Nghi Thức Lễ Phật Đản Bản Đầy Đủ

Kinh Phật Thường Tụng

Hàng năm cứ vào tháng 4 âm lịch Phật tử lại hân hoan đón mừng Lễ Phật Đản. Nghi Thức Lễ Phật Đản đầy đủ để Phật tử có thể làm tại gia.

 

NGHI THỨC PHẬT ĐẢN

Tay phải chỉ trời xanh

Thượng cầu nhất thiết trí

Đất hồng tay kia chỉ

Hạ phát tâm đại bi

I. NGUYỆN HƯƠNG

Xin cho khói trầm thơm

Kết thành mây năm sắc

Dâng lên khắp mười phương

Cúng dàng vô lượng Phật

Vô lượng chư Bồ Tát

Cùng các Thánh Hiền Tăng

Nơi pháp giới dung thông

Kết đài sen rực rỡ

Nguyện làm kẻ đồng hành

Trên con đường giác ngộ

Xin mọi loài chúng sinh

Từ bỏ cõi lãng quên

Theo đường giới định tuệ

Quay về trong tỉnh thức.

Đệ tử chúng con nhân ngày Phật Đản, cung kính quỳ trước chánh điện, chiêm ngưỡng bảo tướng Đức Phật sơ sinh, lạy mừng kim thân của Đức Từ Phụ, tán dương công đức bậc Thầy ba cõi, xưng tụng hồng danh bậc giác ngộ của muôn loài.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Nhớ lại thuở xa xưa

Đấng đại bi cứu thế

Đức Bồ-Tát Thiện Tuệ

Bổ xứ tại Sa-bà

Từ cõi trời Suất-đà

Quán nhân duyên thời tiết.

Tịnh Phạn Vương cung khuyết

Ứng mộng bà Ma-Gia

Cưỡi voi trắng sáu ngà

Mang Thánh thai Bồ-tát.

 

Tron vườn hoa thơm ngát

Một buổi sáng tinh sương

Hoàng hậu đi dạo vườn

Bỗng hạ sinh Thái Tử

Tin vui truyền khắp xứ

Rằng Hoàng hậu sinh con

Mừng vui cả nước non

Hân hoan cùng vũ trụ

Hàng chư thiên ca vũ

Các tầng Trời rải bông.

Tắm thân có nước chín rồng

Đỡ gót sen có sen bảy đóa

Ứng thân mở đường giáo hóa

Linh tích báo việc độ sinh.

Ít có mộng đẹp điềm lành

Chẳng không tình thương đạo đức.

“ Trong ngoài thế gian đệ nhất,

Trên dưới trời đất độc tôn”

Từ đó…

Cỏ cây chờ Thánh gọi hồn

Người vật đợi Thầy truyền đạo

Nhân gian có thêm tôn giáo

Thiên hạ không thiếu Thánh Hiền.

Kiếp sống giảm bớt não phiền

Cuộc đời tăng thêm lợi lạc.

 

Phật Đản hôm nay khai mạc

Trăng tròn mùa hạ tháng tư

Hương thơm phụng hiến một lư

Hoa quí cúng dàng mấy phẩm.

 

Trước điện cúi đầu suy gẫm

Công ơn giáo hóa cao dày

Dưới tọa ngửa mặt tỏ bày

Hạnh nguyện tín tâm kiên cố

Chớ tạo ác duyên đau khổ

Nên xây thiện nghiệp an vui

Gập ghềnh đường Thánh không lui

Tăm tối ngõ phàm chớ tới.

 

Việc làm: tự, tha lưỡng lợi

Ý nghĩ: mê, ngộ phân minh

Thương người giúp vật như mình

Trọng mạng quí thân của chúng

Thực hiện từ bi diệu dụng

Trau dồi trí tuệ thần thông.

Đạo nghiệp mong thuở thành công

Phúc duyên đợi ngày mỹ mãn.

 

Hôm nay đón mừng Phật Đản

Thành tâm tán tụng hồng danh

Giờ này rước lễ giáng sinh

Cung kính quan chiêm bảo tượng.

Vị Thánh muôn đời vô thượng

Bậc Thầy ba cõi tối cao

Giáng thần vằng vặc trăng sao

Hạ sinh huy hoàng mặt nhật.

 

Chúng con cùng tất cả chúng sinh

Sống kiếp hậu sinh thiếu đức

Sinh đời mạt pháp ít duyên

Rất may gặp được từ thuyền

Tốt phúc đón nhằm Pháp giá

 

Mong ơn Đạo sư giáo hóa

Thấm nhuần lẽ đạo nhiệm mầu

Thỏa lòng bao thuở nguyện cầu

Vui sống một đời giải thoát

Cúi mong Thế Tôn Đại Giác

Từ bi tác đại chứng minh.

 

Phục nguyện….

 

Từ thệ không dời, Pháp luân thường chuyển

Truyền cho chúng con, lời vàng Lộc Uyển

Ban cho Phật tử, xe báu ngưu xa

Nhà lửa mau ra, đường mê sớm thoát.

Pháp hội Linh Sơn man mác

Đạo tràng Xá Vệ nghiễm nhiên.

Rạng rỡ nhà thiền

Vẻ vang họ Thích

Nhân thiên lợi ích

Thế giới an vui.

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DÀNG BỒ TÁT.

II. TÁN PHẬT

Sen quý nở đài giác ngộ

Hào quang chiếu rạng mười phương

Trí tuệ vượt tầm pháp giới

Từ bi thấm nhuận non sông

Vừa thấy dung nhan Điều Ngự

Trăm ngàn phiền não sạch không

Hướng về tán dương công đức

Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.

III. ĐỈNH LỄ

- Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.

- Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát.

- Chi tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

IV. SÁM KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay, gặp ngày khánh đản

Một dạ vui mừng, cúi đầu đỉnh lễ

Thập phương tam thế, Điều Ngự Như Lai

Cùng Thánh Hiền Tăng

Chúng con cùng pháp giới chúng sinh

Bởi thiếu nhân lành, thảy đều sa đọa

Tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về

Tình ái si mê, tù trong lục đạo

Trăm dây phiền não, nghiệp báo không cùng

Nay nhờ Phật Tổ năng nhân, dủ lòng lân mẫn

Không nỡ sinh linh thiếu phước,

Nặng kiếp luân hồi

Đêm dày tăm tối, đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn loài, 

Pháp dùng phương tiện

Sa-bà thị hiện, Thích chủng thọ sinh

Thánh Ma-Gia mộng ứng điềm lành

Vua Tịnh-Phạn phúc sinh con thảo

Ba mươi hai tướng hảo,

Vừa mười chín tuổi xuân

Lòng từ ái cực thuần, chí xuất trần quá mạnh

Ngai vàng quyết tránh, tìm lối xuất gia

Sáu năm khổ hạnh rừng già

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa

Chứng thành đạo quả, hàng phục ma binh

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

Chúng con nguyện:

Dứt bỏ dục tình ngoan cố

Học đòi đức tánh quang minh

Cúi xin Phật Tổ giám thành

Từ bi gia hộ:

Chúng con cùng pháp giới chúng sinh

Chóng thành đạo quả.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

V. KỆ TẮM PHẬT

Hôm nay được tắm cho Như Lai

Trí tuệ quang minh công đức lớn

Chúng sinh ba cõi đang chìm đắm

Được thấy trần gian hiện pháp thân.

Phật không sinh ở Ca-tỳ-la

Cũng chẳng qua đời tại Sa-la

Sống chết thong dong, nào quái ngại

Bậc siêu sinh diệt Sa-ky-a.

 

Trăng tròn Ve-sak, cảnh xinh tươi

Mừng Tất-đạt-đa sinh cõi đời

Rồng múa lượn quanh phun nước tắm

Hoa sen nở ngát dưới chân Người.

 

1/ Chí tâm đỉnh lễ:

A- tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành

Nhiều kiếp tu hành, nhân viên quả mãn

Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

2/ Chí tâm đỉnh lễ:

Một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà

Hóa độ Sa-bà, sinh thân trần thế

Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

3/ Chí tâm đỉnh lễ:

Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma-Gia

Cưỡi voi sáu ngà, vào trong thai mẹ

Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

4/ Chí tâm đỉnh lễ:

Dưới cây Vô-ưu, đản sinh thị hiện

Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn

Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.5/ Chí tâm đỉnh lễ:

Hiện hưởng dực lạc, nhàm chán vô thường

Bốn cửa dạo chơi, chán đời già chết

Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

6/ Chí tâm đỉnh lễ:

Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo

Tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành

Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

7/ Chí tâm đỉnh lễ:

Dưới cây Bồ-đề, ma quân hàng phục

Thấy sao Mai sáng, Phật đạo viên thành

Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

8/ Chí tâm đỉnh lễ:

Bốn mươi chín năm, độ sinh thuyết pháp

Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành

Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

9/ Chí tâm đỉnh lễ:

Dưới cây Sa-la, Niết-bàn thị hiện

Để lại Xá-lợi, phúc khắp trần gian

Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

10/ Chí tâm đỉnh lễ:

Hiện tọa đạo tràng, Sa-bà Giáo chủ

Đạo sư ba cõi, Từ phụ muôn loài.

Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

VI. TÁN LỄ

Xưng tán đức Thế Tôn

Bậc vô thượng năng nhân

Từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân

Rồi từ cung Đâu Suất giáng thần

Giã từ ngôi vị quốc vương

Ngồi gốc Bồ Đề đại phá Ma quân

Một sáng sao Mai vừa mọc

Đạo lớn viên thành

Rồi đại chuyển Pháp luân

Muôn loài cùng quy hướng nhất tâm

Đạo vô sinh sẽ chứng

Muôn loài cùng quy hướng nhất tâm

Đạo vô sinh nguyện chứng

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

VII. HỒI HƯỚNG

Chúc tụng pháp thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền.

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Phật xin chứng nên.

 

Nguyện sinh về Tịnh độ

Sen nở thấy vô sinh

Chư Phật và Bồ Tát

Là những bạn đồng hành.

Nguyện dứt hết phiền não

Cho trí tuệ phát sinh

Cho tội chướng tiêu tán

Quả giác ngộ viên thành.

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.

VIII. PHỤC NGUYỆN

Bậc Đại Giác viên mãn xuất hiện nơi cõi Sa Bà

Tấm lòng ôm trọn cả thái hư

Trí giác soi cùng đại thiên thế giới

Xin rủ lòng từ, xót thương minh chứng:

 

Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt

Lại như mặt nhật phóng quang minh

Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương

Hỷ xả từ bi đều thấm nhuận.

Chúng con hôm nay, nhân ngày Phật Đản

Phúng tụng kinh văn,

Xưng dương hạnh đức của Phật

 

Nguyện chúc đạo Phật sáng thêm

Pháp môn ngày càng tỏ rạng

Gió hòa mưa thuận, đất nước bình yên

Khắp nơi thành thị nông thôn

Mọi giới biết noi theo đường tu tập

Thiên nhiên được bảo vệ an lành

Xã hội được tự do bình đẳng.

 

Mong Hoa đàm lại nở giữa mùa Xuân

Nguyện cây giác trổ hoa đầu tháng Hạ

Tái hiện Đạo Tràng Pháp hoa, Bát Nhã

Dựng nên pháp hội Phương đẳng, A-hàm

Vẻ vang dòng họ Thích tôn

Rạng rỡ tông môn Ca-Diếp

Nghìn thu vàng son Tổ nghiệp

Muôn thuở rạng rỡ Tông phong

Tăng, Ni đạo lực thậm thâm

Phật tử tín tâm kiên cố

Lại nguyện:

Chốn già lam tỏa hương đạo đức

Cho cả muôn loài quy phục tựa nương

Tất cả vong linh trong cõi siêu hình

Bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo

Phổ nguyện:

Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ

Tất cả muôn nơi, đồng về Tịnh độ.

 

IX. TAM TỰ QUY 

Về nương Phật trong con

Xin nguyện cho mọi người

Thể nhận được giác tánh

Sớm mở lòng Bồ Đề

Về nương Pháp trong con 

Xin nguyện cho mọi người

Nắm vững các pháp môn

Cùng lên đường chuyển hóa.

Về nương Tăng trong con

Xin nguyện cho mọi người

Xây dựng nên bốn chúng

Nhiếp hóa được muôn loàiTin về Kinh Phật Thường Tụng

10 Pháp Bất Thiện Không Nên Làm

Kinh Phật Thường Tụng - 3 tháng trước
Không thành thật, không thẳng thắn, thiếu giới hạnh và tư cách.

6 Biểu Hiện của người tu tập đúng - Thầy Tánh Tuệ

Kinh Phật Thường Tụng - 3 tháng trước
Biểu hiện rõ nhất của người có tu không phải là vốn kiến thức Phật Pháp tích lũy được, mà chính thái độ sống của người đó được toát ra từ ba nghiệp Th

Nghi Thức Tụng Kinh Bần Cùng Lão Nông

Kinh Phật Thường Tụng - 5 tháng trước
Có một Ông già bần cùng mà thọ đến hai trăm tuổi, lông mày dài đẹp, hai lỗ tai rộng lớn, răng trắng và đều đặn, hai tay dài quá gối, xem qua dung mạo

Nghi Thức Tụng Kinh Nhân Quả Ba Đời

Kinh Phật Thường Tụng - 5 tháng trước
Các vị cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân qủa tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi tr

Hướng dẫn cách Tác Bạch và Cách Tụng các bộ Kinh dài nhiều phần

Kinh Phật Thường Tụng - 5 tháng trước
Thông thường khi Phật Tử mới bước vào tìm hiểu về Phật Giáo Đại Thừa như việc tụng kinh, niệm Phật vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, mong ra qua bài viết này Thie

Nghi Thức Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Phật Thường Tụng - 5 tháng trước
Nghi thức Tụng Kinh Vô Lượng Thọ. Miêu tả thế giới phương Tây của Phật A Di Đà và dạy con người cách sống thanh tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Tương Lai Biến Đổi, Kinh Pháp Diệt Tận

Kinh Phật Thường Tụng - 5 tháng trước
Đức Phật Thuyết KINH PHÁP DIỆT TẬN hay còn gọi là ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH, KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI do Tây Tấn Trúc Pháp Hộ Hán dịch - Như Hòa dịch bản Tiế

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni ( Bản Tiếng Việt)

Kinh Phật Thường Tụng - 6 tháng trước
Nghi Thức Trì Tụng Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni ( Bản Tiếng Việt) sử dụng để cầu siêu thai nhi, sám hối ngũ nghịch trọng tội

4 loại nghiệp chướng của người mới phát tâm học Phật

Kinh Phật Thường Tụng - 1 năm trước
Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến

5 Công Đức của Lạy Phật mà ít người biết

Kinh Phật Thường Tụng - 1 năm trước
Nghi lễ lạy Phật, ngoài thể hiện lòng tôn kính với Đức Phật, với Tam Bảo, thì còn rất lợi lạc và phước đức to lớn ... Như trong bài kinh này Đức Phật