Nghi Thức Niệm Phật A Di Đà Hàng Ngày

Kinh Phật Thường Tụng

Nghi Thức Niệm Phật A Di Đà Hàng Ngày, Niệm Danh Hiệu Phật, Bồ Tát để tiêu nghiệp, tăng phước.

0. KHẤN TẠI GIA TRƯỚC GIỜ TỤNG KINH

(Hòa Thượng Thích Chân Quang)

 • Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)
 • Nam Mô Tây Phương Cực Lạc
 • Thế giới tam thập lục, vạn ức nhất thập, nhất vạn cửu thiên ngữ bách đồng danh đồng hiệu Đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. 
 • Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật
 • Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ tiêu tai Diên Thọ Dược Sư Phật.
 • Nam Mô Đông Phương Hải hội Chư Phật Bồ Tát, thập nhị Dược Xoa Đại Tướng, Bát Bộ Kim Cương Hộ Pháp, Long thiên Thánh Chúng chứng minh công đức.
 • Nam mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 • Phả cập thiện tai Long nữ Thị Giả chủ hiển Thần linh đất nước, ngũ Phương Long thần, Thần linh bản thổ, hộ trì che chở.

Giáng phúc giáng ân

 • Kính lễ Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo thiên địa thủy nhạc vạn linh vô lượng Phật thánh từ bi cảm ứng cho

Đệ tử con là...............pháp danh.........,Hôm nay ngày.........tháng...........năm................

Chúng con tâm thành hương hoa đèn nước, quả thực, xin được ân cần hiến cúng, Trì chú, Lễ Phật, Sám hối, tụng kinh

Cầu xin: Chư Phật chứng minh Thiên địa cảm thông cứu trùng giáng phúc, Thần tiên lưu ân, Thổ công chứng Cát tinh quang giáng, tai ách tiêu trừ, phù hộ độ trì bản mệnh, gia quyến con được mạnh khỏe khang cường. Gia nội bình an, mưu sinh thuận lợi

Cầu xin: Âm phần được yên ổn, Cứu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ về Tây Phương Cực Lạc - Tứ Ân lục đạo Pháp Giới chúng sinh, đồng quy Phật Đạo,

Cho phép Cụ kỵ, Ông bà, anh chị em nội ngoại ba đời tứ kiếp được về nghe Kinh Đại thừa...để cho kẻ mất người còn đều được lợi lộc yên vui. 

Dãi tấm lòng thành cúi xin chấp lễ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 3 lần) rồi vào lễ.

1. NGHI THỨC NIỆM PHẬT

a. KỆ TÁN PHẬT

Đứng chắp tay

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

b. QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng.

Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thề nguyện quy y.

2. LỄ PHẬT

 • Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh tăng thường trụ Tam Bảo ( 1 lạy)
 • Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Đại trí Văn Thù sư lợi Bồ Tát. Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát. Linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. (  1 lạy)
 • Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A DI ĐÀ PHẬT. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát ( 1 lạy)

3. VĂN KHẤN NGUYỆN

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 • Hôm nay ngày.......tháng...........năm tại niệm Phật Đường này. Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ A DI ĐÀ PHẬT Quán Âm Thế Chí. Biến pháp giới chư Phật, chư đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Chư Thiên Long Hộ Pháp. A DI ĐÀ PHẬT ( 3 lạy)
 • Chí thành cung đỉnh A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí. Chư Phật Mười Phương, Chư Đại Bồ Tát đại từ chứng minh, A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy).
 • Nguyện cầu Phật quang từ bi soi rọi. Chư Đại Bồ Tát gia trì. Chư Thiên Long Hộ Pháp bảo hộ. Cho Đạo Tràng này rộng khiến tất cả. Đệ tử chúng con niệm Phật tu hành phát tâm bồ đề. Trọng TÍN-NGUYỆN-HẠNH, hết báo thân này. Đều được vãng sanh Tây Phương cực lạc. A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy).
 • Nguyện từ lực gia trì của Phật rộng khiến tất cả chúng sanh - Oan Gia Trái Chủ - Cửu Huyền Thất Tổ. Đều hưởng thừa Phật lực. Hộ Pháp cho nhau, khuyến tấn lẫn nhau, dũng mãnh tinh tấn, phát tâm niệm Phật thoát khổ được vui. A Di ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)

4. PHÁT NGUYỆN

Quy mạng lễ A Di Đà Phật.

Ở Phương Tây thế giới an lành.

Con nay xin phát nguyện vãng sanh.

Cúi xin Đức từ bi tiếp độ.

Nam Mô tây Phương cực lạc

Thế giới Đại từ đại bi A Di Đà Phật ( 1 lạy)

5. NIỆM PHẬT

Di Đà thân Phật sắc vàng tươi

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười

Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi

Hào quan hóa Phật bao nhiêu ức

Bồ Tát hiện thân gấp mấy mươi

Bốn tám lời nguyền mong độ chúng

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi

Nam Mô Tây Phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A DI ĐÀ PHẬT

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT hoặc A DI ĐÀ PHẬT ( 1 tràng - nhiều ít tùy ý, càng nhiều càng tốt)

Nam Mô A Di Đà Phật

Đức Phật A Di Đà ( Nhìn vào ảnh khi niệm danh hiệu ngài)

Nam Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần)

Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát ( Nhìn vào ảnh ngài khi niệm danh hiệu Ngài)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát ( 3 lần)

Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát ( Nhìn vào ảnh Ngài khi niệm danh hiệu của Ngài)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ( 3 lần)

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát ( Nhìn vào ảnh Ngài khi niệm danh hiệu)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát ( 3 lần)

****

Đệ Tử kính lạy Đức Phật Thích Ca.

Đức Phật A Di Đà

Mười Phương Chư Phật

Vô thượng Phật Pháp. 

Cùng thánh Hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp.

Nghiệp chướng nặng nề,

Tham giận kiêu căng.

Si mê lầm lạc,

Ngày nay nhờ Phật.

Biết sự lỗi lầm,

Thành tâm sám hối.

Thề tránh điều dữ,

Nguyện làm việc lành

Ngửa trông ơn Phật

Từ bi gia hộ

Thân không tật bệnh.

Tâm không phiền não.

Hàng ngày an vui tu tập.

Pháp Phật nhiệm màu.

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh.

Trí tuệ sáng suốt.

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ, anh em.

Thân bằng quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.

6. HỒI HƯỚNG

Niệm Phật công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực lạc Di Đà Tây Phương

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha

Nguyện sanh tịnh độ Di Đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô Sanh

Cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo đến bờ an vui.

7. SÁM HỐI

Nam Mô A Di Đà Phật

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp

Đều do gốc bởi tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay con xin sám hối

A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)

***Ghi chú: Sám hối 3 lần

8. HỒI HƯỚNG

Nam Mô A Di Đà Phật

Nguyện đem công đức này 

Trang nghiêm Phật tịnh độ

Hồi hướng cho Thập Phương Pháp Giới hữu tình

Trên đền 4 ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Cầu cho thế giới hòa bình

Tất cả chúng sanh đều được độ thoát

A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)

 • Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã bị con não loạn, vì bất cứ 1 lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sinh linh đã bị con giệt hại hoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý. Hưởng được phần lợi lạc, xin xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng sanh Tây phương, đồng thành Phật đạo. A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)
 • Hồi hướng cho ông bà cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêu sinh. A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)
 • Hồi hướng cho ông bà cha mẹ, bà con thân thuộc còn đang hiện tiền mọi người đều phát khởi, TÍN-NGUYỆN-HẠNH, niệm Phật cầu sanh tịnh độ và đều được thành tựu. A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)
 • Hồi hướng cho ông bà cha mẹ, bà con thân thuộc hiện tiền đời này đều được vãng sanh cực lạc quốc. A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)
 • Hồi hướng cho tất cả chúng sanh, có duyên hay không có duyên với con sau cùng đều được vãng sanh cực lạc quốc. A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)
 • Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện Phật thọ ký, biết trước được ngày, giờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)
 • Nguyện A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí cùng chư Bồ tát chúng, tường hảo quang minh hiện tiền tiếp dẫn, vãng sanh cực lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Nguyện tu chứng đắc vô thượng bồ đề. Nguyện độ vô biên chúng sanh trong 10 phương pháp giới , đều vãng sanh Tây Phương, viên thành Phật Đạo. A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)

9. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tất cả chúng sanh đều được an lành

Nguyện tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh

Nguyện tất cả chúng sanh đều hỷ xả từ bi

Nguyện tất cả chúng sanh đều được độ thoát

A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)

Vô biên phiền não đoạn

Vô lượng pháp môn tu

Thề nguyện độ chúng sanh

Tổng nguyện thành Phật đạo

Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật ( 1 lạy)

10. BÀI PHỤC NGUYỆN

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

Phục nguyện: Phật từ quảng đại cảm ứng vô sái, quang giáng gia đường tín chủ ( họ tên....., pháp danh...., địa chỉ...) chứng minh công đức.

Tư thời đệ tử chúng đẳng cung tựu Phật tiền, phúng tụng Đại Thừa Pháp bảo tôn kinh cập lễ Phật, niệm Phật, công đức chuyên vì hồi hướng Tây phương trang nghiêm tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Đệ tử nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời, quá khứ phụ mẫu vị lai, kẻ oán người ân, thừa tử công đức nghe Kinh niệm Phật, đồng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, đồng thành Phật Đạo, 

Đệ tử nguyện cầu súc xảo siêu độ cho thập nhị loại cô hồn, âm hồn, quanh oan gia trì chủ, oan hồn, uổng tử nam nữ, chiến sĩ trận vong, đồng bảo tử nạn, tại nơi đất địa này cùng khắp tất cả không thừa sót, nghe kinh, thính pháp, tốc xả mê đồ, siêu sinh tịnh độ. Đệ tử nguyện cầu an cho gia đình tín chủ chúng con từ thời vô liêm tiễn chi lai, bát tiết hữu trùng lai chi khánh, gia đình hưng thịnh, tăng phúc, tăng lộc, tăng thọ đoàn viên, dứt hết các ác duyên tất giai tiêu diệt. Phổ nguyện ân sư hướng dục, phụ mẫu sinh thành, đàn na tín thí, đàn na công quả, thiện nam tín nữ đàn tín vãng lai, tăng ích phúc điền, tăng long phúc thọ, âm siêu dương thịnh, hải yến hà thành, pháp giới chúng sinh tình hữu vô tình, tề thành Phật Đạo

11. TAM TỰ QUY Y

 • Tự quy y Phật, Xin nguyện chúng sanh, Thề theo đạo cả, Phát lòng vô lượng. ( 1 lạy)
 • Tự quy y Pháp, Xin nguyện chúng sanh, Thấu rõ kinh tạng, Trí tuệ như biển. ( 1 lạy)
 • Tự quy y Tăng, Xin nguyện chúng sanh, Thống lý đại chúng, Hết thảy không ngại. ( 1 lạy)

Nam mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát

Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát

Tin về Kinh Phật Thường Tụng

5 Công Đức của Lạy Phật mà ít người biết

Kinh Phật Thường Tụng - 5 tháng trước
Nghi lễ lạy Phật, ngoài thể hiện lòng tôn kính với Đức Phật, với Tam Bảo, thì còn rất lợi lạc và phước đức to lớn ... Như trong bài kinh này Đức Phật

Bài Sám Hối Oan Gia Trái Chủ của Pháp Sư Tịnh Không - Bản Đầy Đủ

Kinh Phật Thường Tụng - 6 tháng trước
Nếu bị bệnh tật, nghiệp chướng kéo đến quá nhiều, hãy chuyên tâm trì niệm Pháp Sám Hối của Pháp Sư Tịnh Không liên tục 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng bạn l

Nghi Thức Lễ Phật Đản Bản Đầy Đủ

Kinh Phật Thường Tụng - 7 tháng trước
Hàng năm cứ vào tháng 4 âm lịch Phật tử lại hân hoan đón mừng Lễ Phật Đản. Nghi Thức Lễ Phật Đản đầy đủ để Phật tử có thể làm tại gia.

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Dược Sư - Dịch giả Bồ Tát Giới Tuệ Nhuận

Kinh Phật Thường Tụng - 8 tháng trước
Thienmenh.Net giới thiệu bạn đọc Bản Kinh Dược Sư do Dịch Giả Bồ Tát Giới Tuệ Nhuận thực hiện của Nhà Xuất Bản Tôn Giáo phát hành năm 2002. Tụng Kinh

Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng Dành Cho Trẻ Nhỏ

Kinh Phật Thường Tụng - 9 tháng trước
Gieo duyên Phật Pháp với trẻ em bằng cách hướng bé đến niệm Phật, lễ Phật, lạy Phật, cúng Dường, bố thí, phóng sinh...Mỗi buổi sáng hay cho bé đọc Lời

Kinh Phổ Môn - Kinh Cầu An Tiếng Việt - Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Phật Thường Tụng - 9 tháng trước
Thiên Mệnh.Net xin giới thiệu đến bạn đọc Bản Kinh Phổ Môn - Hán dịch Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Kinh Phổ Môn - Kinh Cầu An Tiếng Việt - Bản dịch Thầy Thích Tuệ Nhuận

Kinh Phật Thường Tụng - 9 tháng trước
Thienmenh.Net gửi đến bạn đọc bản dịch Nghi Thức Trì Tụng Kinh Phổ Môn bản Tiếng Việt dịch bởi Thầy Thích Tuệ Nhuận. Nghi lễ đầy đủ

Kinh A Di Đà - Thầy Thích Trung Đạo biên soạn - Bản ngắn rút gọn

Kinh Phật Thường Tụng - 10 tháng trước
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà cầu siêu của thầy Thích Trung Đạo biên soạn, đầy đủ, các phật tử hành trì 49 ngày liên tục để được kết quả viên mãn

Nghi Thức Lễ Phật Đản Bản Đầy Đủ Dành Cho Phật Tử

Kinh Phật Thường Tụng - 1 năm trước
Nghi Thức Lễ Phật Đản bản đầy đủ : giúp người đọc tụng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp độ sanh của Phật trước khi đi vào các giáo pháp căn

Nghi Thức Tụng Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm 500 Lạy

Kinh Phật Thường Tụng - 1 năm trước
Nghi Thức Tụng Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm 500 Lạy, Công đức lễ bái 500 lạy danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát rất lớn, tiêu diệt tôi nghiệp, m