TAGS: niệm phật

4 loại nghiệp chướng của người mới phát tâm học Phật

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến