TAGS: văn minh cổ đại

Lịch Và Các Nền Văn Minh Cổ

Phong tục tập quán - 5 tháng trước
Nước Việt Nam ngày nay - tiền thân là nước Văn Lang cổ - có lịch sử lập nước rất sớm, là một nước chuyên nghề trồng lúa nước lâu đời ở phương Đông