TAGS: vận mệnh

Số Mạng Thật Sự Có Thể Thay Đổi Được Không ?

Phật Pháp Nhiệm Màu - 11 tháng trước
Khi xưa có thầy bói toán nói với cha tôi rằng cha tôi có thể không qua khỏi bốn mươi lăm tuổi (45 tuổi). Cho nên, ông từ chức trở về quê nhà, định lán