giới, phá tháp, hủy chùa, lấy cắp tài vật của tăng bốn phương, làm bẩn phạn hạnh thanh tịnh, xâm tổn tài vật, ẩm thực của thường trụ, thì dẫu cho có ngàn Phật xuất thế cũng khó sám hối. Những tội như thế, không lường không ngằn, khi bỏ báo thân, phải đọa ba đường ác, chịu vô lượng khổ sở. Lại trong đời này, phiền não thiêu đốt, tật bịnh vây quanh, duyên ngoài bức bách, chướng ngăn đạo pháp, khó nỗi tiến tu. May gặp 500 danh hiệu của đức Viên mãn đại bi, có thể mau trừ những tội như thế, cho nên nay con, hết lòng lễ lạy. Con nguyện nương về bồ tát Quán Thế Âm, các đấng đạo sư trong mười phương, phát tâm bồ đề, tu hạnh lễ bái, cùng với chúng sinh, tỏ bày các tội, cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu trừ.
Nguyện đức đại bi Quán Thế Âm đại bồ tát nắm giữ con bằng ngàn tay, soi thấy con bằng ngàn mắt, làm cho con bặt hết duyên chướng trong ngoài, trở về vắng lặng, hạnh nguyện của con và người cùng được viên thành, mở ra bản tánh thấy biết, dẹp trừ ngoại ma, ba nghiệp siêng cần, tu nhân tịnh độ. Xin nguyện cho con, khi bỏ thân này, không vào đường khác, quyết được sinh về thế giới Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, đích thân cúng dường đức đại bi Quán Thế Âm, đủ các tổng trì, rộng độ quần sinh, đều thoát khổ luân, đều thành Phật đạo.

12. KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ-tát Quán Tự Tại khi tu hành Bát-nhã ba-la mật sâu xa, soi thấy năm uẩn đều Không, vượt mọi khổ ách.
Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác Không. Không chẳng khác sắc. Sắc tức là Không, Không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như vậy. Xá-lợi Tử! Tướng Không của các pháp ấy không sinh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Thế nên, trong Không không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức; không nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến
không ý thức giới; không vô minh và không sự diệt tận của vô minh; cho đến không lão tử và
không sự diệt tận của lão tử; không khổ, tập, diệt, đạo; không quán trí và không thủ đắc.
Vì không thủ đắc nên Bồ-tát y theo Bát-nhã ba la-mật-đa thì tâm không bị chướng ngại; không bị chướng ngại thì không có khiếp sợ, xa lìa mọi điên đảo mộng tưởng, được cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong ba đời y theo Bát-nhã ba-la-mật-đa thì được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa là thần chú vĩ đại, là chú rất sáng chói, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, trừ được mọi khổ não, chân thật không hư dối, nên được gọi là chú Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nên thuyết chú rằng: Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề, tát bà-ha. (3 lần)

13. NIỆM PHẬT

Sông Ái dài muôn dặm
Bến mê sóng vạn tầm
Cõi luân hồi muốn thoát
Niệm Phật hãy nhất tâm.
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới,đại từ đại bi, A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật (30 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (3 lần)

14. NGUYỆN AN LÀNH

Nguyện ngày an lành, đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả sáu thời đều an lành
Xin nguyện từ bi thường gia hộ. (3 lần)
Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ tát. (3 lần)

15. KỆ KẾT THÍNH CHÚNG

Chư thiên, A tu la
Và Dược xoa vân vân,
Ai đến nghe Phật Pháp,
Tất cả hãy hết lòng,
Hộ trì Phật Pháp ấy,
Làm cho trường tồn mãi,
Bằng cách thường tinh tấn,
Thực hành lời Phật dạy.
Những người có đức tin,
Đến đây nghe Phật Pháp.
Hoặc ở trên mặt đất,
Hoặc ở trong không gian,
Với thế giới loài người,
Hãy thường hành từ tâm,
Bản thân thì ngày đêm,
Sống đúng với Phật Pháp.
Nguyện cầu mọi thế giới,
Luôn luôn được yên ổn,
Bằng cách phước và trí,
Đều đem làm lợi người,
Để bao nhiêu vọng nghiệp,
Đều được tiêu tan cả,
Siêu thoát mọi khổ đau,
Quy về đại Niết bàn.
Hãy xoa khắp cơ thể,
Bằng hương thơm giữ Giới,
Lại mặc cho cơ thể,
Bằng y phục Thiền định,
Rồi trang điểm tất cả,
Bằng bông hoa Tuệ giác,
Thì bất cứ ở đâu,
Cũng thường được an lạc.
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

16. HỒI HƯỚNG

Lễ sám kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền.
Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên.

17. TỰ QUY Y

Tự quy y Phật,
Xin nguyện chúng sanh
Thể theo đạo cả
Phát lòng vô thượng.
Tự quy y Pháp
Xin nguyện chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng
Trí tuệ như biển.
Tự quy y Tăng
Xin nguyện chúng sanh
Thống lý đại chúng
Hết thảy không ngại.
Nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh và song thân phụ mẫu, thân được an ổn, tâm không loạn động ngõ hầu thành tựu tuệ giác Vô thượng.

Quảng Minh biên soạn
Ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

 

 

 

 

Tin về Kinh Phật Thường Tụng

10 Pháp Bất Thiện Không Nên Làm

Kinh Phật Thường Tụng - 3 tháng trước
Không thành thật, không thẳng thắn, thiếu giới hạnh và tư cách.

6 Biểu Hiện của người tu tập đúng - Thầy Tánh Tuệ

Kinh Phật Thường Tụng - 3 tháng trước
Biểu hiện rõ nhất của người có tu không phải là vốn kiến thức Phật Pháp tích lũy được, mà chính thái độ sống của người đó được toát ra từ ba nghiệp Th

Nghi Thức Tụng Kinh Bần Cùng Lão Nông

Kinh Phật Thường Tụng - 5 tháng trước
Có một Ông già bần cùng mà thọ đến hai trăm tuổi, lông mày dài đẹp, hai lỗ tai rộng lớn, răng trắng và đều đặn, hai tay dài quá gối, xem qua dung mạo

Nghi Thức Tụng Kinh Nhân Quả Ba Đời

Kinh Phật Thường Tụng - 5 tháng trước
Các vị cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân qủa tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi tr

Hướng dẫn cách Tác Bạch và Cách Tụng các bộ Kinh dài nhiều phần

Kinh Phật Thường Tụng - 5 tháng trước
Thông thường khi Phật Tử mới bước vào tìm hiểu về Phật Giáo Đại Thừa như việc tụng kinh, niệm Phật vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, mong ra qua bài viết này Thie

Nghi Thức Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Phật Thường Tụng - 5 tháng trước
Nghi thức Tụng Kinh Vô Lượng Thọ. Miêu tả thế giới phương Tây của Phật A Di Đà và dạy con người cách sống thanh tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Tương Lai Biến Đổi, Kinh Pháp Diệt Tận

Kinh Phật Thường Tụng - 5 tháng trước
Đức Phật Thuyết KINH PHÁP DIỆT TẬN hay còn gọi là ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH, KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI do Tây Tấn Trúc Pháp Hộ Hán dịch - Như Hòa dịch bản Tiế

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni ( Bản Tiếng Việt)

Kinh Phật Thường Tụng - 6 tháng trước
Nghi Thức Trì Tụng Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni ( Bản Tiếng Việt) sử dụng để cầu siêu thai nhi, sám hối ngũ nghịch trọng tội

4 loại nghiệp chướng của người mới phát tâm học Phật

Kinh Phật Thường Tụng - 1 năm trước
Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến

5 Công Đức của Lạy Phật mà ít người biết

Kinh Phật Thường Tụng - 1 năm trước
Nghi lễ lạy Phật, ngoài thể hiện lòng tôn kính với Đức Phật, với Tam Bảo, thì còn rất lợi lạc và phước đức to lớn ... Như trong bài kinh này Đức Phật